Најновији чланци на покретној траци:

петак, 27. јануар 2017.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u ministarstvu finansija – uprava za trezor


Са http://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge generatedServiceId=Javni-konkurs-za-popun преносимо следећу информацију:

Јавни конкурс објављен 25.01.2017. године


Министарство финансија - Управа за трезор

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у министарству финансија – управа за трезор

Назив услуге

Јавни конкурс

Орган у коме се радно место попуњава

Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.

Радно место које се попуњава

ФИЛИЈАЛА ПИРОТ
1) Радно место за организацију послова буџетских евиденција, Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику, звање самостални саветник - 1 извршилац;
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

Место рада

 Пирот, Српских владара бр. 87

Адреса на коју се подносе пријаве

 Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија – Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

Лице које је задужено за давање обавештења

 Милица Недељковић, тел: 011/3202-320

Услови за рад на наведеном радном месту

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Управе за трезор, у делу Конкурси,  http://www.trezor.gov.rs/Konkursi-cir.html
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 15. марта 2017. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Управе за трезор - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.
Описе послова за наведено радно место можете погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

Напомене

За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на web страници Министарства финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

среда, 25. јануар 2017.

ВЛАДИКА ЈОВАН: "Од онога чему је човек наклоњен зависи његов живот"

Bogorodica ga uspravi hram da sagradi


са Bogorodica-ga-uspravi-hram-da-sagradi преносимо следећу благовест:

Богородица га усправи храм да сагради

Аутор: Новица Ђурићуторак, 24.01.2017. у 14:05

Bogorodica ga uspravi hram da sagradi


Црква у новом руху (Фото Н. Ђурић)
Од нашег сталног дописника
Подгорица – Ово је прича о једном храму. О прегаоцу – човеку коме је Бог дао. А човек, кад крене, њему се и да. Тако би и са доброчинством  Радомира – Ратка Војинова Станковића из омањег села Курило у Зети, кога запљускују таласи Скадарског језера.
Село Курило није од јуче и није се дало забораву. У турским дефтерима помиње се с краја 15. века у коме живи тридесет домаћинстава. Толико и данас дими огњишта, када му банусмо у походе.
Уверисмо се изнова како увек чудним сјајем сија обожени дар човека у овој причи Радомира Станковића, који из темеља обнови храм преподобне мученице Параскеве Римљанке из 15. века. И не заборави, прво уреди гробље око храма јер крстаче које не таме сведоче да имају доследне наследнике.
За цену и не смемо да питамо. Јер Радомир је оживео претке народа свог, озарио себе и своју породицу, даривао потомке... И све то не ради онако, да би био задужбинар, да би се уписао у поклонике својој цркви и вери, већ учини онако како му се предсказа.
„Клинички сам био мртав – 55 дана у дубокој коми. Нико није веровао да ћу се икада више повратити на овај свет. И би милост Божја и прогледах. Рекоше и лекари: ’Бог те спасао, захвали се њему а не нама’. Тај први тренутак поновног рађања био је пресудан у мом животу”, прича нам Радомир.
Мало ћути ктитор манастира и тихо настави:
„Пред мојим очима указа ми се родна кућа, завичај, детињство. Богородица. Усправи ме. Кренух у захвалност Богу. Када поче да се фрескопише манастир, прво засја Богородица. Ја занемех. Каква радост. Поново бејах срећан што сам се родио. Градих седам година, долазих сваки дан, два пута дневно и молих се да Господ подржи до краја градњу манастирског комплекса. И подржа, као што ме подржа и парох Жељко Ћалић да овде створимо све услове да манастир буде ’жив’, настане га монахиње и тако, након 1945, први пут поново проговори божјом службом.”
Храм Преподобне мученице Параскеве Римљанке, из 15. века, страдао је под Турцима, обновљен и проширен у 19. веку. Харали су га и Аустријанци у време окупације, да би у социјализму био потпуно запуштен заједно са околином. Ипак је, кажу најстарији Зећани, светлио неком чудном светлошћу.
Тај чудесни сјај, та енергија Мајке Божје позва Ратка да ту, на кућном прагу, обнови храм, сагради конаке, врати сјај крстачама... И крену 2009. године. У наредне четири године заврши га, а недавно освештани су и конак од 450 квадрата са пратећим објектима потребним за удобан живот његових „станара”, седам монахиња које ће овде наставити живот у молитви након што дођоше из манастира „Ћириловац” повише Колашина.
На освештење стиже велики свет, бројно свештенство, крстише се и Раткови унуци Војин и Виктор, митрополит црногорски-приморски Амфилохије над свима прислони крст.
Радомир каза:
„Хвала ти, Боже.”
А шта је све саградио и урадио Ратко у храму и око њега не би стало ни у још једну причу. Тако мисли и игуманија манастира Петра. Преписујемо са улазне капије Радомиров запис: „Захвалан господу, поносан на завичај и часне претке”.
Нова звона одјекују са Курила, са обале Скадарског језера, а њихова мелодија допире до манастира Бешке, Храма Успенија Пресвете Богородице на Старчевом острву на Скадарском језеру, Цетињског манастира, Острога, Манастира Мораче...
Унутрашњост храма уз сјај и патину божје светлости која је осенчила његове зидове у висини од 1,2 метра Ратко обложи зидове мермером, а стари иконостас по пројекту свештеника Драгана Митровића замени новим – каменим иконостасом. Иконе на иконостасу ислика уметник – иконописац Зоран Балетић.
По пројекту иконописца Милоша Јанићијевића Рашког уз благослов митрополита Црногорско-приморског Амфилохија изнутра је живописан храм. И сваки се потез на иконопису обожи живописцима Анастасију и Николи Радовићу. И када ова Божја невеста рашири своје двери, када на њој митрополит Амфилохије положи крст, када народ похрли да се поклони преподобној мученици Параскеви Римљанки у Курилу у Зети, онда владика Амфилохије манастиру даде име Светог Јована Владимира и каза: „Уз људе као што је Ратко Станковић, Зета ће процветати, а ако Зета процвета процветаће и Црна Гора...”
Потом се чу:
„Достојан!”
Тог тренутка на прсима Радомиру – Ратку Станковићу блесну звезда – Орден Светог краља Милутина, којим га дарива Синод Српске православне цркве, уз поруку српског патријарха Иринеја: „Најузвишенијим врлинама и благословом божјим окитио се ктитор храма добротвор Радомир – Ратко Станковић...”
На великој даровници  Ратко изговори:
„Захвалан Господу!”

петак, 20. јануар 2017.

Partenogeneza (bespolno razmnožavanje)sa cudo-u-akvarijumu-naucnici-zapanjeni-zenka-ajkule-rodila-mladunce-a-muzjaka-nije-bilo/p003sx9 prenosimo sledeću informaciju:

ЧУДО У АКВАРИЈУМУ Научници запањени: Женка ајкуле родила младунце, а мужјака није било НИ БЛИЗУ

Научници су потпуно остали без речи након што је женка морског пса у једном аустралијском акваријуму на свет донела младунце, а била је у потпуној изолацији без мужјака у периоду од годину дана. Стручњаци кажу да су се први пут сусрели с оваквим случајем код морских паса.
Лиони, морски пас леопард, провела је са својим мушким партнером 12 година у акваријуму и за то време су добили 24 младунца. Међутим, после је Лиони стављена у изолацију, али је неким чудом развила способност самооплодње и на крају све урадила сама. Партеногенеза (бесполно размножавање) није ретка појава код инсеката, водоземаца, па чак и гуштера, али код кичмењака изразито јесте.
У разговору за Индипендент аутори студије су на поприлично једноставан начин објаснили шта се догодило.
- Једноставно, она се прилагодила условима и све је урадила сама.
Кад је Лиони на свет донела младунце, стручњаци су сматрали да је на неки начин сачувала сперму мужјака с којим је провела 12 година. Међутим, после бројних тестова та теорија је одбачена.
- Младунци су носили искључиво мајчин ДНК, што је значило да је постигла асексуалну репродукцију. Ово је доказ да одређене врсте кичмењака имају ту способност, имали смо примере неких птица, змија, ража.
Међутим, способност асексуалне репродукције досад је углавном била забележена само код женки које никада нису имале односе. Пре Лиони, научници су забележили само два таква примера - код раже и удава.

среда, 11. јануар 2017.

Poreznici stavili katanac i na dve privatne klinike -moralni aspekt inspekcijskog nadzora

Sa drzava-bez-milosti-za-prekrsaje-poreznici-stavili-katanac-i-na-dve-privatne-klinike/e1567kk

 prenosimo sledeći članak: 

DRŽAVA BEZ MILOSTI ZA PREKRŠAJE Poreznici stavili katanac i na dve privatne klinike

Poreznici su tokom praznika prvi put zbog nepravilnosti u radu zatvorili dve zdravstvene ustanove, saznaje "Blic".
  REŠETKE ĆE KRASITI NOVOSADSKU POLIKLINIKU SEDAM DANA
Prema saznanjima našeg lista, zatvorene su Klinika „Impuls" iz Beograda i poliklinika "Dijagnostika centar" iz Novog Sada. Kako su otkrili naši novinari, ove dve privatne zdravstvene ustanove zapečaćene su na sedam dana, a na objekte je stavljena crvena traka s jasnim natpisom "Poreska uprava". Ova informacija potvrđena nam je i u Poreskoj upravi Srbije.
- U toku praznika po prvi put su kontrole proširene i na privatne zdravstvene ustanove u Beogradu i Novom Sadu. Prilikom obavljenih kontrola utvrđene su nepravilnosti u poslovanju, poput neizdavanja fiskalnih računa pacijentima, odnosno neevidentiranja usluga preko fiskalnih kasa – naveli su u Poreskoj upravi.
Kako su istakli, medicinske ustanove kod kojih je utvrđeno da ne poštuju zakonske procedure su privremeno zatvorene.
- Protiv odgovornih osoba podneti su zahtevi za pokretanje prekršajne odgovornosti – dodali su u ovoj ustanovi.
Ipak, oni nisu mogli da nam otkriju i nazive zdravstvenih ustanova koje su zatvorili pozivajući se na stroge zakonske propise koji ih štite.

S druge strane, kako su naglasili, inspektori Poreske uprave nastavljaju pojačanu kontrolu poreskih obveznika širom Srbije, "kao jedan od efikasnih vidova borbe protiv sive ekonomije, proširujući obuhvat kontrola na različite delatnosti".
- Poreska uprava će i u 2017. nastaviti sa aktivnostima koje podrazumevaju potpunu primenu propisa prema svim poreskim obveznicima na teritoriji Srbije. Apelujemo na sve poreske obveznike da poštuju propise i razvijaju kulturu plaćanja poreza – naglasili su u Poreskoj upravi.
КОМЕНТАР: Док смо приређивали ово преузимање текста саосећали смо моралне дилеме са свим нашим колегама порезницима-учесницима у горе поменутим активностима. Те дилеме се састоје у моралном питању које гласи:
-Коме инспектор треба да буде лојалан, да ли на своју руку да ради-да одбије послушност =1.) Законодавцу и 2. ) непосредном руководиоцу-налогодавцу и на тај начин омогући својим свесним саучествовањем у вршењу и прикривању деликта с којим се иначе сусрео током инспексијског надзора, или да се супростави очигледности вршења прекршаја-деликта и реагује сагласно својим овлашћењима и наложеној обавези.

Ова осећања су права агонија за инспекторе и само инспектор државне службе зна шта се овде пише и о чему се расправља.

Ипак ''наука послушности у лојалности старијему'' храбри инспекторе да раде свој посао без обзира на најсуровије претње контролисаних лица повезаних са трансцеденталном претећом конотацијоном димензијом, односно лажним и препреденим плачем и молбама контролисаног лица да се не предузимају никакве мере инспексијског надзора. Бити послушан Закону и непосредном руководиоцу-Налогодавцу, ето то је једини одговор на све моралистичко-методолошке дилеме инспекцијског надзора. О чему се ради? У следећем видеу исцрпно ће се читалац - инспектор оптерећене савести и дилеме праћене страхом, обавестити како да се понаша у тим деликатним ситуацијама патолошке мржње контролисаног лица, њихових клетви и од њих ангажованих нарикача, односно шта да ради када се сусретне са лажним плачем и запомагањем контролисаног лица које од инспектора тражи да презре Законодавца и његовог непосредног руководиоца-Налогодаваца тако што ће да поступи на своју руку! Том приликом од ''запомагала'' нуди се најчешће и нека услуга као реванш инспектору за не поступање по Закону и добијеном Налогу непосредног руководиоца, а ''нарикачи и нарикаче'' иду у напад са грозним ликвидационим претњама, праћеним лажним цинкарењем, клеветничким дојавама до примене најмрачнијих средстава патолошке мржње.

Инспекторе, «Одсеци вољу своју и утихнуће Ад» – говори Ти Блажени Августин. Какве речи! Пакао је испуњен својевољнима, који се споре са Богом-Законодавцем о устројству света и правне економије. Они би хтели да постану барем саветници Творца и Законодавца, ако већ сами не могу да постану творци Закона и Господари Законодавцу.

Инспекторе, не бој се ''нарикача и нарикачица'' зато што ћеш им свесно и храбро наспрам њихових одвратних злочиначких лица показати текст Светлости написаног руком Светог Апостола Павла који Тебе и Твоју службу апостолски дефинише следећом благовести : 


''Римљанима - 13 глава1Сваки човек да се покорава вишим властима! Јер нема власти а да није од Бога, а што су власти, од Бога су постављене. 2Ко се, дакле, противи власти, противи се наредби Божјој; а који се противе, биће осуђени. 3Јер власти нису страх добрим делима, него злим. А хоћеш ли да се не бојиш власти? Чини добро, и имаћеш хвалу од ње. 4Јер је слуга Божји теби за добро. Ако ли зло чиниш, бој се! Јер не носи узалуд мача. Божји је слуга, да казни онога који зло чини. 5Зато јој се ваља покоравати, не само због гнева него и због савести. 6Зато и порезе плаћате: јер су слуге Божје које једнако баш то раде. 7Подајте свакоме што сте дужни: коме порезу, порезу; коме царину, царину; коме страх, страх; коме част, част!''


Веома подстицајна даља елаборација са созецанијем овога питања службене савести, страха, дилеме и морала се налази разрађена у следећем надахнутом видеу:

Велика лаж нашег доба - Протојереј Андреј Ткачов


 

 Свако добро савесни инспекторе и знај да је КРСТ - КРСТ, а даље нека ти је на утеху горе дати видео са саветом Апостолске Цркве шта да чиниш када ти је тешко током вршења службе у Име Бога и Народа. Амин!

Велика лаж нашег доба - Протојереј Андреј Ткачов

  

понедељак, 9. јануар 2017.

Sistemska reforma Poreske uprave 09.01.2017. godine


Sa poreznici-policija-sudije-da-udare-na-sivu-zonu
prenosimo projekat reforme Poreske uprave.

Порезници, полиција, судије да ударе на сиву зону


Боља наплата пореских прихода, борба против сиве економије могућа је и у 2017. години, рекао је професор Економског факултета у Београду Милојко Арсић.

Међутим, како је оценио, за то су потребне систематске реформе Пореске управе.
По његовим речима, повећање прихода сузбијањем нелегалног пословања у 2016. углавном је последица неких ад хок мера којима је, великим делом, поништена лоша наплата од почетка 2013. до средине 2014. године.
- Од 2013. до средине 2014. године Пореска управа је доста лутала и направила много грешака - рекао је Арсић. - Сива економија, чији је удео око 30 одсто у бруто домаћем производу, сврстава Србију, уз Румунију и Бугарску, међу земље са највишим стопама у Европи. Влада би, као реално остварив циљ, за наредних четири-пет година требало да зацрта да се удео нелегалне економије у БДП-у спусти на 25 одсто.
То би Србију, према његовим речима, сврстало у ред земаља средње Европе - Мађарске, Чешке, Пољске и Словачке.
- Веће пуњење буџета, сузбијањем нелегалног пословања, могуће је повећањем броја инспектора и теренских контрола, бољом квалификационом структуром и заустављањем негативне селекције при напредовању, престанком праксе задуживања Пореске управе споредним пословима, унапређењем контроле, тиме што ће се она заснивати на процени ризика од утаје пореза - рекао је Арсић.
Осим тога, рекао је Арсић, важно је и да се поједноставе пореске процедуре, као и да други државни органи, као што су МУП, тужилаштво и судство, боље обављају свој део посла у сузбијању сиве економије.
- Ако у наредној години буду одржани парламентарни избори, мало је вероватно да ће неке озбиљније реформе бити реализоване- рекао је Арсић.
Према његовим речима, можда је направљена, грешка што већ две године нису повећане плате државној администрацији, у коју спадају и запослени у Пореској управи, чији службеници немају висока примања, а бољом наплатом пореза одиграли су важну улогу у фискалној консолидацији.
- Додатно повећање плата у 2017. години, осим оног које је држава обећала за јавни сектор, не би требало планирати. Ако резултати у јавним финансијама буду бољи од плана, додатна средства треба искористити за повећање јавних инвестиција- рекао је Арсић.
Важно је, истакао је Арсић, да држава не повећава плате и пензије превише и прерано, јер се у том случају велики део БДП-а усмерава у текућу потрошњу, уместо у инвестиције.
- Чини се да је у овом случају преовладао популизам у односу на економску рационалност - рекао је Арсић.

Важно повећање инвестиција
Плате у приватном сектору, указао је Милојко Арсић, расту у складу са растом продуктивнсоти, што значи да се очекује њихов реални раст у наредној години за око три одсто.
- За убрзање раста привреде, али и за одржив раст стандарда грађана пресудно је повећање инвестиција са садашњег ниског нивоа од 19 одсто на око 25 одсто БДП-а. Да ли ће расти укупне инвестиције зависи од економске политике, али и од спољашњих фактора. Стране инвестиције су сада солидне, али су потребна већа домаћа државна и приватна улагања - рекао је Арсић.