Најновији чланци на покретној траци:

недеља, 23. септембар 2012.

PORESKA UPRAVA FILIJALA KRALJEVO OBAVEŠTENJE

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА И СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: PORESKA UPRAVA FILIJALA KRALJEVO OBAVEŠTENJE


ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе,

Данас 23.09.2012. године од чланова УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД -филијала Краљево сам добио следећи допис из кога произлази да се ради на капиталном одржавању службеног простора. Текст прекуцавам и гласи:
 На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, 27. марта 14
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о избору најповољније понуде за јавну набавку додатни радови
редни број 4Р/2012 а у вези са 1Р/2012

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног позива на основу члана 24. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама.
Министарство финансија и привреде Пореска управа Регионални центар Крагујевац, као наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама, покренуло је Одлуком број 40410-1-00001/2012 од 20. августа 2012. године, преговарачки поступак без објављивања јавног позива, сходно члану 24. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку додатних радова, редни број набавке је 4Р/2012 а у вези са 1Р/2012.
Предмет јавне набавке је извођење додатних радова – на капиталном одржавању зграде Министарства финансија и привреде, Пореска управа, Регионални центар Крагујевац, Филијала Краљево, Трг Јована Сарића 1, сходно члану 24. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама.
Подаци о изабраној понуди:
– „Техномаг” д.о.о., Краљево, Београдска 64.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива у складу са чланом 24. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама:
У случају додатних радова који нису били укључени у првобитну јавну набавку, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључује са првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 25% од укупне вредности првобитно закљученог уговора као и то да се додатни радови не могу раздвојити у техничком или економском погледу од прве јавне набавке а да се при томе не проузрокују несразмерно велики трошкови за наручиоца.

Образложење:

После закључења Уговора о извођењу радова број 464-1-00004/2012 од 19. јула 2012. године и отпочињању радова са изабраним извођачем радова „Техномаг” д.о.о. Краљево, дат је предлог надзорног органа са предмером и предрачуном додатних радова које треба извести и за које треба спровести поступак јавне набавке, како би зграда у којој се изводе радови била доведена у стање функционалне употребљивости са становишта утврђених захтевом наручиоца. Укупна вредност додатних радова по предлогу надзорног органа износи 7,68 % у односу на укупан обим радова по Уговору број 464-1-00004/2012 од 19. јула 2012. године. УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић поздрављају предметну инвестицију, јер се истом обезбеђују елементарни услови рада.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић сматрају да ће предметно капитално одржавање бити увод за проширивање истог на остали службени простор Пореске управе Србије.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић честита порезницима Краљева успех у раду!


 С поштовањем, уз Божју помоћ свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 23.09.2012. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић-Београдски с.р.
EXPERT ZA JAVNE FINANSIJE

Контакт тел.011/3950-619
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com


субота, 22. септембар 2012.

PORESKA UPRAVA FILIJALA BOR 28.09.2012. OGLAŠAVA USMENO JAVNO NADMETANJE

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА И СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: PORESKA UPRAVA FILIJALA BOR 28.09.2012. OGLAŠAVA USMENO JAVNO NADMETANJE

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе,

Данас 22.09.2012. године наше чланство УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД нам је доставило из Бора следеће оглашавање битног догађаја који прекуцавамо и дајемо на знање јавности следећег битног догађаја:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ 
ПОРЕСКА УПРАВА
 Регионални Центар Ниш 
Филијала Бор

Министарство финансија и привреде - Пореска управа - Филијала Бор, у поступку
принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника Центроисток  А.Д. из Бора, на основу члана 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/2002... и 2/2012.) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ", бр. 33/97.31/2001 и Сл. гласник РС, бр. 30/2010), дана 19.09.2012. године, објављује

ОГЛАС
о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ прво по први пут поновљено рочиште за продају непокретности путем усменог јавног надметања пореског обвезника Центроисток А. Д. из Бора, Зелени булевар број 23, м.б. 07206391, у поступку наплате пореске обавезе путем усменог јавног надметања, и то:
р.Опис
Број
КО
Површина
Утврђена почетна
бр.непокретности
К.П.
према катастру
вредност у динарима
хаам2
на дан процене
1.
Објекат трговине - продавница .Излетник у Брестовачкој бањи"
4207/2
Брестовац
113
3.147.153,96
Укупно:
3.147.153,96

 уписане као својина пореског обвезника у катастру непокретности Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности у Бору, у лист непокретности број: 5576, за КО Брестовац које ће се одржати дана 28.09.2012 године, у просторијама Филијале Бор са почетком у 10:30 часова.
2.    Почетна вредност непокретности Објекат трговине - продавница „Излетник" у Брестовачкој бањи износи 3.147.153,96 динара.
3.  Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.
4.    На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која на рачун Пореске управе број 840-1700845-84 - Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате, по члану 109. ЗПППА, уплате депозит у висини од 5% од утврђене почетне вредности непокретности, у износу од 157.358,00 динара, са позивом на број 97-284)27-100567572N.
5.    Учесници у јавном надметању дужни су да приложе доказ о измиреним пореским обавезама.
6.    Купац непокретности је дужан да цену за коју му је непокретност продата, умањену за износ уплаћеног депозита, уплати у року од осам дана од дана закључења усменог јавног надметања.
7.    Непокретност није оптерећена правом службености.
8.  На првом рочишту путем усменог јавног надметања, непокретност се не може продати испод 75% утврђене почетне вредности непокретности односно 2.360.365,47 динара
Купац - најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

9. Купац - најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

10. Непокретност се продаје у виђеном стању и на купљену непокретност не може се стављати рекламација.

11. Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе Филијале Бор, Ђорђа Вајферта 4, и у дневном листу „ДАНАС" и доставити пореском дужнику.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић сматрају да се ради о врло интересантној објави која заслужује интересовања привредника Србије.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић желе успеха купцима којих ће бити на предметној продаји.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов ПисковићС поштовањем, уз Божју помоћ свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 22.09.2012. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић-Београдски с.р.
EXPERT ZA JAVNE FINANSIJE

Контакт тел.011/3950-619
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com


PORESKA UPRAVA FILIJALA PANČEVO 28.09.2012. PRODAJE POKRETNE STVARI

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА И СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: PORESKA UPRAVA FILIJALA PANČEVO 28.09.2012. PRODAJE POKRETNE STVARI

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе,

Данас 22.09.2012. године чланови УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД из Панчева доставили су нам следећи оглас који прекуцавамо и који гласи:
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ 
ПОРЕСКА УПРАВА 
Филијала Панчево
Панчево

У поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника „ЗВЕПРО" Д.О.О. из Панчева на основу члана 104. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС, број 80/2002, 84/2002,23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005,61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011 и 02/2012) и чл. 192 Закона О општем управном поступку („Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/2001 и „Сл. Гласник РС бр. 30/2010), доноси

ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1. Прво рочиште за продају покретних ствари путем усменог јавног надметања одржаће се дана 28.09.2012. године у просторијама пореског обвезника у Панчеву, Кајмакчаланска 34, са почетком у 13 часова. Предмет усменог јавног надметања су покретне ствари које имају регистрациони број и то:

р. 6
Врста
покретне
ствари
Рег.
ознака
/број
марка
Тип
Брошасија
Број мотора
Година произв.
Снага мотора у КW
Рад. зап. мотора у ст
Носив. у кг.
Процењена вредност у дин.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
РА
112-136
ZASTАVA
NEW TURBORIVAL_ 40,10 НDРК
ZСFС4 07010Z016158
8140 43 В-4380-4201214
2008
76
2800
1840
1.530.000,00
2
ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
РА
100-442
IVЕКО
DАILY65С17D
ZСFС6 5С0005 626958
Р1СF04 81ВАО0 40384502
2006
122
2998
3050
1.570.000,00
3
ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
РА
105-756
ZАSТАVА
NEW TURВО
RIVAL 40,10
HDРК
ZСFС4 07010Z015835
S0F1М 81 4043 ВХ 43 60 4261319
2007
76
2800
1840
1.020.000,00
4
ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
РА
018-ТА
IVЕКО
МL 120Е18EUROCARGО
ZСFА1
ЕD1302
521084
/
2007
/
/
6000
2.750.000,00

 
У вредности 6.870.000,00 динара власништво ДОО „ЗВЕПРО" из Панчева пописане и процењене на основу захтева за одлагање плаћања пореског дуга бр. 324-433-3999/2011 -30 од 09.06.2011. год.
2. Почетна вредност покретних ствари утврђена је записником о попису и процени покретних ствари број 324-433-3999/2011-00 од 15.06.2011 године.
3. Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања
4. Почетна - процењена вредност је без обрачунатог ПДВ-а.
5. На продајну вредност Пореска управа обрачунава ПДВ по члану 38 Закона о ПДВ-у који пада на терет купца.
6. На првом рочишту путем усменог јавног надметања покретне ствари се не могу продати испод 75% од утврђене почетне вредности.
7. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања а најкасније 28.09.2012 документују да је уплаћен депозит у висини од 10% утврђене почетне вредности покретности на рачун Пореске управе број: 840-1700845^84 с позивом на број 9711 226101817125.
8. Купац најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар уплати у року од 8 дана од закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем оглашава неважећом.
9. Покретне ствари се купују у виђеном стању без права рекламације.

10. Понуђена покретна ствар може се видети сваког радног дана од 08-14 часова до момента лицитације У улици Кајмакчаланска, бр. 34 у Панчеву.
11. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Панчево и у дневном листу „ДАНАС" 19.09.2012 године.


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић препоручују одзив на напред цитирани оглас.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић налазе да се ради о врло повољној продаји покретних ствари.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић желе успех свим купцима присутним 28.09.2012. годинеС поштовањем, уз Божју помоћ свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 22.09.2012. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић-Београдски с.р.
EXPERT ZA JAVNE FINANSIJE

Контакт тел.011/3950-619
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com


среда, 19. септембар 2012.

PRIJAVITE NA 011/3479-061 SVAKO NE IZDAVANJE FISKALNOG ISEČKAУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА И СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: PRIJAVITE NA 011/3479-061 SVAKO NE IZDAVANJE FISKALNOG ISEČKA 

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе,

Данас 19.09.2012. године УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић су обавештени од надлежних служби,  да се пријаве случајева не издавања фискалних исечака за купљена добра и пружене услуге од стране продаваца, требају пријавити на телефон 011/3479-061.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић сматрају да неиздавање фискалног исечка од стране продавца увек бива сумњиво. 

Стога, УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић препоручују што чвршћу сарадњу између купаца и њихове Пореске управе Србије, јер је то ствар пре свега сигурности купаца.


 С поштовањем, уз Божју помоћ свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 19.09.2012. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић-Београдски с.р.
EXPERT ZA JAVNE FINANSIJE

Контакт тел.011/3950-619
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com