Најновији чланци на покретној траци:

четвртак, 29. октобар 2015.

Konkurs za Radno mesto za podršku poslovima izvršavanja budžeta Ministarstva i ostale poslove


Konkurs za Radno mesto za podršku poslovima izvršavanja budžeta Ministarstva i ostale poslove

''На основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. члана 18, члана 19. став 1. и 2, члана 20. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС", бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10338/2015 од 28. септембра 2015. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
I   Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина бр. 22-26.
II  Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за подршку пословима извршавања буџета, звање млађи саветник, Одсек за имплементацију програмског буџета у области науке у Сектору за финансије - 1 извршилац.
Опис послова: Пружа подршку у изради предлога финансијског плана за израду закона којима се уређују буџет и буџетски систем и припреми извештаја о извршењу буџета; пружа подршку изради финансијских извештаја о раду Министарства и учествује у припреми података за израду извештаја о извршењу буџета; учествује у праћењу финансијског аспекта пројектне реализације свих програма од општег интереса у научноистраживачкој и иновационој делатности у циљу припреме годишњег буџета; преузима књиговодствене исправе од извршилаца у Министарству, контролише њихову исправност, саставља исправе за плаћања, врши контролу исплата и доставља их Управи за трезор; припрема и прати рачуноводствену документацију у вези девизног пословања Министарства и сарађује са Народном банком Србије; учествује у припреми података за израду предлога финансијског плана за закон којим се уређује буџет и буџетски систем; сарађује са Управом за трезор везано за праћење реализације извршења финансијских обавеза Министарства и уноси податке и промене података у помоћним књигама и евиденцијама Министарства; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика и рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика увидом у сертификат или било који други доказ; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - провераваће се усмено.

2. Радно место за припрему књиговодствене документације, звање млађи сарадник, Одсек за буџетско рачуноводство у Сектору за финансије - 1 извршилац.

Опис послова: Контролише исправност и усклађеност књиговодствене документације са процедурама утврђених прописима; врши контролу обавеза, расхода, прихода, инвестиција и средстава из НИП-а; формира помоћне књиге по програмима и изворима финансирања, индиректним корисницима и контима, врши сравњење и усаглашавање података (аналитике са синтетиком) и стара се о тачности спроведених и усаглашених књижења; учествује у изради периодичних извештаја и годишњих финансијских извештаја завршног рачуна; врши отварање евиденционих рачуна и њихову евиденцију и прекњижавање непрепознатих ставки; припрема документацију за књижење основних средстава и учествује у изради ЗСНС образаца и усаглашава податке за ИОС обрасце; врши одлагање, чување и архивирање књиговодствене документације и стручно обрађује предмете и представке из ове области; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Високо образовање из научне области економске науке или друге научне области из поља друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; вештина комуникације - провераваће се усмено.
III  Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26
IV   Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком „за јавни конкурс".
V      Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-0287.
VI   Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII     Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII   Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење или други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) и оригинал или фотокопију сертификата или било ког другог доказа о познавању једног светског језика (само за радно место под редним бројем 1).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Ови докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду или код јавног бележника.
IX     Трајање радног односа: за ова радна места радни однос се заснива на неодређено време.
X   Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, почев од 27. новембра 2015. године, са почетком у 09,00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе) које су навели у својим пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару и провере вештине аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности. За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и провере вештине аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности, провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту огласа о јавном конкурсу биће спроведене у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина бр. 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама.
Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/
на web страници Службе за управљање кадровима:www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.''
Preuzeto sa uploads/2015/08
  dana 29.10.2015. godine

Срећно, 
Синдикат Пореске Управе-УСС
Председник

Зоран Михаило Писковић-Београдски
уторак, 27. октобар 2015.

Sindikat Poreske Uprave-USS predlaže da svi zaposleni dobiju službene telefoneSindikat Poreske Uprave-USS predlaže da svi zaposleni dobiju službene telefoneПоштовани,

Sindikat Poreske Uprave-USS predlaže da svi zaposleni dobiju službene telefone, са разлога што смо обавештени да постоји добар уговорни однос и сарадња између Пореске управе и мобилног службеног ПТТ оператера.

С обзиром на овакво стање, Sindikat Poreske Uprave-USS predlaže da svi zaposleni dobiju službene telefone, имајући при том у виду да напр., инспектори канцеларијске контроле који имају пуно службених контакта са странкама, углавном немају службене мобилне телефоне нити бројеве.

Овај предлог доставити Генералном Руководству Пореске управе на одлучивање.

С поштовањем,

Повереник УСС-Синдикат Пореске Управе Београд  

Зоран Михаило Писковић-Београдски

У Београду, 27.10.2015. године
   

недеља, 25. октобар 2015.

Sindikat Poreske Uprave-USS je doprineo ravnopravnosti polova u oblasti rada

Sindikat Poreske Uprave-USS je doprineo ravnopravnosti polova u oblasti rada

Поштовани, 

дана 23.10.2015. године једна запослена Пореске управе Србије се овом Синдикату захвалила за његову афирмацију равноправности полова у служби. При том је поменула наслов овога синдиката на следећем интернет месту


Том приликом сам јој рекао да смо ми као Синдикат били у јединственом ешалону који се борио да жене могу да раде и после 60,5 година и да је то заслуга управо синергија радничких сила.

Рекао сам јој да настављамо да радимо у циљу заштите права запослених у Пореској управи која је традиционално изложена притисцима ради нарушавања равноправности порезника у односу на права државних службеника заснованих на Закону о државним службеницима и осталих пратећих прописа.

Потом сам је подсетио о досадашњим резултатима нашег рада, на шта ми је она рекла да уопште није знала да су то резултати рада овога Синдиката и да јој се чинило да су ти позитивни резултати у заштити запослених ПУРСА били случајни, а не резултат синдикалног рада и заузимања.С поштовањем,

Повереник Синдиката Пореске Управе-УСС

Зоран Михаило Писковић-Београдски

Београд, 25.10.2015. годинеуторак, 20. октобар 2015.

Princ od Walesa i vojvotkinja od Cornwalla prisustvuju manfestaciji u crkvi Svetog Apostola PavlaPrince of Wales and Duchess of Cornwall attend service at St Paul's

Sindikalni pluralizam


САОПШТЕЊЕ

УСС-Синдикат Пореске Управе Београд у напред постављеном видеу траже утеху у реалности да ту негде близу нас постоји уређено друштво са традицијом и толеранцијом.

На кружоку ове Синдикалне организације констатовано је да овај видео треба увек консултовати ради охрабрења у ситуацијама у којима се налазимо, а то су стална и перманентна оспоравања синдикалног плурализма са угрожавањем основног права на синдикалну истоправност=равноправност. Са жаљењем је констатовано да се и постојећи мимнимум минимума што се тиче услова за рад овога Синдиката сада жели одузети, о чему већ постоји одређена службено-синдикална коресподенција.........време ће већ дати свој одговор!

Потом је Синдикални кружок наложио своме доле потписаном Поверенику да обнови Синдикални рад с обзиром на надолазећа тешка времена за запослене.

С поштовањем,

Повереник
УСС-Синдикат Пореске Управе Београд

Зоран Михаило Писковић
Београд, 24.10.2015