Најновији чланци на покретној траци:

субота, 30. новембар 2013.

Zaposlenje posao Javni konkurs Poreska uprava prijave od 29.11.13-7.12.13.

 
Zaposlenje posao Javni konkurs Poreska uprava prijave od 29.11.13-7.12.13.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Zaposlenje posao Javni konkurs Poreska uprava prijave od 29.11.13-7.12.13.

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић хитно прекуцавају следећи оглас, јер је почела трка са временом. Упућени знају шта овa констатација значи, а конкурс је објављен у јавним медијима 29.11.2013. године и рок пријављивања је закључно са 07.12.2013. године. Јавни конкурс гласи:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, в.д. директора Пореске управе, на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05 ... 104/09) и члана 169б став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02 ... 47/13), оглашава јавни конкурс
– за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Пореској управи, организационим јединицама Пореске управе које територијално припадају Регионалном одељењу Ниш.
I Oрган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија – Пореска управа, организационе јединице Пореске управе које територијално припадају Регионалном одељењу Ниш, Ниш, ул. Страхињића бана бб.
II Радна места која се попуњавају:
1. Радно место – руководилац групе, у звању порески инспектор I – основна функција, Одсек за контролу, Група за канцеларијску контролу, Филијала Ц Књажевац, 1 извршилац;
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.
2. Радно место – виши порезник – стручни сарадник у канцеларијској контроли, у звању виши порезник – стручни сарадник – основна функција, Одсек за контролу, Група за канцеларијску контролу, Филијала Ц Књажевац, 3 извршиоца;
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на рачунару.
3. Радно место – порески инспектор канцеларијске контроле, у звању порески инспектор – основна функција, Експозитура Мајданпек, Филијала Ц Бор, 1 извршилац;
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.
4. Радно место – виши порезник – стручни сарадник у канцеларијској контроли, у звању виши порезник – стручни сарадник – основна функција, Експозитура Бабушница, Филијала Б Пирот, 1 извршилац;
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на рачунару.
III Место рада:
За радно место под бројем 1. место рада је Књажевац;
За радно место под бројем 2. место рада је Књажевац;
За радно место под бројем 3. место рада је Мајданпек;
За радно место под бројем 4. место рада је Бабушница.
IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија – Пореска управа, Регионални одсек за људске ресурсе Ниш, Ниш, Страхињића бана бб, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:
Василија Батинић, тел: 018/519-409, Министарство финансија – Пореска управа, Регионални одсек за људске ресурсе Ниш, сваког радног дана у периоду од 09,00 до 11, 00 часова.
Заједничко за сва радна места
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
– оспособљеност за рад на рачунару – практичним радом на рачунару;
– познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији – усмено, разговор са кандидатима.
Услови за рад на свим радним местима:
– држављанство Републике Србије;
– да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „ Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
– пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
– оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема прописана као услов за одређено радно место;
– оверена фотокопија радне књижице са подацима о радном искуству (најмање од 1. до 6. стране);
– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку спровешће се у Нишу, у просторијама Пореске управе, Регионалне групе за образовање и комуникацију Ниш, Синђелићев трг 18, у термину који ће бити накнадно одређен, о чему ће учесници конкурса бити благовремено обавештени путем контакт телефона које наведу у својим пријавама.
Са кандидатима који при провери познавања рада на рачунару не добију оцену задовољава (односно на тесту освоје мање од шест поена) неће се спроводити даљи изборни поступак.
НАПОМЕНЕ:
– За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
– Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.
– Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да исти положе до окончања пробног рада.
– Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
– Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, са назнаком уз коју пријаву је приложена тражена документација.
– Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
– Приложена конкурсна документација се не враћа.


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић се надају да ће овај конкурс успети јер је европски норматив да на 1000 пореских обвезника треба да буде један порезник. Овај Синдикат ће код надлежних настојати да овај конкурс буде реализован јер је то потреба Јавних прихода.

С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 30.11.13
Повереник-Justitiarius,
Expert za javne finansije
Зоран Михаило Писковић

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

Izmena Pravilnika o platama zaposlenih Poreske uprave od 28.10.2013.

 
Izmena Pravilnika o platama zaposlenih Poreske uprave od 28.10.2013. 

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Izmena Pravilnika o platama zaposlenih Poreske uprave od 28.10.2013. godine

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић констатују да је дана 27.11.2013. године у ''Службеном гласнику'' бр. 104/13 објављен

ПРАВИЛНИК
o изменама Правилника о платама и другим 
примањима запослених у Министарству финансија 
и привреде – Пореска управа
(„Службени гласник РС”, бр. 88/09, 47/10, 21/11 и 43/13)

Који можете кликом на доњи ред
или


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић као Синдикат који је у току објавише и овај пост.

 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 30.11.2013. године
Повереник-Justitiarius,
Expert za javne finansije
Зоран Михаило Писковић

sindikat poreske uprave-uss izmena pravilnika platama poreznika srbije
СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com
У НАСТАВКУ ПРАВИЛНИК ГЛАСИ: 

петак, 29. новембар 2013.

Konkurs posao zaposlenje Uprava za trezor otvoren od 27.11.2013 do 03.12.2013


Konkurs posao zaposlenje Uprava za trezor otvoren od 27.11.2013 do 03.12.2013
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: Konkurs posao zaposlenje Uprava za trezor otvoren od 27.11.2013 do 03.12.2013

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,

Данас 29.11.2013. године УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић прекуцавају текст јавног конкурса за пријем запослених у Управа за трезор која је у склопу Министарства финансија исто као што је и Пореска управа. Текст је објављен у јавним медијима дана 26.11.2013. године и рок конкурисања истиче закључно са даном 03.12.2013. године, а гласи:

            МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЗА ТРЕЗОР, директор, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима – пречишћен текст („Службени гласник РС”, бр. 41/07 и 109/09), оглашава јавни конкурс
– за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Управа за трезор.
I Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.
II Радна места које се попуњавају:
Централа Београд
1) Радно место за канцеларијске и административне послове, Одсек за стручно-оперативне послове, звање референт – 1 извршилац;
Услови: Средње образовање техничког, економског или другог друштвеног смера; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област канцеларијског пословања – проверава усмено; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације – проверава усмено.
III Место рада: Београд, Поп Лукина бр. 7-9
Филијала Нови Београд
2) Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција, Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику, звање референт – 1 извршилац;
Услови: Средње образовање економског, друштвеног или техничког смера; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област буџетског система – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – проверава усмено.
IV Место рада: Београд, Toшин бунар бр. 159
Филијала Зајечар
3) Радно место за подршку корисницима, звање референт – 1 извршилац;
Услови: Средње образовање економског, техничког или друштвеног смера; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области инсталирања, одржавања и администрирања системско-техничких компоненти информационог система, оперативних и других софтверских система, као и система за управљање базама података – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – писмено (тестом); вештина комуникације – усмено.
V Место рада: Зајечар, Моше Пијаде бр. 4
Филијала Јагодина
4) Шеф Експозитуре, експозитура Ћуприја, звање сарадник – 1 извршилац;
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, техничко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, платног промета и регистрације пољопривредних газдинстава – проверава усмено; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – проверава посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникација – проверава усмено.
VI Место рада: Ћуприја, Лоле Рибара бр. 1
Филијала Шабац
5) Благајник, експозитура Богатић, звање референт – 1 извршилац;
Услови: Средње образовање економског, друштвеног или техничког смера; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област платног промета; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
VII Место рада: Богатић, Мике Петровић бр. 2
Филијала Врбас
6) Благајник, експозитура Кула, звање референт – 1 извршилац;
Услови: Средње образовање економског, друштвеног или техничког смера; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област платног промета; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
VIII Место рада: Кула, Маршала Тита б.б.
Филијала Зрењанин
7) Евидентичар у контроли, звање референт – 1 извршилац;
Услови: Средње образовање економског, друштвеног или техничког смера; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и регистрације пољопривредних газдинстава – проверава усмено; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
IX Место рада: Зрењанин, Трг републике бр. 4
Филијала Сомбор
8) Радно место за подршку корисницима, звање референт – 1 извршилац;
Услови: Средње образовање економског, техничког или друштвеног смера; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области инсталирања, одржавања и администрирања системско-техничких компоненти информационог система, оперативних и других софтверских система, као и система за управљање базама података – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – писмено (тестом); вештина комуникације – усмено.
X Место рада: Сомбор, Стапарски пут бр. 2
Филијала Сремска Митровица
9) Шеф Експозитуре, експозитура Рума, звање сарадник – 1 извршилац;
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, техничко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, платног промета и регистрације пољопривредних газдинстава – проверава усмено; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – проверава посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникација – проверава усмено.
XI Место рада: Рума, Главна улица бр. 172
XII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија – Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
XIII Лице које је задужено за давање обавештења: Драгана Ракић, тел: 011/3202-455.
Заједничко за сва радна места
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 16. децембра 2013. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Управе за трезор – Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9 и Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина 2, источно крило.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.
Описе послова за сва радна места можете погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs
НАПОМЕНЕ
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Данас” и на wеб страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић објављују овај конкурс пре свега зато што су многи од нас -порезника Србије- раније су радили у СДК-а, односно ЗОП-у, сада у Управи за Трезор и овим путем им се пружа сјајна прилика да се врате у своју ''матичну кућу'' помоћу горе цитираног конкурса.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић желе успеха свим кандидатима у поступку кандидовања и избора најбољег кандидата.С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 29.11.2013. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Зоран Михаило Писковић с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.comчетвртак, 28. новембар 2013.

Sindikat Poreske uprave-USS: SRETNA SLAVA MATEJEVDAN SVIM POREZNICIMA I FINANSIMA SRBIJE
Sindikat Poreske uprave-USS: SRETNA SLAVA MATEJEVDAN SVIM POREZNICIMA I FINANSIMA SRBIJE 

И ове пословне 29.11.2013.  године желимо свим Финансима и порезницима Србије сретну Струковну Славу Светог Апостола Матеја
НА МНОГАЈА ЉЕТА!

Ближе о овој теми овај Синдикат је писао  ранијих година следеће на:


односно у посту следеће садржине:

Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS: SRETNA SLAVA SVIM POREZNICIMA I FINANSIMA SRBIJE S...: УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ -СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД   Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS ЧЛАНСТВ...

Konkurs Poreska uprava posao zaposlenje važi od 27.11.2013 do 03.12.201313

Konkurs Poreska uprava posao zaposlenje važi  od 27.11.2013 do 03.12.201313


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ:  Konkurs Poreska uprava posao zaposlenje važi  od 27.11.2013 do 03.12.201313

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,

Данас 28.11.2013. године УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић под хитно са јавних медија прекуцавају следећи Јавни конкурс за попуњавање значајних и угледних извршилачких радних места и он гласи:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05 ... 104/09) и члана 169б став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02 ... 47/13), вршилац дужности директора оглашава јавни конкурс
– за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Пореској управи.
I Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија – Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5.
II Радна места која се попуњавају
1. Радно место: порески инспектор 2 теренске контроле, у звању порески инспектор II – основна функција, Филијала А Палилула, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац;
Опис послова радног места: Обавља мање сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица; врши контроле евидентирања промета преко фискалних каса, израђује записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 године, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације – усменим путем, разговором са кандидатима.
2. Радно место: послови пореске евиденције, у звању виши порезник – стручни сарадник – основна функција, Филијала А Савски Венац, Одељење за наплату и пореско рачуноводство, Одсек за пореско рачуноводство – 1 извршилац;
Опис послова радног места: Обавља најсложеније послове провере формалне исправности и потпуности достављених налога за књижење пре уноса, и унос исправних књиговодствених докумената; припрема нацрт исправа на основу података из пореског књиговодства; проверава исправност аналитичке картице обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и уплата; предлаже мере за отклањање неажурности и неисправности књижења у пореском књиговодству; учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације – усменим путем, разговором са кандидатима.
3. Радно место: аналитичко-порески послови канцеларијске контроле, у звању млађи порески инспектор – основна функција, Филијала А Савски венац, Одељење за канцеларијску контролу, Одсек за канцеларијску контролу – 1 извршилац;
Опис послова радног места: Учествује у пословима канцеларијске контроле; врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли уз непосредни надзор шефа одсека; припрема предлог иницијативе за привремено одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води Пореска управа; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 година; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације – усменим путем, разговором са кандидатима.
4. Радно место: порезник – стручни сарадник у канцеларијској контроли, у звању порезник – стручни сарадник – основна функција, Филијала Б Раковица, Одељење за контролу, Одсек за канцеларијску контролу 1 извршилац;
Опис послова радног места: Прима и обрађује пријаве о регистрацији пореских обвезника; евидентира промене адресе и друге податке о регистрацији пореских обвезника; евидентира промене у сарадњи са надлежним органима; обавља мање сложене послове канцеларијске контроле, сачињава записнике о извршеној контроли као и нацрте решења; доставља жалбе другостепеном органу; уручује порески идентификациони број; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације – усменим путем, разговором са кандидатима.
5. Радно место: порески рачуновођа 2, у звању порески инспектор II – основна функција, Филијала А Вождовац, Одељење за наплату и пореско рачуноводство, Одсек за пореско рачуноводство – 1 извршилац;
Опис послова радног места: Врши проверу формалне исправности и потпуности достављених налога за књижење пре уноса; обавља мање сложене послове усаглашавања пореске евиденције обвезника; проверава исправност аналитичке картице обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и уплата; врши проверу аналитичких књижења на основу којих врши формирање синтетичке промене у пореској евиденцији; предлаже мере за отклањање неажурности и неисправности књижења у пореском књиговодству; учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода. Води поступак по захтевима пореских обвезника за повраћај и прекњижавања пореза и других јавних прихода; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 године оспособљеност за рад на рачунару. Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације – усменим путем, разговором са кандидатима.
III Место рада
За сва радна места, место рада је Београд.
ИВ Адреса на коју се подносе пријаве
Министарство финансија – Пореска управа, Београд, 27. Марта 28-32, са назнаком „За јавни конкурс”.
В Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу
Грубјешић Босиљка, тел: 011/3229-799, Министарство финансија – Пореска управа, Регионални одсек за људске ресурсе Београд.
Заједничко за сва радна места
Услови за рад на свим радним местима:
Држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
– пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
– оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
– оверена фотокопија радне књижице;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци;
– оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 месеци).
НАПОМЕНЕ:
– За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
– Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци.
– Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да исти положе до окончања пробног рада.
– Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
– Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, са траженим документима за то радно место.
– Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић напомињу да рок пријављивања тече од првог дана- 27.11.2013. године, а завршава се закључно са даном 03.12.2013. године.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић желе успеха свим кандидатима тим пре што се ради о добро пласираним радним местима од порезничког угледа.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић констатују да је овај конкурс резултат акције овог Синдиката који стално понавља да је европски стандард  следећи: На 1000 пореских обвезника треба да буде један порезник, што није случај у Републици Србији. Надамо се да ће се напред поменути европски стандард остварити у пореској администрацији Србије.


С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 28.11.2013. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Јуститиариус-Јустицијар,
Зоран Михаило Писковић с.р.
Еxперт  за јавне финансије

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com