Најновији чланци на покретној траци:

уторак, 30. април 2013.

Poreska uprava Centrala prikuplja ponudu za obnavljanje i tehničku podršku CA IdentityMinderУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: Poreska uprava Centrala prikuplja ponudu za obnavljanje i tehničku podršku CA IdentityMinder

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић са јавних медија од 17.04.2013. године, прекуцавају следећe Oбавештење о прикупљању понуда у отвореном поступку јавне набавке:

‘’ На основу члана 69. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА – ЦЕНТРАЛА
11000 Београд, Саве Машковића 3-5

објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке
1. Наручилац, Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3.-5. позива све заинтересоване понуђаче, да припреме и поднесу своје понуде у отвореном поступку јавне набавке добара – обнављање и техничка подршка CA IdentityMinder лиценци у оквиру безбедоносне инфраструктуре ИИС-а, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), другим важећим прописима, конкурсном документацијом и овим позивом.
2. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају услове предвиђене чланом 44. Закона, а испуњеност тих услова докажу на начин прописан чланом 45. Закона и конкурсном документацијом. Понуђач мора да располаже и неопходним финансијским и пословним капацитетом и довољним техничким и кадровским капацитетом и то:
2.1. право учешћа у поступку има понуђач, који нема евидентираних дана неликвидности у последњих шест месеци од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, за ову јавну набавку;
2.2. право на учешће у поступку има понуђач који је за претходне три године (2010, 2011. и 2012.) имплементирао софтверски модул за који се набавља обнављање и техничка подршка;
2.3. право учешћа у поступку има понуђач, који је овлашћени (сертификовани) партнер произвођача (вендора) за право продаје, обнављања и техничке подршке CA IdentityMinder лиценци на територији Републике Србије;
2.4. право учешћа у поступку има понуђач који пре објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” има у радном односу најмање 4 (четири) радника, са високом стручном спремом, техничке струке;
2.5. право учешћа у поступку има понуђач који пре објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” има у радном односу најмање 2 (два) радника овлашћена за администрацију CA IdentityMinder лиценци.
Начин на који се доказује испуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом.
3. Средства финансијског обезбеђења: наручилац захтева да понуђач уз понуду достави писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија у висини од 10 % од понуђене вредности, у корист наручиоца.
4. Критеријум за избор најповољније понуде је најниже понуђена цена.
Уколико Наручилац прибави две или више понуда са истом ценом односно укупном понуђеном вредношћу биће изабрана понуда која је раније приспела код Наручиоца.
5. Увид и преузимање конкурсне документације:
Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити сваког радног дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, од 9,00 до 16,00 часова у Министарству финансија и привреде, Пореска управа – Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, III спрат, канцеларија број 336. Преузимање конкурсне документације може се извршити уз доказ о извршеној бесповратној уплати у износу од 500,00 динара, по основу трошкова израде и доставе конкурсне документације. Уплата се врши на текући рачун: Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Централа, број 840-1562845-88, позив на број 97 6540200АА09110742321, сврха уплате: конкурсна документација – за јавну набавку добара – обнављање и техничка подршка CA IdentityMinder лиценци у оквиру безбедоносне инфраструктуре ИИС-а. При преузимању конкурсне документације подноси се пуномоћје за преузимање конкурсне документације, које потписује и оверава регистровани законски заступник заинтересованог лица. Конкурсна документација може се доставити електронском поштом без обавезе уплате трошкова израде и достављања конкурсне документације.
6. Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака):
Понуде се подносе у затвореном омоту/коверти, на адресу Наручиоца: Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Централа, Улица Саве Машковића бр. 3–5, 11000 Београд, (у даљем тексту: адреса Наручиоца), или лично у канцеларији бр. 2 (писарница) у року од 22 (двадесетдва) дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, и то најкасније до 12,00 часова последњег дана истека рока за подношење понуде, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – обнављање и техничка подршка CA IdentityMinder лиценци у оквиру безбедоносне инфраструктуре ИИС-а, бр. ЈН 18/2013 – не отварати”. На полеђини омота/коверте мора бити наведен назив и адреса понуђача.
Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране Наручиоца најкасније 22 (двадесетдругогдана) дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, до 12,00 часова, без обзира на начин подношења. Уколико је последњи дан истека рока за подношење понуда нерадни дан, благовременом ће се сматрати понуда, коју је Наручилац примио најкасније до 12,00 часова првог наредног радног дана.
7. Отварање понуда (место, време, присуство представника понуђача):
Отварање понуда извршиће се јавно, последњег дана истека рока за подношење понуда, у 14,00 часова, на адреси Наручиоца. Представници понуђача који желе да присуствују отварању понуда, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, Наручиоцу поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, потписано од стране регистрованог законског заступника понуђача, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.
8. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку Наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.
9. Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса):
Додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана на бр. телефона 011/3950-580, у времену од 9,00 до 15,00 часова.
Контакт особа је Милада Ћуковић, e-mail адреса: milada.cуkovic@poreskaуprava.gov.rs.’’


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић желе успеха свим учесницима наведеним у горе прекуцаном обавештењу са јавних медија од 17.04.2013. године.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић ово Јавно обавештење прекуцаше и објавише пре свега због тога што се истим успешно и ефикасно решавају услови рада запослених у Пореској управи. Интерес запослених је да предметно Јавно обавештење успе, јер су горе наведене активности потребне ради побољшања услова безбедоносне инфраструктуре који су услов свих услова.


С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 30.04.2013. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Jуstitiariуs-Jуsticijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskaуprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com
понедељак, 29. април 2013.

Uplata poreza i doprinosa od 01.01.2014. će se vršiti samo na jedan državni račun
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: Uplata poreza i doprinosa od 01.01.2014. će se vršiti samo na jedan državni račun

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,
  


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић са медија преносе следећи сјајни чланак визије и напретка Пореске управе Србије и он гласи:
Održan radni ručak sa direktorom Poreske uprave – Ivanom Simičem
25. april 2013.
U četvrtak, 25. aprila 2013. godine u hotelu Falkensteiner u Beogradu, NALED je za članove i partnere organizovao radni ručak sa direktorom Poreske uprave Ivanom Simičem, na kojem se razgovaralo o reformi poreskog sistema koja očekuje Srbiju u budućnosti.
U uvodnom delu prisutne su pozdravili Bojan Žepinić iz kompanije TPA Horwath, Vladan Atanasijević član UO NALED-a (Asseco SEE) i direktor PU Ivan Simič.
Vladan Atanasijević je u govoru istakao da je misija NALED-a unapređenje privrednog ambijenta Srbije kroz institucionalne reforme, i da je sastanak između poreskih obveznika i lidera PU dobra prilika da se direktno prodiskutuje o problemima iz oblasti poreske politike i načinima njihovog rešavanja.

Nakon uvodnih obraćanja usledila je diskusija u okviru koje je direktor PU g. Simič podsetio da će se od početka naredne godine, porezi i doprinosi uplaćivati samo na jedan račun, što će značajno doprineti rasterećenju privrede. Kako je rekao od 1. jula sledeće godine biće uvedena i obaveza elektronske prijave poreza za sve. Prema njegovim rečima, od početka godine do sada podneto je oko 110 000 prijava poreza, od čega je 2,7% podnešeno elektronskim putem, sve ostalo je bilo preko šaltera. Efikasniju prijavu poreza privrednicima bi znatno omogućilo uvođenje digitalnog sertifikata zbog čega je g. Simič uputio poziv svima da ukoliko još uvek nisu prešli na ovakav način potpisivanja to urade što pre. Tim pre što je zakonom predviđeno da pečat više nije obavezan. Simič je posebno ukazao na to da prelazak prijave poreza sa šalterskog na elektronski način ne znači gubitak radnih mesta u filijalama Poreske uprave širom Srbije.

Govoreći o daljim reformskim procesima koji očekuju Srbiju u oblasti poreskog sistema i politike, g. Simič je rekao da PU u budućem periodu neće vršiti procenu vrednosti nekretnina jer to nije u njenoj nadležnosti. Na pitanje da li je moguće promeniti radno vreme Poreske uprave i uskladiti ga sa potrebama poreskih obveznika, g. Simič je rekao da je upravo takav problem postojao i u Sloveniji i da je bilo uvedeno duže radno vreme, čak i subotom, ali da se ta metoda pokazala kao neefikasna.

Prema rečima direktora Simiča jedan od mehanizama uspostavljanje bolje komunikacije između poreskih obveznika i PU jeste angažovanje poreskih savetnika koji mnogo brže i efikasnije pristupaju rešavanju određenih problema. Ono što je istaknuto kao važan zadatak u budućnosti jeste i međusobna saradnja i usklađivanje podataka kako između različitih državnih institucija kao što su MUP, APR, PIO, RFZO, NSZ, tako i između njih i Centralnog registra, kako bi se izbegla nepotrebna maltretiranja poreskih obveznika.
Na kraju diskusije direktor Poreske uprave Ivan Simič pozvao je sve poreske obveznike da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju kako bi Poreska uprava mogla na sistemski način da pristupi rešavanju istih, jer samo takav način rešavanja problema može olakšati poslovanje u budućnosti i doneti rasterećenja privredi.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић напомињу да је извор ове вести на адреси:


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић скрећу пажњу да кликом на доњи наслов могу видети и преузети галерију слика са горе описаног скупа прогресивних реформиста јавних финансија:
С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 29.04.2013. godine


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.comсубота, 27. април 2013.

Svrljig-poreski službenik proneverom prisvojio državni novac 
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД


 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Svrljig-poreski službenik proneverom prisvojio državni novac

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић констатују да је под следећим насловом објављено следеће:
26/04/2013 - 20:14

ŠKOLOVAO DECU: Poreznik proneverio državni novac

Niška policija uhapsila je višeg poreskog savetnika filijale Poreske uprave u Svrljigu zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja i falsifikovanjem službene isprave prisvojio 1.715.395 dinara

 Foto: Tanjug
Viši poreski savetnik filijale Poreske uprave u Svrljigu Aca M. uhapšen je zbog sumnje da je počinio proneveru.
Kako je saopštila niška policija, sumnja se da je on zloupotrebom službenog položaja i falsifikovanjem službene isprave prisvojio 1.715.395 dinara, koje je potrošio na plaćanje studija svojim ćerkama u Beogradu. Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden istražnom sudiji na saslušanje.
Kako Telegraf.rs saznaje od izvora iz istrage, Aca M. imao je dobro razrađen mehanizam, koji mu je omogućio da više od godinu i po dana neprimetno potkrada državu.
- U dokumentaciji koju je on sačinio navodi se da je 87 poljoprivrednika, poreskih obveznika s područja Svrljiga, steklo pravo na povraćaj dela plaćenog poreza. Rešenja kojima im se ovo pravo priznaje osumnjičeni je dostavljao Upravi trezora, koja je navodni višak poreza uplaćivala na račun koji je on naveo u papirima, a koji je pripadao njegovoj majci. Na taj način je oštetio budžet Srbije za 1.715.395 dinara, na osnovu dosad utvrđenog, ali je moguće da je taj iznos i veći – kaže naš sagovornik.
Čim je policija počela da kontroliše njegov rad, Aca M. otišao je na bolovanje, ali ga to nije spaslo hapšenja.
- Pre nego što smo ga lišili slobode, obezbedili smo čvrste dokaze, između ostalog i snimke iz banaka i sa bankomata na kojima se vidi kako podiže novac. Na saslušanju je sve priznao i objasnio da su mu pare bile potrebne za školovanje ćerki, a nije mogao drugačije da ih obezbedi. Ukradeni novac nismo našli, ali je on obećao da će pokušati da vrati koliko može. On je kazao i da nije imao pomagača u ovim kriminalnim radnjama – dodaje naš sagovornik.
(D. K.) 

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић ово објавише са


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић

 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 27.04.2013. године
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Expert za javne finansije

Зоран Михаилов Писковић-
- Дорћолац - Београд

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com


петак, 26. април 2013.

Poreska uprava Regionalni Centar Niš izvestila 12.04.2013. o sklopljenom ugovoru

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: Poreska uprava Regionalni Centar Niš izvestila 12.04.2013. o sklopljenom ugovoru

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић са јавних медија од 12.04.2013. године, прекуцавају следећe Oбавештење о закљученoм уговору:

‘’ На основу члана члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
ПОРЕСКА УПРАВА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ
18000 Ниш, Страхињића бана б.б.

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору
Врста поступка: јавна набавка мале вредности по партијама.
1) Подаци о наручиоцу: Министарство финансија и привреде, Пореска управа – Регионални центар Ниш, Страхињића бана б.б. Ниш.
2) Предмет јавне набавке: услуге – физичког обезбеђења у пословним објектима Пореске управе – Регионалног центра Ниш – партија 1.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци мале вредности
– Привредно друштво „Secуritas services” д.о.о. 11070 Нови Београд, Милентија Поповића 9.
4) Датум закључења уговора: 29.3.2013. године.
5) Рок закључења уговора: 21 месец.
6) Вредност уговора о јавној набавци: 1.700.000,00 динара (без ПДВ-а).’’


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић желе успеха свим учесницима наведеним у горе прекуцаном обавештењу са јавних медија од 12.04.2013. године.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић ово Јавно обавештење прекуцaше и објавише пре свега због тога што се истим успешно и ефикасно решавају услови рада запослених у Пореској управи. Интерес запослених је да предметно Јавно обавештење успе, јер су горе наведене активности потребне ради физичке безбедности која je услов свих услова.


С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 26.04.2013. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Jуstitiariуs-Jуsticijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskaуprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.coмчетвртак, 25. април 2013.

Poreska uprava Regionalni centar Niš 12.04.2013 zaključila ugovor o bezbednosti na raduУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: Poreska uprava Regionalni centar Niš 12.04.2013 zaključila ugovor o bezbednosti na radu

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић са јавних медија од 12.04.2013. године, прекуцавају следећe Oбавештење о закљученoм уговору:

‘’ На основу члана члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
18000 Ниш, Страхињића бана б.б.

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору


Врста поступка: јавна набавка мале вредности по партијама.
1) Подаци о наручиоцу: Министарство финансија и привреде, Пореска управа – Регионални центар Ниш, Страхињића бана б.б., Ниш.
2) Предмет јавне набавке: услуге – физичког обезбеђења у пословним објектима Пореске управе – Регионалног центра Ниш – партија 3.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци мале вредности:
– Привредно друштво „Secуritas services” ДОО 11070 Нови Београд, Милентија Поповића 9.
4) Датум закључења уговора: 21. 3.2013. године.
5) Рок закључења уговора: 21 месец.
6) Вредност уговора о јавној набавци: 4.700.000,00 динара (без ПДВ-а).’’УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић желе успеха свим учесницима наведеним у горе прекуцаном обавештењу са јавних медија од 12.04.2013. године.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић ово Јавно обавештење прекуцаше и објавише пре свега због тога што се истим успешно и ефикасно решавају услови рада запослених у Пореској управи. Интерес запослених је да предметно Јавно обавештење успе, јер су горе наведене активности потребне ради сигурносних услова који су услов свих услова.


С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 25.04.2013. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Jуstitiariуs-Jуsticijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskaуprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com
среда, 24. април 2013.

Poreska uprava Regionalni centar Niš 12.04.2013. -obavestila javnost o zaključenju ugovora o fizičkom obezbeđenju
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: Poreska uprava Regionalni centar Niš 12.04.2013. -obavestila javnost o zaključenju ugovora o fizičkom obezbeđenju

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић са јавних медија од 12.04.2013. године, прекуцавају следећe Oбавештење о закљученoм уговору:

‘’ На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

ПОРЕСКА УПРАВА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ
18000 Ниш, Страхињића бана б.б.

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору
Врста поступка јавна набавка мале вредности по партијама.
1) Подаци о наручиоцу:Министарство финансија и привреде, Пореска управа – Регионални центар Ниш, Страхињића бана б.б., Ниш.
2) Предмет јавне набавке: услуге – физичког обезбеђења у пословним објектима Пореске управе – Регионалног центра Ниш – партија 2.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци мале вредности:
– Привредно друштво „Secуritas services” д.о.о, 11070 Нови Београд, Милентија Поповића 9.
4) Датум закључења уговора: 29.3.2013. године.
5) Рок закључења уговора: 21 месец.
6) Вредност уговора о јавној набавци: 4.300.000,00 динара (без ПДВ-а).’’УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић желе успеха свим учесницима наведеним у горе прекуцаном обавештењу са јавних медија од 12.04.2013. године.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић ово Јавно обавештење прекуцоше и објавише пре свега због тога што се истим успешно и ефикасно решавају услови рада запослених у Пореској управи. Интерес запослених је да предметно Јавно обавештење успе, јер су горе наведене активности потребне ради безбедносних услова који су услов свих услова.


С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 24.04.2013. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Jуstitiariуs-Jуsticijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskaуprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.comуторак, 23. април 2013.

Poreska uprava Regionalni centar Niš za Filijalu Vranje i Bujanovac, Ekspoziture: Preševo, Trgovište, Vladičin Han, Surdulica i Bosilegrad objavila je 12.04.2013. javni poziv
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: Poreska uprava Regionalni centar N za Filijalu Vranje i Bujanovac, Ekspoziture: Preševo, Trgovište, Vladičin Han, Surdulica i Bosilegrad objavila je 12.04.2013. javni poziv

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић са јавних медија од 12.04.2013. године, прекуцавају следећe Позивање ради прикупљања понуда:

‘’ На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

ПОРЕСКА УПРАВА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ
18000 Ниш, Страхињића бана б.б.

oбјављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
Врста поступка: отворени поступак.
Предмет јавне набавке: услугa текућег одржавања и отклањања кварова на путничким возилима „Застава” (Југо,З-101, Лада НИВА и др.) вангарантном року са обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. за потребе организационих јединица Пореске управе – Регионалног центра Ниш и то: Филијала Врање и Бујановац као и Експозитура: Прешево, Трговиште, Владичин Хан, Сурдулица и Босилеград.
Опис предмета јавне набавке:
Услуга текућег одржавања и отклањања кварова на путничким возилима „Застава” (Југо, З-101, Лада НИВА и др.) у вангарантном року са обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. у отвореном поступку за потребе организационих јединица Пореске управе - Регионалног центра Ниш и то: Филијала Врање и Бујановац као и Експозитура: Прешево, Трговиште, Владичин Хан, Сурдулица и Босилеград.
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова...):
Право учешћа у овом поступку имају сва заинтересована домаћа и страна физичка и правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 44. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова доказује се на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним набавкама и прецизиран је конкурсном документацијом
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „економски најповољнија понуда”. Eлемент критеријума су: цена норма часа, укупан збир норма часова, рок плаћања рачуна, цена шлепања по 1 km.
Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада трошкова...):
Увид у конкурсну документацију се може остварити сваког радног дана од 9,00 до 16,00 часова у пословним просторијама Наручиоца, у Нишу, у улици Страхињића бана б.б., Пословни центар „Амбасадор”, I спрат.
Конкурсна документација се може преузети непосредно код Наручиоца, уз предају писаног овлашћења издатог и потписаног од стране овлашћеног лица заинтересованог понуђача, и то у пословним просторијама Наручиоца, у Нишу, у улици Страхињића бана б.б., Пословни центар „Амбасадор”, I спрат од 09,00 до 16,00 часова. Конкурсна документација се не наплаћује.
Наручилац ће конкурсну документацију достављати тражиоцима и препорученом поштом и то на њихов писани захтев упућен Наручиоцу путем тел./факса број 018/241-041.
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Понуђачи подносе понуде у запечаћеним ковертама. Коверте са понудама достављају се препорученом поштом, или непосредно „преко” писарнице Наручиоца у Нишу на адреси: Пореска управа – Регионални центар Ниш, 18000 Ниш, улица Страхињића бана б.б., са назнаком „Не отварати – понуда за јавну набавку услуга одржавања возила 15-Н”. На полеђини коверте навести податке о понуђачу – назив и адресу седишта.
Рок за подношење понуда износи 39 данa и рачуна се од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” до 15,00 часова. Уколико истек рока за подношење понуда пада у нерадан дан (субота, недеља или државни празник), благовременим ће се сматрати понуде предате Наручиоцу првог наредног радног дана, до 15,00 часова.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):
Отварање понуда обавиће се истог дана у 15,15 часова, у просторијама Наручиоца у Нишу на напред назначеној адреси. Отварању могу да присуствују сви овлашћени представници понуђача и друга заинтересована лица. Представници понуђача мора да имају писана овлашћења у којима је назначено име и презиме, број личне карте као и ЈМБГ.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року до 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):
Овлашћена особа за контакт по овом јавном позиву је Саша Станчић, члан Комисије Наручиоца за спровођење поступка предметне јавне набавке (телефон: 018/509-046).’’УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић желе успеха свим учесницима наведеним у горе прекуцаном обавештењу са јавних медија од 12.04.2013. године.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић ово Јавно позивање прекуцоше и објавише пре свега због тога што се истим успешно и ефикасно решавају услови рада запослених у Пореској управи. Интерес запослених је да предметно Јавно позивање успе, јер су горе наведене активности потребне ради несметаног и успешног рада свих запослених.


С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 23.04.2013. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com