Најновији чланци на покретној траци:

четвртак, 22. септембар 2016.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA – UPRAVA ZA TREZOR rok prijave 29.09.2016. godineСа zaposljavanje/konkurs_sadrzaj преносимо следећи конкурс:


Конкурс садржај

Данашњи датум: 22.09.2016 Датум оглашавања: 21.09.2016 Датум истека рока за пријављивање: 29.09.2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд
 На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), в. д. директор Управе за  трезор оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.

II Радна места које се попуњавају:

ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА

1) Референт – Благајник, Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику -1 извршилац;
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца трезору на основу бона и проверава примљене односно предате пакете;  обавља пријем и издавање готовине на основу докумената, израђује спецификације новца и проверава идентитет примаоца новца; обавља замену похабаних новчаница и замену новца, обавља процену оштећених новчаница;  одговоран је за стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне и врши контролу исте; обавља бројање и формирање пакета од рестлова готовине примљене у пакету, врши контролно бројање и бројање и прераду готовине примљене у току дана и формирање пакета; води књиге мањкова и вишкова, књиге по којој се у току рада предаје готовина бројачком столу ради контроле, прераде и бројења, као и требовање, предају и пријем готовине; обавља обраду документације на рачунару и извршава послове сакључара; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.


III Место рада: Београд, 27. марта бр. 28-32


ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА

2) Референт – Евидентичар у контроли, експозитура Мали Зворник -1 извршилац;
Опис послова: Обавља пријем и контролу (формална и рачунска) налога за коришћење средстава са рачуна корисника буџетских средстава републичких и локалних власти; обавља оверу примљених налога и води потребне евиденције за рад са индиректним корисницима буџетских средстава, иницира отклањање уочених грешака на налогу (шифра плаћања и др.); врши контролу и исправке завршних рачуна и прати извршење налога за принудну наплату; обавља контролу пријема и обраде захтева за упис у регистар, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.


IV Место рада: Мали Зворник, Краља Петра I 28

ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО

3) Референт – Благајник, експозитура Ковин -1 извршилац;
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца трезору на основу бона и проверава примљене односно предате пакете; обавља пријем и издавање готовине на основу докумената, израђује спецификације новца и проверава идентитет примаоца новца; обавља замену  похабаних новчаница и замену новца, обавља процену оштећених новчаница; одговоран је за стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне и врши контролу исте; обавља бројање и формирање пакета од рестлова готовине примљене у пакету, врши контролно бројање и бројање и прераду готовине примљене у току дана и формирање пакета; води књиге мањкова и вишкова, књиге по којој се у току рада предаје готовина бројачком столу ради контроле, прераде и бројења, као и требовање, предају и пријем готовине; обавља обраду документације на рачунару и извршава послове сакључара; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено

V Место рада: Ковин, ЈНА бр.1

ФИЛИЈАЛА СОМБОР

4) Референт – Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција -1 извршилац;
Опис послова:  Врши контролисање исправности документације и прописаних књиговодствених евиденција; контролисање примене упутства о уплати и расподели јавних прихода и израда извештаја и информација; вођење евиденције Регистра рачуна буџетских корисника; обавља рачунску, логичку и упоредну контролу података из годишњих рачуна и статистичких извештаја и отклања уочене пропусте; обавља отварање и укидање подрачуна буџетских корисника, промена ознаке трезора рачунима буџетских корисника за територију Републике; издаје потврде о кумулативном промету, просечном дневном стању за буџетске кориснике; обавља наплату тарифе при гашењу подрачуна буџетских корисника; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено

VI Место рада: Сомбор, Стапарски пут бр. 2

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија – Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења: Милица Недељковић, тел: 011/3202-320;

Заједничко за сва радна места

    Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
    Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
    Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

    Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Управе за трезор, у делу Конкурси,  http://www.trezor.gov.rs/Konkursi-cir.html

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 24. октобра 2016. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Управе за трезор - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9. 
    О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.
    Описе послова за наведено радно место можете погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

НАПОМЕНЕ

За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.
    Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
    Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
    Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
    Овај оглас објављује се на web страници Министарства финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
    Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

недеља, 11. септембар 2016.

Obaveštenje o promeni internet veze

Поштовани посетиоци,

обавешавате се да  даље активности блогер заједнице која се оглашавала на овоме блогу
 proglas.blogspot.com- https://www.blogger.com/blogger

можете пратити на


односно


Неминовност је била у овој активности, с обзиром да урдник proglas.blogspot.com тo више није. о чему је и писано на посту 19.08.2016. године!

С поштовањем, свако добро и хвала свим посетиоцима овога Синдикалног блога, а настављамо да се обавештавомо кликом на   
Зоран Михаило Писковић
11.09.2016. године
Београд