Најновији чланци на покретној траци:

уторак, 31. децембар 2013.

31. 12. 2013. Ivan Simič razrešen dužnosti direktora Poreske uprave na lični zahtev

 
31. 12. 2013. Ivan Simič razrešen dužnosti direktora Poreske uprave na lični zahtev
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: 31. 12. 2013. Ivan Simič razrešen dužnosti direktora Poreske uprave na lični zahtev

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић објављују следећи прекуцани текст из ''Службеног гласника бр. 118/13 од 30.12.2013.године'' и он гласи:


На основу члана 38. став 4. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), а у вези са чланом 30. став 3. Закона о о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10),
Влада доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора Пореске управе у Министарству финансија и привреде
I
Разрешава се Иван Симич дужности вршиоца дужности директора Пореске управе у Министарству финансија и привреде са 31. децембром 2013. године, на лични захтев.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
24 број 119-11399/2013
У Београду, 30. децембра 2013. године
Влада
Председник,
Ивица Дачић, с.р.


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић овај текст објавише зато што је битан и за синдикалне организације које делују у Пореској управи Србије.

С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 31.12.13. године
Повереник-Justitiarius,
Expert za javne finansije
Зоран Михаило Писковић

31. 12. 2013. Ivan Simič razrešen dužnosti
direktora Poreske uprave na lični zahtev

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

PRAVILNIK o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike sa obrascima prilozima
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: PRAVILNIK o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike sa prilozima obrascima

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић објављују следећи прекуцани текст из ''Службеног гласника бр. 118/13 од 30.12.2013.године'' и он гласи:


На основу члана 26. став 1. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, брoj 62/13),
Министар финансија доноси
ПРАВИЛНИК
о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима Биланс стања (Извештај о финансијској позицији у смислу Међународног рачуноводственог стандарда (у даљем тексту: МРС) 1 Презентација финансијских извештаја), Биланс успеха (Извештај о добитку или губитку у смислу МРС 1), Извештај о осталом резултату (Извештај о укупном осталом резултату у смислу МРС 1), Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје за привредна друштва, задруге и предузетнике који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства (у даљем тексту: правна лица и предузетници).
Предузетници који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, дужни су да о томе у писаној форми обавесте Агенцију за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), најкасније 60 дана пре рока за састављање финансијских извештаја, а предузетник који је престао да води двојно књиговодство дужан је да у року од 60 дана о томе обавести Агенцију.
Овај правилник примењује се и на огранке и друге организационе делове страних правних лица који обављају привредну делатност у Републици Србији, у складу са законом.
Члан 2.
Обрасци Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине и Извештај о променама на капиталу, као прилози 1, 2, 3, 4 и 5, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
У погледу садржине појединих група рачуна и рачуна у обрасцима из става 1. овог члана, поступа се према одредбама правилника којим се уређује контни оквир и садржина рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике.
У обрасце из става 1. овог члана износи се уписују у хиљадама динара.
Члан 3.
Правно лице, односно предузетник који је у току извештајне године имао статусну промену или је над њим отворен поступак стечаја, односно ликвидације, у финансијским извештајима, у колони за текућу годину, приказује податке о пословању за цео извештајни период обједињено, у нето износу, и то после пребијања резултата пре и после промене. На свим обрасцима финансијских извештаја правног лица, односно предузетника ставља се назнака „статусна промена”, „стечај” или „ликвидација”.
Правно лице, односно предузетник из става 1. овог члана у финансијске извештаје уноси податке о пословању за све учеснике у статусној промени, а у Напоменама уз овај извештај обелодањује информације о учесницима и врсти промене.
Правно лице, односно предузетник који је настао оснивањем после статусне промене, приказује податке као новоосновани обвезник из члана 4. овог правилника, с тим што на обрасцима финансијских извештаја ставља назнаку „ново оснивање”.
Члан 4.
Новоосновано правно лице, односно предузетник приказује податке о пословању у извештајној години у периоду који је краћи од календарске године или је највише једнак календарској години, али не приказује стање на дан 1. јануара извештајне године, као ни пословање у претходној години. На свим прописаним обрасцима финансијских извештаја правно лице, односно предузетник ставља назнаку „новоосновани”.
На начин из става 1. овог члана поступа и предузетник који је у току извештајне године почео да води пословне књиге по систему двојног књиговодства.
Члан 5.
Матично правно лице доставља све прописане обрасце финансијских извештаја и на њима ставља назнаку „консолидовани”.
Матично правно лице приказује консолидоване податке за сва зависна правна лица у земљи и иностранству, за извештајну и претходну годину.
Ако се састав економске целине промени у току извештајне године, матично правно лице у консолидованом финансијском извештају приказује почетно стање и пословне промене у претходној години за претходну економску целину.
Матично правно лице обелодањује податке о саставу економске целине на дан 31. децембра, односно 1. јануара извештајне године у Напоменама уз консолидоване финансијске извештаје.
Правно лице које је постало матично у извештајној години консолидоване податке доставља као новоосновано правно лице из члана 4. овог правилника, при чему на свим обрасцима ставља назнаку „новоконсолидовани”.
За признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским извештајима, правна лица која имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја (матична правна лица), независно од величине, примењују Међународне стандарде финансијског извештавања (у даљем тексту: МСФИ).
Изузетно од става 6. овог члана, уколико вредности имовине и пословног прихода матичног и зависних правних лица, не рачунајући међусобна учешћа, потраживања и обавезе, међусобне резултате и међусобне пословне приходе и расходе матичног и зависних правних лица, у збиру не прелазе половину критеријума за мало правно лице, у смислу члана 6. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13 – у даљем тексту: Закон), матично правно лице није обавезно да саставља, доставља и обелодањује консолидоване финансијске извештаје.
II. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦУ БИЛАНС СТАЊА
Члан 6.
У образац Биланс стања правна лица која примењују МСФИ, односно Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за МСП) из члана 2. тачка 7) Закона исказују податке у колонама од 4 до 7, на свим позицијама означеним словним ознакама, римским и арапским бројевима према садржини група рачуна и рачуна означених у колони 1 тог обрасца.
Микро правна лица (осим других правних лица разврстаних у микро правна лица у складу са чланом 6. став 2. Закона) и предузетници у обрасцу Биланс стања исказују скраћени обим података само на позицијама које су означене словним ознакама и римским бројевима.
У Билансу стања у колони 5 исказују се подаци на крају текућег периода, у колони 6 подаци на крају претходног периода (који је исти као почетак текућег периода) и у колони 7 подаци на почетку најранијег упоредног периода (почетно стање претходног периода). Подаци у колони 7 исказују се само у случају ретроспективне примене рачуноводствене политике или ретроспективног преправљања ставки у финансијским извештајима, или када се рекласификују ставке у финансијским извештајима.
За период за који се саставља финансијски извештај, подаци се уносе у колону 5 активе и у колону 5 пасиве.
Ако су подаци из претходне године кориговани у складу са прописима, у колоне 6 и 7 активе и колоне 6 и 7 пасиве текуће године уносе се тако кориговани подаци.
При изради годишњег финансијског извештаја, као и при настанку статусне промене, отварања поступка редовне ликвидације или поступка стечаја – под ознаком АОП 001 до 068 у активи и АОП 101 до 156 у пасиви уносе се подаци са одговарајућих група рачуна и рачуна означених у колони 1 овог обрасца.
Подаци под ознаком АОП 120 под називом „IX. Мањински интерес”, попуњавају се само у консолидованом финансијском извештају.
III. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦИМА
БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
Члан 7.
Укупан резултат пословања правна лица приказују у два посебна извештаја: у Билансу успеха и у Извештају о осталом резултату, у складу са МРС 1 Презентација финансијских извештаја и другим релевантним МРС и МСФИ, односно МСФИ за МСП.
1. Биланс успеха
Члан 8.
У образац Биланс успеха правна лица која примењују МСФИ, односно МСФИ за МСП из члана 2. тачка 7) Закона, исказују податке у колонама 5 и 6, на свим позицијама означеним словним ознакама, римским и арапским бројевима према садржини група рачуна и рачуна по појединим позицијама (АОП) тог обрасца.
Микро правна лица (осим других правних лица разврстаних у микро правна лица у складу са чланом 6. став 2. Закона) и предузетници у обрасцу Биланс успеха исказују скраћени обим података само на позицијама које су означене словним ознакама и римским бројевима.
У овај образац, при изради годишњег финансијског извештаја, као и при настанку статусне промене, отварања, односно закључења поступка редовне ликвидације или поступка стечаја, подаци се уносе под ознакама АОП 201 до 250 – приходи и расходи редовног пословања, под ознакама АОП 253 и 254 – добици и губици по основу пословања које се обуставља у складу са МСФИ 5 Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања, под ознакама АОП 255 и 256 – добитак и губитак периода пре опорезивања, под ознакама АОП 257 и 258 – износ пореског расхода периода и износ исплаћених личних примања послодавца и под ознакама АОП 259 и 260 – добитак и губитак периода после опорезивања.
Под ознаком АОП 261 овог обрасца уноси се износ дела нето добитка са АОП 263 који припада мањинским улагачима, а под ознаком АОП 262 износ дела нето добитка исказаног са АОП 259 који припада власницима матичног правног лица.
Под ознаком АОП 263 овог обрасца уноси се износ основне зараде по акцији утврђен у складу са МРС 33 Зарада по акцији.
Под ознаком АОП 264 овог обрасца уноси се износ умањене (разводњене) зараде по акцији утврђен у складу са МРС 33 Зарада по акцији.
Подаци се са одговарајућих рачуна означених у колони 1 уносе тако што се у колону 6 (претходна година) уносе подаци обрачуна одговарајућег периода претходне године, рекласификовани у складу са структуром података за текући период, док се за текућу годину, у колону 5, подаци уносе са рачуна на крају периода за који се обрачун саставља.
Ако су подаци претходне године кориговани у складу са прописима, у колону 6 уносе се тако кориговани подаци.
2. Извештај о осталом резултату
Члан 9.
У обрасцу Извештај о осталом резултату, правно лице које примењује МСФИ, односно МСФИ за МСП из члана 2. тачка 7) Закона, уноси податке у колоне 5 и 6, према садржини група рачуна означених у колони 1 тог обрасца.
У овом обрасцу исказују се компоненте осталог свеобухватног добитка или губитка у складу са МРС 1 Презентација финансијских извештаја, МРС 16 Некретнине, постројења и опрема, МРС 38 Нематеријална имовина, МРС 19 Примања запослених, МРС 21 Ефекти промена девизних курсева, МРС 28 Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате, МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и одмеравање, МСФИ 7 Финансијски инструменти: обелодањивања, МСФИ 9 Финансијски инструменти и другим релевантним МРС и МСФИ, односно МСФИ за МСП.
У овај образац, при изради годишњег финансијског извештаја, подаци се уносе под ознакама АОП 301 и 302 – нето добитак или нето губитак из Биланса успеха са ознака АОП 259 и 260, под ознакама АОП 319 и 320 исказује се остали свеобухватни добитак или губитак периода, под ознаком АОП 321 исказује се порез на остали свеобухватни добитак или губитак обрачунат применом прописане стопе пореза на добит на основицу исказану под ознаком АОП 319 или АОП 320. Под ознакама АОП 324 и 325 исказује се укупан нето свеобухватни добитак или губитак периода као збир добитка или губитка из Биланса успеха са ознака АОП 259 и 260 и осталог свеобухватног добитка или губитка са ознака АОП 319 и 320.
Компоненте осталог свеобухватног добитка и губитка под ознакама АОП 303 до 320 овог обрасца, исказују се појединачно у бруто износу, а обрачунати порез на добит на остали свеобухватни добитак или губитак исказује се под ознаком АОП 321, а нето остали свеобухватни добитак или губитак периода под ознакама АОП 322 и 323, утврђује се као разлика између бруто свеобухватног добитка или губитка и обрачунатог пореза на добит на остали свеобухватни добитак или губитак периода.
У овом обрасцу под ознакама АОП 326 до 328 исказује се укупан нето свеобухватни добитак или губитак приписан већинским власницима и власницима који немају контролу (мањински власници).
IV. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦУ
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
Члан 10.
У обрасцу Извештај о токовима готовине, правно лице које примењује МСФИ, односно МСФИ за МСП из члана 2. тачка 7) Закона, уноси податке у колоне 3 и 4, према садржини и опису позиција означених у колони 1 тог обрасца. Извештај о токовима готовине припрема се у складу са захтевима МРС 7, применом директне методе.
Под токовима готовине (новчаним токовима), у смислу овог правилника, подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна и девизног рачуна, укључујући компензације, асигнације и цесије спроведене преко тих рачуна.
Пренос између појединих рачуна готовине и готовинских еквивалената у истом правном лицу не сматра се током готовине.
Износ прилива и одлива готовине може се утврдити на основу евиденције о приливима и одливима у благајни, на пословним рачунима и девизном рачуну или са одговарајућих рачуна Биланса стања, Биланса успеха и група рачуна и рачуна у књиговодству правних лица.
При састављању обрасца Извештај о токовима готовине, у колону 4 уносе се подаци одговарајућег периода претходне године, а за текућу годину подаци се уносе у колону 3.
1. Токови готовине из пословних активности
Члан 11.
Под ознаком АОП 401 – Приливи готовине из пословних активности, уписује се податак о укупном приливу готовине са позиција под ознаком АОП 402 до АОП 404.
Под ознаком АОП 402 – Продаја и примљени аванси, исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и примљени аванси од добављача.
Под ознаком АОП 403 – Примљене камате из пословних активности, исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених затезних и уговорних камата по основу потраживања од купаца и друге наплаћене камате из пословних активности.
Под ознаком АОП 404 – Остали приливи из редовног пословања, исказују се подаци о приливу готовине од државних органа по основу премија, субвенција, дотација и сл, по основу наплате прихода од закупнина, чланарина и осталих пословних прихода, као и наплате потраживања од запослених и осталих потраживања.
Члан 12.
Под ознаком АОП 405 – Одливи готовине из пословних активности, уписује се податак о укупном одливу готовине са позиција под ознакама АОП 306 до АОП 310.
Под ознаком АОП 406 – Исплате добављачима и дати аванси, исказују се износи извршених исплата добављачима за набавке сировина и материјала и других трошкова пословања у току обрачунског периода, као и износи плаћених аванса добављачима за будуће набавке материјала, робе, енергије и услуга.
Под ознаком АОП 407 – Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, исказују се износи исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.
Под ознаком АОП 408 – Плаћене камате, исказују се сва плаћања по основу камата у току обрачунског периода.
Под ознаком АОП 409 – Порез на добитак, исказују се износи плаћених аконтација пореза на добитак у току обрачунског периода и по коначном обрачуну за претходну годину, умањени за извршене повраћаје у току обрачунског периода.
Под ознаком АОП 410 – Одливи по основу осталих јавних прихода, исказују се износи исплата у току обрачунског периода по основу акциза, пореза на додату вредност и осталих пореза, царина и других дажбина.
Члан 13.
Под ознаком АОП 411– Нето прилив готовине из пословних активности, исказује се разлика између позиција под ознаком АОП 401 – Приливи готовине из пословних активности и АОП 405 – Одливи готовине из пословних активности.
Под ознаком АОП 412 – Нето одлив готовине из пословних активности, исказује се разлика између позиција под ознаком АОП 405 – Одливи готовине из пословних активности и АОП 401 – Приливи готовине из пословних активности.
2. Токови готовине из активности инвестирања
Члан 14.
Под ознаком АОП 413 – Приливи готовине из активности инвестирања, уписује се податак о укупном приливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознакама АОП 414 до АОП 418.
Члан 15.
Под ознаком АОП 414 – Продаја акција и удела (нето приливи), исказује се износ примљене готовине у току обрачунског периода по основу продаје акција и удела умањен за исплате ради стицања тих пласмана.
Под ознаком АОП 415 – Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава, исказује се износ примљене готовине од продаје нематеријалних улагања, основних средстава и биолошких средстава у току обрачунског периода.
Под ознаком АОП 416 – Остали финансијски пласмани (нето приливи), исказује се износ примљене готовине у току обрачунског периода по основу продаје краткорочних и дугорочних финансијских пласмана, умањен за извршене исплате ради стицања тих пласмана.
Под ознаком АОП 417 – Примљене камате из активности инвестирања, исказује се износ готовине по основу наплаћених камата у току обрачунског периода из активности инвестирања.
Под ознаком АОП 418 – Примљене дивиденде, исказује се износ примљене готовине по овом основу у току обрачунског периода.
Члан 16.
Под ознаком АОП 419 – Одливи готовине из активности инвестирања, уписује се податак о укупном одливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком АОП 420 до АОП 422.
Под ознаком АОП 420 – Куповина акција и удела (нето одливи), исказује се износ одлива готовине по основу стицања акција и удела, умањен за износ прилива готовине од продаје акција и удела.
Под ознаком АОП 421 – Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава, исказује се износ одлива готовине по основу прибављања нематеријалних улагања и основних средстава.
Под ознаком АОП 422 – Остали финансијски пласмани (нето одливи), исказује се износ одлива готовине по основу куповине дугорочних и краткорочних финансијских пласмана, умањен за приливе готовине од продаје или реализације тих пласмана.
Члан 17.
Под ознаком АОП 423 – Нето прилив готовине из активности инвестирања, исказује се разлика између позиције под ознаком АОП 413 – Приливи готовине из инвестирања и АОП 419 – Одливи готовине из активности инвестирања.
Под ознаком АОП 424 – Нето одлив готовине из активности инвестирања, исказује се разлика између позиције под ознаком АОП 419 – Одливи готовине из активности инвестирања и АОП 413– Приливи готовине из активности инвестирања.
3. Токови готовине из активности финансирања
Члан 18.
Под ознаком АОП 425 – Приливи готовине из активности финансирања, уписује се податак о укупном приливу готовине са позиција под ознакама АОП 426 до АОП 428.
Под ознаком АОП 426 – Увећање основног капитала, исказују се износи прилива готовине по основу уплате акција и других трајних удела у основни капитал правних лица.
Под ознаком АОП 427 – Дугорочни кредити (нето приливи), исказује се износ прилива готовине по основу дугорочних кредита, умањен за отплате тих кредита у току обрачунског периода.
Под ознаком АОП 428 – Краткорочни кредити (нето приливи), исказује се износ прилива готовине по основу краткорочних кредита, умањен за отплате тих кредита у току обрачунског периода.
Под ознаком АОП 429 – Остале дугорочне обавезе, исказује се износ прилива готовине по основу осталих дугорочних обавеза правних лица, умањен за отплате тих обавеза у току обрачунског периода.
Под ознаком АОП 430– Остале краткорочне обавезе, исказује се износ прилива готовине по основу осталих краткорочних обавеза правних лица, умањен за отплате тих обавеза у току обрачунског периода.
Члан 19.
Под ознаком АОП 431– Одливи готовине из активности финансирања, уписује се податак о укупном одливу готовине из активности финансирања са позиција под ознаком АОП 432 до АОП 437.
Под ознаком АОП 432 – Откуп сопствених акција и удела, исказује се износ одлива готовине у току обрачунског периода за откуп сопствених акција и удела.
Под ознаком АОП 433 – Дугорочни кредити (одливи), исказује се износ одлива готовине по основу отплате дугорочних кредита, умањен за износ нових кредита у току обрачунског периода.
Под ознаком АОП 434 – Краткорочни кредити (одливи), исказује се износ одлива готовине по основу отплате краткорочних кредита, умањен за износ нових кредита у току обрачунског периода.
Под ознаком АОП 435 – Остале обавезе (одливи), исказује се износ одлива готовине по основу отплате других обавеза, умањен за износ нових обавеза у току обрачунског периода.
Под ознаком АОП 436 – Финансијски лизинг, исказује се износ одлива готовине у току обрачунског периода по основу плаћања за средства узета у финансијски лизинг.
Под ознаком АОП 437 – Исплаћене дивиденде, исказује се износ одлива готовине по основу дивиденди у току обрачунског периода.
Члан 20.
Под ознаком АОП 438 – Нето прилив готовине из активности финансирања, исказује се разлика између позиција под ознаком АОП 425 – Приливи готовине из активности финансирања и АОП 431 Одливи готовине из активности финансирања.
Под ознаком АОП 439 – Нето одлив готовине из активности финансирања, исказује се разлика између позиција под ознаком АОП 431 – Одливи готовине из активности финансирања и АОП 425 – Приливи готовине из активности финансирања.
4. Закључивање извештаја о токовима готовине
Члан 21.
Под ознаком АОП 440 – Свега прилив готовине, исказује се збир износа на позицијама АОП 401, АОП 413 и АОП 425.
Под ознаком АОП 441 – Свега одлив готовине, исказује се збир износа на позицијама АОП 405, АОП 419 и АОП 431.
Под ознаком АОП 442 – Нето прилив готовине, исказује се разлика између износа на позицијама АОП 440 и АОП 441.
Под ознаком АОП 443 – Нето одлив готовине, исказује се разлика између износа на позицијама АОП 441 и АОП 441.
Под ознаком АОП 444 – Готовина на почетку обрачунског периода, исказује се износ готовине на дан 1. јануара претходне и текуће године.
Под ознаком АОП 445 – Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, исказује се износ реализованих позитивних курсних разлика на дан биланса.
Под ознаком АОП 446 – Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине, исказује се износ реализованих негативних курсних разлика на дан биланса.
Под ознаком АОП 447 – Готовина на крају обрачунског периода, исказује се износ готовине на крају обрачунског периода (442 - 443 + 444 + 445 - 446).
V. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦУ
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
Члан 22.
У обрасцу Извештај о променама на капиталу, правно лице које примењује МСФИ, односно МСФИ за МСП из члана 2. тачка 7) Закона, уноси податке у колоне 3 до 15, према садржини група рачуна и рачуна означених у заглављу тих колона.
Под редним бројем 1. Извештаја о променама на капиталу, за сваку компоненту капитала исказује се почетно стање на дан 1. јануара претходне године, промене почетног стања претходне године настале по основу промене рачуноводствених политика које се примењују ретроспективно, као и исправке материјално значајних грешака у складу са МРС 8 Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке.
Подаци о почетном стању на дан 1. јануара претходне године исказују се за сваку компоненту капитала и осталог резултата (добитка или губитка) разврстаних у колонама 3 до 15, посебно за дуговна салда рачуна (под редним бројем 1а), а посебно за потражна салда рачуна под редним бројем 1б). Збир пребијених износа исказаног почетног стања под ред. бр. 1а) и 1б) из колона 3 до 15 исказује се под АОП 401 који представља укупан капитал, ако је збир потражних салда рачуна већи од збира дуговних салда рачуна, односно ако је резултат [∑(редни број 1б) колона 3 до 15) минус ∑(редни број 1а) колона 3 до 15)] ≥0, податак се уписује под АОП 401. Ако је збир дуговних салда рачуна већи од збира потражних салда рачуна, податак се уписује под АОП 063 Биланса стања, као губитак изнад висине капитала.
Податак са АОП 501 из Извештаја о променама на капиталу треба да је једнак податку из колоне 7 АОП 101 Биланса стања, а податак под АОП 506 треба да је једнак податку из колоне 7 АОП 065 Биланса стања, под условом да у претходној години нису вршене корекције почетног стања по основу материјално значајних грешака и по основу промена рачуноводствених политика које се примењују ретроспективно.
Члан 23.
Под редним бројем 2. исказују се промене почетног стања на дан 1. јануара претходне године које су настале по основу исправки материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика.
Подаци о извршеним исправкама материјално значајних грешака и корекција насталих по основу ретроспективне примене измењених рачуноводствених политика, исказују се за сваку компоненту капитала и укупног свеобухватног добитка или губитка, разврстаних у колонама 3 до 15, посебно за корекције књижене на дуговној страни рачуна под редним бројем 2а), а посебно за корекције књижене на потражној страни рачуна под редним бројем 2б).
Члан 24.
Под редним бројем 3. исказује се кориговано почетно стање свих компоненти капитала и укупног свеобухватног добитка или губитка на дан 1. јануара претходне године које је исказано у колонама 3 до 15. Кориговано почетно стање капитала на дан 1. јануара претходне године исказује се посебно за корекције дуговних салда под редним бројем 3а), а посебно за корекције потражних салда под редним бројем 3б) на рачунима капитала и укупног свеобухватног добитка или губитка разврстаних у колонама 3 до 15. Подаци на ред. бр. 3а) и 3б) у колонама од 3 до 15 добијају се рачунским путем на начин описан у колони 2 обрасца Извештај о променама на капиталу.
Збир коригованог почетног стања у пребијеном износу потражних и дуговних салда рачуна капитала и осталог свеобухватног добитка или губитка исказује се на АОП 502 за укупан капитал, односно на АОП 507 за губитак изнад висине капитала, на начин описан у члану 22. став 2. овог правилника.
Податак са АОП 502 треба да је једнак податку из колоне 7 АОП 101 Биланса стања, а податак под АОП 507 треба да је једнак податку из колоне 7 АОП 065 Биланса стања.
Члан 25.
Под редним бројем 4. исказују се промене на рачунима капитала и укупног свеобухватног добитка које су настале у претходној години. Под редним бројем 4а) исказују се промене настале на дуговној страни рачуна, а под редним бројем 4б) промене настале на потражној страни рачуна класификованих у колонама 3 до 15 Извештаја о променама на капиталу.
Члан 26.
Под редним бројем 5. исказује се стање свих компоненти капитала и укупног свеобухватног добитка или губитка на крају претходне године исказаних у колонама 3 до 15. Крајње стање капитала на дан 31. децембра претходне године, односно на други дан под којим се састављају финансијски извештаји, исказује се посебно за дуговна салда рачуна под редним бројем 5а), а посебно за потражна салда под редним бројем 5б) на рачунима капитала и укупног свеобухватног добитка или губитка разврстаних у колонама 3 до 15. Подаци на ред. бр. 5а) и 5б) у колонама од 3 до 15 добијају се рачунским путем на начин описан у колони 2 обрасца Извештај о променама на капиталу.
Збир крајњег стања у пребијеном износу потражних и дуговних салда рачуна капитала и укупног свеобухватног добитка или губитка исказује се на АОП 503 за укупан капитал, односно на АОП 508 за губитак изнад висине капитала, на начин описан у члану 22. став 2. овог правилника.
Податак са АОП 503 треба да је једнак податку из колоне 6 АОП 101 Биланса стања, а податак под АОП 508 треба да је једнак податку из колоне 6 АОП 065 Биланса стања, под условом да у текућој години нису вршене корекције почетног стања по основу материјално значајних грешака и по основу промена рачуноводствених политика које се примењују ретроспективно.
Члан 27.
Под редним бројем 6. исказују се промене крајњег стања на дан 31. децембра претходне године, односно на други дан под којим се састављају финансијски извештаји, које су настале по основу исправки материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика.
Подаци о извршеним исправкама материјално значајних грешака и корекција насталих по основу ретроспективне примене измењених рачуноводствених политика, исказују се за сваку компоненту капитала и укупног свеобухватног добитка или губитка, разврстаних у колонама 3 до 15, посебно за корекције књижене на дуговној страни рачуна под редним бројем 6а), а посебно за корекције књижене на потражној страни рачуна под редним бројем 6б).
Члан 28.
Под редним бројем 7. исказује се кориговано почетно стање свих компоненти капитала и укупног свеобухватног добитка или губитка на дан 1. јануара текуће године које је исказано у колонама 3 до 15 Извештаја о променама на капиталу. Кориговано почетно стање капитала на дан 1. јануара текуће године исказује се посебно за корекције дуговних салда под редним бројем 7а), а посебно за корекције потражних салда под редним бројем 7б) на рачунима капитала и укупног свеобухватног добитка или губитка разврстаних у колонама 3 до 15. Подаци на ред. бр. 7а) и 7б) у колонама од 3 до 15 добијају се рачунским путем на начин описан у колони 2 обрасца Извештај о променама на капиталу.
Збир коригованог почетног стања у пребијеном износу потражних и дуговних салда рачуна капитала и осталог свеобухватног добитка или губитка исказује се на АОП 404 за укупан капитал, односно на АОП 509 за губитак изнад висине капитала, на начин описан у члану 22. став 2. овог правилника.
Податак са АОП 504 треба да је једнак податку из колоне 6 АОП 101 Биланса стања, а податак под АОП 509 треба да је једнак податку из колоне 6 АОП 065 Биланса стања.
Члан 29.
Под редним бројем 8. исказују се промене на рачунима капитала и укупног свеобухватног добитка које су настале у текућој години. Под редним бројем 8а) исказују се промене настале на дуговној страни рачуна, а под редним бројем 8б) промене настале на потражној страни рачуна класификованих у колонама 3 до 15 Извештаја о променама на капиталу.
Члан 30.
Под редним бројем 9. исказује се стање свих компоненти капитала и укупног свеобухватног добитка или губитка на крају текуће године исказаних у колонама 3 до 15. Крајње стање капитала на дан 31. децембра текуће године, односно на други дан под којим се састављају финансијски извештаји, исказује се посебно за дуговна салда рачуна под редним бројем 9а), а посебно за потражна салда под редним бројем 9б) на рачунима капитала и укупног свеобухватног добитка или губитка разврстаних у колонама 3 до 15. Подаци на ред. бр. 9а) и 9б) у колонама од 3 до 15 добијају се рачунским путем на начин описан у колони 2 обрасца Извештај о променама на капиталу.
Збир крајњег стања у пребијеном износу потражних и дуговних салда рачуна капитала и укупног свеобухватног добитка или губитка исказује се на АОП 505 за укупан капитал, односно на АОП 510 за губитак изнад висине капитала, на начин описан у члану 22. став 2. овог правилника.
Податак са АОП 505 треба да је једнак податку из колоне 5 АОП 101 Биланса стања, а податак под АОП 510 треба да је једнак податку из колоне 5 АОП 065 Биланса стања.
VI. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
1. Опште информације
Члан 31.
Напомене уз финансијске извештаје садрже описе или детаљније рашчлањавање износа приказаних у Билансу стања, Билансу успеха, Извештају о осталом резултату, Извештају о токовима готовине и Извештају о променама на капиталу и додатне информације које нису приказане у финансијским извештајима, у складу са захтевима појединачних МРС, односно МСФИ у вези са обелодањивањем.
Напомене уз финансијске извештаје посебно садрже:
1) опште информације о правном лицу (седиште, правна форма, опис природе пословања и главних активности, назив матичног правног лица и крајњег власника матичног правног лица, податак о просечном броју запослених у току године на бази стања крајем сваког месеца);
2) информацију о усаглашености са националним прописима и МРС;
3) информацију о корекцији почетног стања по основу грешке и промена рачуноводствених политика;
4) информацију о примењеним основама за вредновање позиција у припреми финансијског извештаја;
5) информацију о рачуноводственим политикама, које су одабране и примењене на значајне пословне промене и догађаје;
6) информације о ставкама које се нису квалификовале за признавање у извештајима из става 1. овог члана, а значајне су за оцену финансијског положаја и успешности пословања правног лица.
За приказивање редног броја Напомена уз финансијске извештаје користе се арапски бројеви, према редоследу приказивања података у финансијском извештају.
2. Додатна приказивања и обелодањивања
Члан 32.
Додатна приказивања и обелодањивања садрже:
1) додатне информације везане за позиције које су приказане у финансијском извештају, према редоследу образаца и позиција у обрасцима;
2) додатна обелодањивања која захтевају МРС, односно МСФИ (приказати по редоследу МРС, односно МСФИ).
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Овај правилник примењује се почев од састављања финансијских извештаја за 2014. годину.
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 114/06, 5/07 – исправка, 119/08, 2/10, 101/12 и 118/12) престаје да важи 31. децембра 2014. године.
Члан 34.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-233/2013-16
У Београду, 26. децембра 2013. године
Министар,
Лазар Крстић, с.р.


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић овај текст објавише зато што је битан и за синдикалне организације приликом састављања њихових финансијских извештаја сагласно важећим прописима.
С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 31.12.13. године sa dopunom 11.01.2014 

Повереник-Justitiarius,
Expert za javne finansije
Зоран Михаило Писковић

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com
петак, 27. децембар 2013.

Društvo za kulturu i umetnost Kraljevo predsednik Vlastimir Spasojević EvčoСликар и Маестро Властимир Спасојевић -Евчо Краљево
Блогер,
Зоран Михаило ПисковићЗдраво,

Предмет овог поста је: Društvo za kulturu i umetnost Kraljevo predsednik Vlastimir Spasojević Evčo     

Данас 27.12.2013. godine сам обавештен о догађају формирања -Društva za kulturu i umetnost Kraljevo predsednik Vlastimir Spasojević Evčo- о чему је Телевизија КА дана 27.12.2013. објавила следећу вест u TV Dnevniku од 0.40-0.42 минута и од 12.34 до 15.34 минута доле објављене емисије.

https://drive.google.com/file/ преузми-прегледај


Društvo za kulturu i umetnost Kraljevo predsednik Vlastimir Spasojević Evčo се налази у ''Кућа Писковића'' Краљево ул. Хајдук Вељкова 25-27

Иначе о напред поменутом Властимиру Спасојевићу Евчу о коме ћу тек писати раније је у медијима писало поред осталог и следеће:
UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

KRALJEVAČKI SLIKAR U BEOGRADU - piše Dragan Bajović
Leonardo i Vlastimir

   • Potkraj prošle nedelje u Poslovnom klubu "Jugoimporta" u Novom Beogradu, otvorena je izložba kraljevačkog slikara Vlastimira Spasojevića Evča

   Izložbu je otvorio Slobodan Marinković, vajar, slikar i ikonopisac iz Kraljeva. Marinković je akademski vajar i, svakako, da podržava tog čudesnog renesansnog slikara Leonarda Da Vinčija 
"Leonardo Da Vinči, italijanski umetnik i pronalazač, rođen potkraj 15. veka u Firenci, snažno utiče na kraljevačkog slikara Vlastimira D. Spasojević Evča", rekao je Marinković.
Taj veliki renesansni majstor slikarstva, čije tragove prati Spasojević, proslavio se i kao vajar, arhitekta, inženjer i naučnik.
Marinković dalje govori: "Univerzalno stvaralački vaspitan i renesansno svastran, Spasojević hrabro uzima za svoju temu Leonarda… Razmišljajući o Leonardu, Spasojević tokom pet godina stvara omaž pod nazivom "Posvećene molitve".
Spasojevićevu izložbu organizovao je naš sugrađanin Nebojša Suša. On se postarao da se na Bulevaru umetnosti u Novom Beogradu, gde se nalazi Poslovni klub "Jugoimporta", okupe Kraljevčani i svi drugi ljubitelji umetnosti.
Spasojević je jedan od retkih kraljevačkih slikara  koji za život zarađuje baveći se umetnošću, ali i uslugama opreme slika i fotografija. On u svom ateljeu u Hajduk Veljkovoj pokušava da objasni Kraljevčanima da je umetnost važnija od politike. Poput Leonarda, koji je bio vešt u raznim disciplinama, Spasojević ovde slika i daje svojim i umetničkim delima drugih autora konačni oblik.
а преузето са: http://www.kraljevo.com/ibarskenovosti/2009/Леонардо и Властимир

Подсећамо ''Кућа Писковића'' се налази код Дома Друштвених организација Краљево и о њој презентујемо следећу слику:

Društvo za kulturu i umetnost Kraljevo predsednik Vlastimir Spasojević се налази у ''Кућа Писковића'' Краљево ул. Хајдук Вељкова 25-27С поштовањем, уз Божју помоћ, свако добро и здрави били, а Друштву за културу и уметност Краљево у ''Кући Писковића'' Хајдук Вељкова 25-27 Краљево желимо успеха на многаја љета!

Београд 27.12.2013. године      


Блогер,
Зоран Михаило Писковић


Допуна ове презентације:


''Ибарске Новости'' дана 10.01.2014. године пишу о ''кући Писковића'' и ''Друштву за културу и уметност'' Краљево следећи чланак, који прекуцавамо и он гласи:

ОТВОРЕН КЛУБ
ЉУБИТЕЉА УМЕТНОСТИ


-Послe дужег времена, отворен Клуб љубитеља уметности- Клуб је смештен у кући Писковића, једној од најстаријих у Краљеву

У кући Писковића, која датира с краја 19. века и налази се под заштитом Завода за заштиту споменика, свечано је отворен Клуб љубитеља уметности. Кућа је и даље у власништву породице Писковић, а њен чувар преко целе године је Властимир Евчо Спасојевић, председник Удружења „Друштва за културу и уметност'' Краљево.

- Сликари, књижевници, глумци, песници и остали људи који су љубитељи уметности не морају да се баве, већ могу само да воле уметност и то је довољно да буду овде драги гости и да посећују овај простор - каже Властимир Спасојевић Евчо.

Култура је отварањем Клуба љубитеља уметности добила још један потпорни зид у овим тешким финансијским временима, али култура у нашој земљи није на завидном нивоу.

       -Култура је на врло јадном ниво, што се тиче финансијске стране. Тако да тешко опстаје, али ако у овом моменту занемаримо културу, ми нећемо имати више ништа. Све остало је већ занемарено. Према томе треба да се боримо са било каквим средствима да се одржимо у неком маниру културолошког живота - каже Властимир Спасојевић Евчо.

Овакав клуб уметности није постојао у скорије време и управо то је оно што је недостајало да се култури у нашем граду да „ветар у леђа".

-Док је радника који у култури раде нешто и живе од тога, дотле ће и бити ентузијазма. Мада је ентузијазам постао апсурдан с обзиром на то да ови који креирају јавни живот немају никаквог ентузијазма. Раде све врло професионално, хладно и врло користољубиво - каже глумац Миломир Недељковић.

Град Краљево је финансијски подржао удружење. а наставиће и у будуће да подржава културу.

- Скупштина је усвојила буџет. У том буџету су планирана средства за рад оваквих удружења и нема никаквих невоља да се рад удружења не финансира. Ми тиме радимо не зарад таквих друштава и удружења, него зарад града - каже Милош Милишић из Савета за културу града Краљева.
У сваком случају љубитељи уметности у Краљеву добили су свој дуго очекивани кутак.
П. П.

''Блиц'' субота 11.01.2014. о предметном прворазредном културолошком догађају у Краљеву језгровито пишу следеће:

'' KLUB LJUBITELJA UMETNOSTI
KRALJEVO

U KUĆI PISKOVIĆA iz 19. veka, uz podršku grada otvoren je Klub Ljubitelja umetnosti. Ovakav k l u b ni je postojao u skorije vreme u Kraljevu, a upravo je  tako nešto nedostajalo kraljevačkim umetnicima''
N.B.
KLUB LJUBITELJA UMETNOSTI
KRALJEVO
KLUB LJUBITELJA UMETNOSTI
KRALJEVO

А о чувеном Сликар и Маестро Властимир Спасојевић -Евчо Краљево који -Леонардо Да Винчи- у сваком погледу стваралачки следи читамо и следеће податке:

Kolonija 101 slikar

Organizatori Kolonije 101 slikar i Kulturni centar "Ribnica" Kraljevo pozivaju da prisustvujete Trećoj međunarodnoj koloniji 101 slikar koja će se održati u nedelju 5. oktobra na Trgu srpskih ratnika u periodu od 9 do14 časova.
Dolazak je najavilo preko 130 slikara iz zemlje i inostranstva (Nemačka, Bugarska, Hrvatska). Ova već tradicionalna manifestacija održava se u okviru obeležavanja dana grada Kraljeva - Kraljevdana.  Sve potrebne informacije pružiće organizator i idejni tvorac Kolonije 101 slikar Vlastimir Spasojević - Evčo, tel 064/2192297.
преузето са umetnici kolonija_101_slikar-

Затим:

HUMANITARNE UMETNIČKE KOLONIJE - piše Dragan Bajović
Slikari za “Ibarske novosti”

  U nedelju je u Domu učenika srednjih škola u Kraljevu održana likovna kolonija u korist naše firme. Petnaestak kraljevačkih slikara naslikalo je dela koja će biti prodata na aukciji koju ćemo prirediti krajem oktobra.

   Pre 15-ak dana na Beranovcu, u dvorištu Aleksandra Rakuša, dvanaestoro slikara slikalo je za "Ibarske novosti". Osim Rakuša koji je tim slikarima bio domaćin, Vlastimir Spasojević Evčo je, ustvari, predložio da slikari svoja dela poklone nama, "Ibarskim novostima".

   Akcija kraljevačkih slikara nastavljena je juče u Domu učenika srednjih škola u Kraljevu, u dogovoru sa gospodinom Draganom Novičićem, koji je direktor te ustanove. 

   Ovu drugu akciju pomogao je Milan Trikoš, koordinator Sindikata Nezavisnost koji je  većinski u Ibarskim novostima. 

Svi slikari i njihovi domaćini bili su jedinstveni u oceni da bi eventualni postunaki nestanak naše kuće sa medijske scene Srbije velika bruka za Kraljevo i Kraljevčane.

   U dvorištu Šumarske škole slikali su Tanja Vujanac, Jovana Milić, Tatjana Pljakić, Vlastimir Spasojeviić, Hadži Milena Marija Magdagelana,  Ljubiša Jovanović Volf, Jelena Petrović, Marija Vranić, Slađana Miljković, Vladimir Pajić, Miodrag Tašković, Goran Suša, Rade Vučetić i Miloš Antonović. 

Sledeća kolonija za Ibarske novosti biće uskoro organizovana u dvorištu Hadži Milene Marije Magdalene Kovačević.
Do kraja oktobra organaizatori kolonija za našu firmu očekuju da će obezbediti najmanje sto slika. Akciju pomažu mnoge firme iz Kraljeva, što jasno govori da je Kraljevčanima  veoma stalo do Ibarskih novosti koje su im svih ovih decenija bile glavni informativni medij.
преузето са kraljevo.com/ibarskenovosti/2009

Потом инспиративно о  маестру Спасојевић Властимир Евчо говори се и следеће:

SLIKARI ZA "IBARSKE" - piše Dragan Bajović
Treća kolonija u nedelju

  Krajem maja 2009, u dvorištu Aleksandra Rakuša na Beranovcu, održana je likovna kolonija za “Ibarske novosti” u kojoj je učestvovalo 12 kraljevačkih slikara. Koloniju je pokrenuo slikar Vlastimir Spasojević Evčo, a pokrovitelj je bio Helmut Šturmer, slikar koji živi u Nemačkoj. 
   Dvadesetak dana kasnije u Domu učenika srednjih škola u Kraljevu održana je još jedna kolonija u korist naše firme.  Petnaestak kraljevačkih slikara naslikalo je tada dela koja će biti prodata na aukciji koju ćemo prirediti krajem oktobra. Ovu drugu akciju pomogao je Milan Trikoš, koordinator Sindikata "Nezavisnost" za Raški okrug. 
   Ovim, međutim, akcija nije završena. Već prekosutra, u dvorištu slikarke Hadži Milene Marije Magdalene Kovačević, koja je finansirala treću koloniju, okupiće se slikari koji će naslikati najmanje petnaest slika u tehnici ulje na platnu.  Zanimljivo je da se akciji već po drugi put pridružuje i jedan slikar iz Leskovca. To je magistar Marko Višić. Osim njega, svoj dolazak su potvrdili Nevena Jetula, Momira Radosavljević, Jelena Petrović, Marija Vranić, Tanja Vujanac, Jovana Milić, Ljubiša Jovanović Njolf, Goran Suša, Miodrag Tašković, Dragan Raskov Milošević, Miloš Antonović, Vlastimir Spasojević Evčo i, naravno, domaćin ovog slikarskog susreta Hadži Milena. 
   Namera pokretača ove akcije, Vlastimira Spasojevića Evča, je da se naslika najmanje sto slika, čija će vrednost biti najmanje milion dinara. Spasojević, koji je rodonačelnik i Kolonije "101 slikar", čiji je pokrovitelj Grad Kraljevo, predložiće Gradu da se za aukciju za "Ibarske" odvoji pedesetak slika koje će nastati na ovogodišnjem susretu na Trgu srpskih ratnika.
Преузето са kraljevo ibarske novosti 2009 

UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

POVODOM KRALJEVDANA - piše Ivan Rajović
Sto slikara oko Milutina


   Prošle nedelje, povodom Kraljevdana, na glavnom gradskom trgu, oko Milutina, okupilo se 108 srpskih slikara, učesnika svojevrsne likovne manifestacije, jedne od najmasovnijih kod nas. Ovaj ,,miting", pod nazivom ,,101 slikar", organizovao je kraljevački slikar Vlastimir Spasojević Evčo, pod pokroviteljstvom SO Kraljevo. Manifstacija se održava drugi put i, u skladu sa odjekom koji ima kod poštovalaca likovne umetnosti, biće tradicionalna.
Mada po veoma lošem vremenu, slikari su odgovorili zahtevima organizatora i, u skladu sa svojim umećem i inspiracijom, ostavili gradu veliki broj vrednih umetničkih dela, a poneli oduševljenje i spremnost da se i iduće godine nađu na istom mestu i istim povodom.
Преузето са kraljevo ibarske novosti 2007