Најновији чланци на покретној траци:

уторак, 20. јануар 2015.

Teofanija 2015. godine


Уједињени Синдикати Србије-
Синдикат Пореске управе Централа Београд

Представник
Зоран Михаило Писковић
Честитају свим порезницима Србије Срећно Богојављење и Јовањдан 2015. године са поздравом ''Бог Се Јави- Ваистину се Јави''. 


''Господу и Спасу нашем Исусу Христу нека је слава и хвала, са Оцем и Духом Светим, — Тројици једнобитној и неразделној, сада и навек, кроза све време и сву вечност. Амин.'' Свети Николај Жички

петак, 16. јануар 2015.

Minuli rad dodatak na platu zaposlenih Poreska uprava SrbijeПоштовани Порезници Србије,

У наставку дајемо делове два другостепена решења Жалбене комисије Владе бр. 112-01-4/2015-01-1 од 12.01.2015. године и бр. 112-01-4/2015 од 12.01.2015. године, која су добили запослени Пореске управе дана 14.01.2015. године чија имена због загарантованости тајности личних података не објављујемо.

Предмет поступка је начин утврђивања минулог рада. Многи порезници не могу прихватити да се њихов дугогодишњи рад у СДК-а Србије или Службама Друштвених прихода Србије до 01.01.1992. године не сматра радом код истог послодавца Државе Србије.

Минули рад је облик улагања запослених у државни капитал. Сви смо плаћали ''обавезне зајмове за привредни развој недовољно развијених Република и САП Косово'' односно за обнову многих делова Републике пострадалих од разних елементарних непогода. Део личних доходака је обустављан од зарада и уплаћиван у ''Државни фонд-инвестициони капитал''. Та средства су давала и сада дају економски ''приход'' и путем ''минулог рада-додатка на плату'' се исти ''враћа'' радницима даваоцима и учесницима у том државном капиталу.

''Минули рад'' јесте вид радничког акционарства и облик дивиденде од учешћа радниковог капитала унутар тог и таквог ''бруто Државног инвестиционог фонда-капитала''. Према Конвенцијама МОР-а минули рад је облик сусвојине запослених у државном капиталу. Из њега се пре свега морају финансирати пензије као и део из држане дивиденде на име сувласничког радничког акционарства. Пензије нису социјална категорија већ профит остварен од радничког минулог рада, којим треба домаћински да послују Фондови ПИО. Овај облик је приметан кроз постојање ''Приватних пензионих фондова''. Тачно се зна где је та сусвојина у облику минулог рада, али незаинтересованост радничког задругарства омогућава његову ''анонимацију'' и самим тим отуђења од радника.....

Да не дужимо, дајемо изводе из горе поменутих коначних решења, СА НАПОМЕНОМ ДА ЗБОГ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИМА ЖАЛИЛАЦА ТЕ ДЕЛОВЕ ДРУГОСТЕПЕНИХ АКАТА СМО ИЗОСТАВИЛИ. Напомиње се да је у питању огроман број запослених који само желе праведан однос према њима и ништа више.

Покрет Слободних Синдиката Србије-Синдикат Пореске Управе Централа Београд (у преименовању) посредством својих чланова и симпатизера јесте унутар тог корпуса запослених-жалилаца- који се боре за достојанство свога рада.

Прекуцани текстови гласе:

Први документ:

''На основу члана 142. и члана 144. став 1. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), Жалбена комисија Владе - Веће у саставу: Веселин Лекић, председник већа, Петар Шпадијер и Рада Ковачевић, чланови Већа, на својој седници од 12. јануара 2015. године, одлучујући по жалбама пореских службеника у Министарству финансија -Пореској управи и то по жалби: (изостављена имена жалилаца) на решења која је, у предмету о утврђивању права на додатака на основну плату по основу радног стажа у државним органима, односно времена проведеног у радном односу код послодавца, које је донео првостепени орган- Министарство финансија -Пореска управа, заменик директора, донело је

ЗАКЉУЧАК

Спајају се управне ствари - жалбе на првостепена решења, којима је првостепени орган - Министарство финансија, Пореска управа, заменик директора - одлучио о додатку на плату - минулом раду, односно жалбе државних службеника: (изостављена имена жалилаца)

Образложење

Жалбеној комисији Владе изјављене су жалбе, у уводу и изреци овог решења именованих државних службеника у Министарство финансија, Пореске Управе, на првостепена решења којима је првостепени орган, Министарство финансија, Пореска управа - заменик директора утврдио додатак на плату - минули рад.

Како се ради о одлучивању о правима жалилаца, а која су заснована на истом или сличном чињеничном стању и на истом правном основу, односно о жалбама на првостепена решења којима се утврђује додатак на плату - минули рад, ова комисија оценила је да се о изјављеним жалбама може водити један поступак, па је на основу члана 117. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10) закључено као у изреци овог закључка.

Сагласно члану 117. став 3. Закона о општем управном поступку, којим је прописано да се против закључка о вођењу једног поступка може изјавити жалба, осим ако је закључак донео другостепени орган - против овог закључка се не може изјавити жалба.

Решено у Жалбеној комисији Владе закључком
број: 112-01-4/2015-01-1 дана12. јануара 2015. године.


ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ВЛАДЕ


Доставити:
- жалиоцима преко првостепеног органа
- првостепеном органу,
-у архиву. ''

            Други документ:


На основу члана 142. и члана 144. став Ј. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), Жалбена комисија Владе - Веће у саставу: Веселин Лекић, председник већа, Петар Шпадијер и Рада Ковачевић, чланови Већа, на својој седници од 12. јануара 2015. године, одлучујући по жалбама пореских службеника у Министарству финансија -Пореској управи и то по жалби: (изостављена имена жалилаца) тј. на решења која је, у предмету- о утврђивању права на додатака на основну плату по основу радног стажа у државним органима, односно времена проведеног у радном односу код послодавца, које је донео првостепени орган- Министарство финансија -Пореска управа, заменик директора, донело је

РЕШЕЊЕ

1. Усваја се жалба: (изостављена имена жалилаца и бројеви ожалбених решења) и поништавају се наведена првостепена решења.

2. Предмет се враћа првостепеном органу - Министарству финансија, Пореској управи - на поновни поступак.

Образложење

Првостепени орган - Министарство финансија, Пореска управа- заменик директора донео је првостепена решења којима је изменио првостепена решења у циљу усаглашавања основног решења са Законом о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника, тако што се додају речи код послодавца, без обзира у ком државном органу је био запослен за пореске службенике наведене у уводу и изреци овог решења.

Незадовољни наведеним решењима, порески службеници у Министарству финансија, Пореској управи именовани у уводу и изреци овог решења, изјавили су жалбу која је у овој комисији примљена 06. јануара 2015. године, у којој се наводи: да је ожалбено решење неправилно јер је у супротности са чланом 23. Закона о платама државних службеника и намештеника, да није признат стаж остварен у радном односу у Служби друштвеног књиговодства, Служби за платни промет и финансијски надзор, односно Служби за платни промет, Општинској управи друштених прихода, Општинској управи јавних прихода, општинским органима управе, Народној банци Југославије, као и у друштвеним предузећима.

Првостепени орган је доставио Жалбеној комисији Владе изјашњења, у којима се наводи појединачно за све жалиоце да је жалба допуштена, благовремена и да је изјављена од овлашћеног лица и да је жалба неоснована. Уз изјашњење достављена је жалба, ожалбена решења и други списи предмета.

Жалбена комисија Владе - Веће је, разматрајући изјављену жалбу, ожалбена решења и списе предмета, утврдило следеће:
Првостепени орган правилно је, сагласно одредбама члана 16. Закона о државним службеницима и поступајући у смислу одредбе члана 224. став 1. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да првостепени орган испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица, утврдио да је жалба благовремена, дозвољена и изјављена од овлашћених лица, те је ова комисија - веће, сагласно одредбама члана 144. став 1. Закона о државним службеницима, у својству надлежног другостепеног органа, предмет узело у разматрање и одлучивање.

У поступку одлучивања о законитости првостепених Решења утврђено следеће:

Законом о општем управном поступку прописано је да образложење решења садржи, између осталог навођење правних прописа и разлоге који, с обзиром на утврђено чињенично стање, упућују на решење какво је дато у диспозитиву (члан 199. став 2).

Образложење побијаних првостепених решења садржи само опште наводе о примени материјалних одредаба које су примењене у посутпку одлучивања о праву на додатак на основну плату по основу времена навршених година у радном односу код послодавца (минули рад), без обзира на то у ком државном органу је државни службеник био запослен на дан 19. септембра 2014. године, када је ступио на снагу Закон о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС" број: 99/2014)

Међутим, образложење ожалбених решења не садржи и одлучне чињенице и материјалне одредбе на основу којих је жалиоцима утврђено колико имају навршених година рада у радном односу код послодавца, без обзира о ком државном органу је био запослен и посебно које године навршеног рада у радном односу се не могу сматрати радом код послодавца и из ког разлога. Наиме, у образложењу ожалбеног решења нису наведене чињенице које се односе на то да ли је порески службеник целокупни минули рад остварио код послодавца, или је одређени број година рада навршио у радном односу код другог послодавца, који је то број година, какав је био правни положај и статус послодавца код кога је порески службеник остварио тај рад и сагласно којој материјалној одредби се послодавац код кога је рад остварен не може сматрати послодавцем, односно државним органом.

Разлози за доношење првостепеног решења не могу бити садржани у другом акту (изјашњењу првостепеног органа), посебно уколико је тај акт недоступан пореском службенику о чијем се праву одлучује, тако да се он у поступку заштите својих права не може изјаснити у односу на те разлоге.

Дакле, образложење ожалбених решења не садржи наведене одлучне чињенице и материјалне одредбе које су примењене и које указују на законитост одлуке која је донета, а из које произлази околност да се жалиоцима умањи висина додатка на основу плату, а самим тим и основна плата, те, с тим у вези, ова Комисија - Веће налази да првостепена решења садрже одређене процесне недостатке које је потребно отклонити у поновном поступку.
Имајући у виду изнето Жалбена комисија Владе - Веће одлучило је као у тачки 1. изреке овог решења, а сагласно члану 232. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС"; број 30/10).

Жалбена комисија Владе - Веће, имајући у виду доступност службене документације која треба да послужи као основа да се увидом у њу утврђују одлучне чињенице за правилну примену материјалног права, оценило је да ће првостепени орган брже и економичније отклонити недостатке првостепеног поступка, те је, сагласно члану 232. став 2. Закона о општем управном поступку, одлучило као у тачки 2. изреке овог решења.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана његовог пријема, подношењем тужбе суду непосредно или поштом уз коју се доставља препис тужбе и прилога за тужени орган и за свако заинтересовано лице ако таквих лица има.

Решено у Жалбеној комисији Владе,
Решењем број: 112-01-4/2015-01дана12. јануара 2015. године


Доставити:
- жалиоцима, преко првостепеног органа;
- првостепеном органу;
- у архиву.

Председник Већа
Жалбене Комисије Владе''

Приредили и прекуцали у  


Београд, 16.01.2015. године

УСС-Синдикат Пореске Управе
 Централа Београд

Представник
Зоран Михаило Писковић

недеља, 4. јануар 2015.

Sistematizacija radnih mesta Poreska uprava decembar 2014


Sistematizacija radnih mesta Poreska uprava decembar 2014


Sistematizacija radnih mesta Poreska uprava decembar 2014 се може посредством следећег упутства преузети односно прегледати кликом на следећи ред

https://docs.google.com/viewer КЛИКНИТЕ ОВДЕ


ПССС-Синдикат Пореске управе (у преименовању)

Представник
Зоран Михаило Писковић
Београд 04.01.2015. године