Најновији чланци на покретној траци:

четвртак, 17. септембар 2015.

O mogućem penzionisanju žena sa 60,5 meseci tokom oktobra 2015. godine

O penzionisanju žena sa 60,5 meseci tokom oktobra 2015. godine На тражење чланства и симпатизера овога Синдиката да се сазна одговор на питање везано за запослене жене које имају преко 60,5 година живота, а многе и са навршених 64 година, и са преко 35 година стажа, да ли у складу са чланом 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,  мора да им престане радни однос по сили тог Закона, и то већ у октобру 2015. године, тј за месец дана?


Том приликом су изразиле жељу да раде до навршених 65. година живота.

 Колико смо успели да сазнамо из поузданих извора жене из јавног сектора које имају навршених 60,5 година, тј услов за старосну пензију, највероватније ће морати у октобру 2015. Године да оду у пензију сагласно напред поменутом пропису.
Међутим, ово правило није апсолутне правне снаге, а што се види из следеће одредбе горе поменутог прописа који ипак омогућава флексибилно приступање проблему и тај пропис гласи:

 IV. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
Престанак радног односа због испуњења услова за старосну пензију
Члан 20.
Запосленом у јавном сектору за време примене овог закона престаје радни однос када наврши године живота и стаж осигурања који су прописани законом за одлазак у старосну пензију.
Запослени из става 1. овог члана остварује право на отпремнину у складу са прописима којима се уређује његов радно-правни статус.
Изузетно од става 1. овог члана, радни однос запосленог у јавном сектору из става 1. овог члана не престаје ако се послодавац и запослени споразумеју о наставку радног односа и дужини његовог трајања, у циљу обезбеђивања стручног и континуираног обављања неопходних функција организационог облика.
Споразумом из става 3. овог члана може се утврдити наставак радног односа запосленог најдуже до навршења 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Споразум из става 3. овог члана замењује одредбе уговора о раду, односно решење о заснивању радног односа у делу којим се уређује врста и дужина трајања радног односа.
Послодавац може, у циљу утврђивања испуњености услова за престанак радног односа из става 1. овог члана, прибављати податке из службене евиденције Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Изузетно од ст. 1–5. овог члана, запосленом коме је навршење радног века и наставак радног односа након навршења радног века уређен посебним законом, радни однос престаје у складу са посебним законом.
Одредба става 7. овог члана не примењује се на државне службенике.
Престанак радног односа уз исплату новчане накнаде


0 коментара:

Постави коментар