Најновији чланци на покретној траци:

уторак, 31. јул 2012.

PORESKA UPRAVA FILIJALA SUBOTICA OGLAŠAVA PRODAJU POKRETNIH STVARI JAVNIM NADMETANJEM 08.08.2012. GODINE


USS
Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS
ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ОСТАЛИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Предмет: PORESKA UPRAVA FILIJALA SUBOTICA OGLAŠAVA PRODAJU POKRETNIH STVARI JAVNIM NADMETANJEM 08.08.2012. GODINE


Поштоване посетиоци ове интернет презентације,

У циљу информисања интернет јавности Србије, у наставку текста дајемо необавезујући, незванично-неофицијелни прекуцани препис са расположивих медија на тему: Министарство финансија; Пореска управа – Филијала СУБОТИЦА. Ради се о следећој објави-цитату, који је приликом прекуцавања исправљен у делу очигледних граматичких и словних грешака, тако да предметна објава гласи:

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА ИЗ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА  Д.О.О. ''СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ'' ИЗ СУБОТИЦЕ УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ БРОЈ 8 ДАНА 08.08.2012. ГОДИНЕ
и он гласи:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
 ПОРЕСКА УПРАВА 
 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД
 ФИЛИЈАЛА ,А" СУБОТИЦА
Министарство финансија - Пореска управа - Филијала „ А" Суботица, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Д.О.О. „СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ" из Суботице, улица Максима Горког број 8, на основу члана 99 и на основу ч лана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС" бр. 60/2002... 53/2010) и члана 192. Закона 0 општем управном поступку („Сл. лист СРЈ" бр. 33/97... 31/2001 и ,Сл. гласник РС" 30/2010), доноси:
ОГЛАС
за продају покретних ствари усменим јавним надметањем

1. Одређује се друго рочиште за продају покретних ствари усменим јавним надметањем код пореског дужника Д.О.О. „СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ" из Суботице, улица Максима Горког број 8. Предмет продаје су покретне ствари пописане и процењене по записнику о поновном попису и процени покретних ствари број: 316433-4819/2011-30-77-1од 27. 08 2012.године и то:
1. Покретна ствар која нема регистрациони број:
 
Ред. бр-
Врста робе
Јад. мере
Количина
Цена по тони
Вредност
ПДВ
Укупна вредност са ПДВ-ом у динарима
1.
Минерално
комплексно
ђубриво ''NРК"
15:15:15
ринфузно
тона
139
37.000,00
5.143.000,00
411.440,00
5.554.440,00
Укупна вредност пописане ствари износи: 5.554.440,00 динара

2.   Рочиште за продају покретних ствари усменим јавним надметањем ће се одржати дана 08.08.2012. године са почетком у 11,00 часова у Суботици, ул. Корзо 5, први спрат, јавити се у собу бр. 18.

3.   Почетна вредност покретних ствари из става 1. овог огласа утврђена је наведеним записником о попису и процени покретних ствари.

4.   Продаја покретне ствари се врши усменим јавним надметањем. На првом рочишту се покретна ствар се не може продати по цени нижој од 50 % процењене вредности. Покретна ствар се купује у виђеном стању.

5.   На јавном надметању, као понуђачи не могу учествовати порески обвезник, запослени у Пореској управи и са њима повезана лица.

6.   Купци морају понети личну карту, а правна лица решење о регистрацији и овлашћење фирме да може учествовати на лицитацији, као и доказ о измиреним пореским обавезама (за правна лица и предузетнике).

7.   Роба се продаје у виђеном стању, и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и остале карактеристике робе.

8.   На усменом јавном надметању на коме се продају покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000,00 динара, могу учествовати само лица која положе депозит у висини од 10 % од процењене вредности покретне ствари. Уплата депозита врши се закључно са 07.08.2012. године. У случају да купац покретне ствари у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари не уплати износ за који му Је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари. Уплата се врши на рачун 840-1700845-84 са позивом на број одобрења 97 08 236100960278У.

9.   Купац- најбољи понуђач Је дужан да цену са обрачунатим и ПДВ-ом, у складу са важећим законским прописима, по којој му је продата покретна ствар уплати у року од 8 дана од дана закључења усменог јавног надметања и по уплати је дужан да преузме купљене покретне ствари. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем оглашава неважећом.

10. Овај оглас објављујемо у дневним новинама „Данас", и на огласној табли Пореске управе - филијала „А" Суботица. Телефон за информације: 024/655-133.
Понављамо: Укупна вредност пописане ствари износи: 5.554.440,00 динара

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД скреће пажњу да се по напред цитираном Огласу-Објави- редигованом цитираном ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА ИЗ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА  Д.О.О. ''СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ'' ИЗ СУБОТИЦЕ, УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ БРОЈ 8 ДАНА 08.08.2012. ГОДИНЕ, заинтересована лица могу учествовати на предметној продаји покретности путем усменог јавног надметања на дан 08.08.2012. године-ДРУГО рочиште.

Исто тако УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД је на овој својој веб страни објавио предметно Објављивање ОГЛАС-цитат-ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА ИЗ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА  Д.О.О. ''СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ'' ИЗ СУБОТИЦЕ, УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ БРОЈ 8 ДАНА 08.08.2012. ГОДИНЕ, и са разлога унапређења поступка оглашавања догађаја од значаја за наплату Јавних прихода из покретности пореских обвезника-КОНКРЕТНО ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА Д.О.О. ''СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ'' ИЗ СУБОТИЦЕ, УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ БРОЈ 8 ДАНА 08.08.2012. ГОДИНЕ
,

С поштовањем, свако добро и здрави били, а купцима-понуђачима успешно учешће на предметном усменом јавном надметању на дан 08.08.2012. године.

Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић с.р.


Е Д И Т О Р

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД
СИНДИКАТ БУЏЕТСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОДБОР ПОВЕРЕНИКА ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Београд, ул. Трг Николе Пашића 3/5
е-mail:ujedinjenisindikatisrbije@gmail.com
tel:011/2928-535, 011/3349-931 и 062/80-61115
fax:011/2928-535

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС (Скраћени назив)
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119 –Повереник Зоран Михаилов Писковић - тел. 011/3950619 факс: 011/3953429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

Наш Си./Бр. Сл. од 31.07.2012. године

Достава извршена Интернетом: - http://proglas.blogspot.com
-ujedinjenisindikatisrbije@gmail.comPORESKA UPRAVA FILIJALA VALJEVO OGLAS O PRODAJI POKRETNIH STVARI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA 08.08.2012. GODINE


USS
Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS
ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ОСТАЛИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Предмет: PORESKA UPRAVA FILIJALA VALJEVO OGLAS O PRODAJI POKRETNIH STVARI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA 08.08.2012. GODINE


Поштоване посетиоци ове интернет презентације,

У циљу информисања интернет јавности Србије, у наставку текста дајемо необавезујући, незванично-неофицијелни прекуцани препис са расположивих медија на тему: Министарство финансија; Пореска управа – Филијала ВАЉЕВО. Ради се о следећој објави која је приликом прекуцавања од стране приређивача граматички исправљена у делу очигледних грешака у куцању у изворнику и она гласи:

ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА ИЗ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ''ВУЈИЋ ГРАДЊА'' Д.О.О. ИЗ ВАЉЕВА

и он гласи:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
 ПОРЕСКА УПРАВА
 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД
 ФИЛИЈАЛА А ВАЉЕВО

Министарство финансија - Пореска управа - Регионални центар Београд -Филијала А Ваљево, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника „ВУЈИЋ ГРАДЊА" Д-О.О. из Ваљева, ПИБ101490050, на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/2002,... и 2/2012) и закључка Министарства финансија, Пореске управе, Регионални центар Београд, Филијала А Ваљево, број 433-Р-224/2011 -10 од 26.07.2012. године о одређивању продаје покретних ствари путем усменог јавног надметања, објављује

ОГЛАС
о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА ПРОДАЈА (ПО ДРУГИ ПУТ) покретних ствари путем усменог Јавног надметања пореског обвезника „ВУЈИЋ ГРАДЊА" Д.О.О. ПИБ 101490050, из Ваљева, улица Алексе Дундића 61 и то:
А) Линија за екструдирање - година производње 2005, марка ТЕСНNOPLAST, тип КОNOS-72Р , производна ознака 20553998, снага мотора 113 К1Л/, почетна вредност покретне ствари је 14.866.200,00 динара. 
В) Линија за екструдирање - година производње 2005, марка ТЕСНNOPLAST, тип KONOS-72Р, производна ознака 20553999, снага мотора 123 Ш, почетна вредност покретне ствари је 14.866.200,00 динара. 
С) Алати за екструдирање широког крила - година производње 2005, марка, ТЕСНNOPLAST производна ознака 98795, почетна вредност покретних ствари је 4.522.500,00 динара. 
D) Алати за екструдирање подпрозорске даске - год производње 2005, марка ТЕСНNOPLAST, производна ознака 5930401, почетна вредност покретних ствари је 4.521.600,00 динара. 
Е) Машина за чишћење вара - година производње 2005, марка URBAN, тип 110/1, 
производна ознака 20223, почетна вредност покретне ствари је 2.099.700,00 динара. F) Машина за чишћење вара - година производње 2005, марка URBAN, тип 110/2, производна ознака 20101, снага мотора 7,5 КW, почетна вредност покретне ствари је 2.011.500,00 динара.
G) Алат за застор ролетни - година производње 2005, марка ТЕСНNOPLAST производна ознака 5930403, почетна вредност покретне ствари је 2.484.463,00 динара.
 Н) Алат за бочне странице кутије за ролетну - година производње 2005, марка ТЕСНNOPLAST, производна ознака 5930404, почетна вредност покретне ствари је 2.473.500,00 динара.
 I) Алат за доњу страницу кутије за ролетну - година производње 2005, марка ТЕСНNOPLAST , производна ознака 5930405, почетна вредност покретне ствари је 2.478.600,00 динара.

 На покретним стварима је успостављена залога као средство обезбеђења пореског дуга, по Решењу Агенције за привредне регистре Зл. бр. 12765/2011 од 09.08.2011. године. Прва продаја (по други пут) одржаће се дана 08.08.2012. године, у просторијама Пореске Управе-Филијале А Ваљево, улица Вука Караџић бр. 2, са почетком у 10.00 часова. Све информације о покретним стварима могу се добити на телефон 014-222-312 локал 179, а покретне ствари се могу разгледати 06.08.2012. године од 10.00 до 11.00 часова, на адреси пореског обвезника „ВУЈИЋ ГРАДЊА" Д.О.О. улица Алексе Дундића 61 у Ваљеву.

2. Продаја покретних ствари се врши путем усменог јавног надметања.

3. Усмено јавно надметање одржаће се уколико буду учествовала најмање два понуђача.

4. На првој продаји (по други пут) путем усменог јавног надметања, покретне ствари се не могу продати испод 75% утврђене почетне вредности. Покретне ствари се купују у виђеном стању без права на рекламацију.

5. Купци не могу бити порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица. Купци не могу бити ни понуђачи - правна лица и предузетници који имају доспеле, а неизмирене пореске обавезе. Као доказ о измиреним пореским обавезама потребно је да понуђачи - предузетници и правна лица доставе потврду о измиреним пореским обавезама прибављену од надлежне Филијале Пореске управе. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 10% утврђене почетне вредности и то: за покретну ствар под А1,486.620,00 дин., за покретну ствар под В 1.486.620,00 дин., за покретне ствари под С 452.250,00 дин., за покретне ствари под D 452.160,00 дин., за покретну ствар под Е 209.970,00 дин., за покретну ствар под F 201.150,00 дин., за покретну ствар под 6 248.446,00 дин., за покретну ствар под Н 247.350,00 дин., за покретну ствар под 1247.860,00 дин. на рачун Пореске управе број: 840-1700845-84, модел плаћања 97, позив на број 90-107-101490050У

6. Купац - најбољи понуђач је дужан да цену по којој су продате покретне ствари, увећану за 18% ПДВ-а, уплати у року од 8 дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари. У случају да купац покретне ствари у року од 8 дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари не уплати износ за који му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца решењем оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари (члан 104. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији).

7. Овај оглас се објављује на огласној табли Пореске управе - Филијала А Ваљево, у дневном листу „ДАНАС" и уручује пореском обвезнику.

 


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД скреће пажњу да се по напред цитираном Огласу-Објави ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА ИЗ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ''ВУЈИЋ ГРАДЊА'' Д.О.О. ИЗ ВАЉЕВА заинтересована лица могу учествовати на предметној продаји покретности путем УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА–ПРВА ПРОДАЈА (ПО ДРУГИ ПУТ) на дан 08.08.2012. године.

Исто тако УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД је на овој својој веб страни објавио предметно Објављивање - ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА ИЗ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ''ВУЈИЋ ГРАДЊА'' Д.О.О. ИЗ ВАЉЕВА и са разлога унапређења поступка оглашавања догађаја од значаја за наплату Јавних прихода из покретности пореских обвезника-КОНКРЕТНО ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ''ВУЈИЋ ГРАДЊА'' Д.О.О. ИЗ ВАЉЕВА


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД скрећу пажњу на тачку 5. горе цитираног Огласа по којој:''Купци не могу бити порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица'', тако да Синдикат Пореске управе Централа Београд-УСС позива све запослене порезнике да обрате пажњу на ову обавезу која се тиче њихове дисциплине понашања.

С поштовањем, свако добро и здрави били, а купцима-понуђачима успешно учешће на предметној првој продаји ( по други пут) дана 08.08.2012. године.

Повереник-Jusтiтiarius-Jusтicijar,

Зоран Михаилов Писковић с.р.


Е Д И Т О Р

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД
СИНДИКАТ БУЏЕТСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОДБОР ПОВЕРЕНИКА ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Београд, ул. Трг Николе Пашића 3/5
е-mail:ujedinjenisindikaтisrbije@gmail.com
тel:011/2928-535, 011/3349-931 и 062/80-61115
fax:011/2928-535

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС (Скраћени назив)
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119 –Повереник Зоран Михаилов Писковић - тел. 011/3950619 факс: 011/3953429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspoт.com

Наш Си./Бр. Сл. од 31.07.2012. године

Достава извршена Интернетом: - http://proglas.blogspoт.com
-ujedinjenisindikaтisrbije@gmail.comсубота, 28. јул 2012.

UJEDINJENI SINDIKATI SRBIJE FORMACIJSKI SU SVE SNAŽNIJI I ORGANIZOVANIJI
Justitia regnorum fundamentum -Правда је темељ државe и власти народа'', "Правда држи земљу и градове-гвоздена аксиома народа СрБије". SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS
је опредељен за
Монотеистички синдикализам-Синдикат хришћана и свих монотеиста Србије

SINDIKAT ISTINE

ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА И СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ

ОВДЕ

Предмет: UJEDINJENI SINDIKATI SRBIJE FORMACIJSKI SU SVE SNAŽNIJI I ORGANIZOVANIJI


Поштоване колеге и колегинице Пореске управе,

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић су са посебном радошћу на интернету прочитали следећу хит вест:

UJEDINJENI SINDIKATI SRBIJE ORGANIZACIONO JAČAJU
U Centralnoj i Južnoj Srbiji konstituisana nova povereništva. U
KLINIČKOM CENTRU Niš konstituisano povereništvo USS-Klinički centar
Niš.
Ближе прочитати на  СЛЕДЕЋИ ЧЛАНАК ПОЛЕТА И УВЕРЕЊА У ВАСПОСТАВЉАЊЕ ИСТИНСКОГ СИНДИКАЛИЗМА СРБИЈЕ:

UJEDINJENI SINDIKATI SRBIJE ORGANIZACIONO JAČAJU

U Centralnoj i Južnoj Srbiji konstituisana nova povereništva
U KLINIČKOM CENTRU Niš konstituisano povereništvo USS-Klinički  centar  Niš. Za predsednicu Odbora poverenika izabrana je  SLAĐANA  Ilić. Konstitutivnoj sednici prisustvovali su  i predstavnici Ujedinjhenih sindikata Srbije. Nakon čestitki koje su uputili novoizabranoj predsednici na izboru, želje za uspeh u radu i realizaciji usvojenog plana i programa, održan je i radni sastanak sa novim poverenicima gde je dogovoren plan daljih aktivnosti.
IMG_8726-1
 Istog dana u prostorijama Regionalnog povereništva Centralna Srbija u Jagodini, održan je radni sastanak  sa sindikalnim poverenicima. Jedna od central nih tema razgovora bila je „Dalje unapređenje rada i funkcionisanja povereništva USS-JKP-’’STANDARD’’ Jagodina. Informaciju o dosadašnjim aktivnostima podneo je predsednik GORDAN Jovanović. Konstatovano je da za sada nema većih problema oko sprovođenja planiranih aktivnosti u povereništvu, ali je i dalje potrebna intezivna logistika Centrale USS-a kako bi se povereništvo stavilo u punu funkciju zaštite radno-pravnih, ekonomskih  i socijalnih interesa zaposlenih.
IMG_8724-1
IMG_8722-1
Ohrabruje činjenica koja je potvrđena i  na terenu ova dva regiona, gde je sve više prisutno   mišljenje zaposlenih u svim delatnostima da samo dobro organizovani radnici, preko svojih dobro obučenih sindikalnih poverenika, koordinisanim vođenjem aktivnosti  i logistčkom podrškom nacionalne sindikalne centrale mogu naterati aktuelnu vlast i poslodavce da novom politikom i dobrim projektim a zaustave propadanje realnog sektora koji za sobom povlači i sve ostale uslužne delatnosti na dno civilizacijske lestvice.
IMG_8727-1
Ne stoji mišljenje pojedinih sindikalnih lidera da je zainteresovanost zaposlenih za učlanjenje u sindikat    mala. Naprotiv, problem je u prevaziđenim organizacionim konceptima i programima koji nisu dali nikakve rezultate kod zaštite prava radnika kao ni gubitka i nestanka radnih mesta.IMG_8718-1
Ujedinjeni  sindikati  Srbije su radništvu Srbije  ponudili organizacioni koncept koji svakodnevno nalazi uporište među zaposlenim. Svakog   dana naša sindikalna porodica bogatija je za po neko novo povereništvo. Ujedinjeni sindikati Srbije će i dalje kao prioritet svojih     aktivnosti zadržati stalnu edukaciju poverenika na svim regionima da bi  preko njih proširili naš koncept do nivoa najniže jedinice lokalne    samouprave, došli do svakog zaposlenog i ponudili mu mogućnost zaštite svojih ekonomskih, socijalnih i radnih prava. Iskustvena poruka je da ćemo uspeti samo ujedinjeni  oko  jasnog cilja, za bolji životni standard i mesto u društvu koje nam pripada.

  УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић се надају да ће ствар УЈЕДИЊЕЊА СИНДИКАТА СРБИЈЕ КРЕНУТИ ЈОШ БРЖЕ И БОЉЕ.

ЗАКЉУЧАК

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић ЋЕ РАЗВИТИ ПОД ХИТНО НАРАТИВНУ АКТИВНОСТ, ПОСРЕДОВАЊА КОД ПОБОЉШАЊА РАДНИЧКОГ СТАНДАРДА КОМЕРЦИАЛНО-ХАРИТАТИВНОМ АКЦИЈОМ.....И СЛ. С поштовањем, свако добро и здрави били,

Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић с.р.


Е Д И Т О Р

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
СИНДИКАТ БУЏЕТСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОДБОР ПОВЕРЕНИКА ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Београд, ул. Трг Николе Пашића 3/5
е-mail:ujedinjenisindikatisrbije@gmail.com
tel:011/2928-535, 011/3349-931 и 062/80-61115
fax:011/2928-535

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС (Скраћени назив)
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119 –Повереник Зоран Михаилов Писковић - тел. 011/3950619 факс: 011/3953429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

Наш Си./Бр. Сл. од 28.07.2012. ГОДИНЕ

Достава извршена Интернетом: - http://proglas.blogspot.com
                                                                                     - press@poreskauprava.gov.rs
                                                             -ujedinjenisindikatisrbije@gmail.com
AUTENTIČNO SVEDOČENJE O ZAŠTNOJ SNAZI IKONA PRESVETE BOGORODICEBloger Zoran Mihailov Pisković Beogradski

Здраво,

Предмет овог поста је:  AUTENTIČNO SVEDOČENJE O ZAŠTNOJ SNAZI IKONA PRESVETE BOGORODICE     

Данас 28.07.2012. ГОДИНЕ  сам у медијима прочитао следећу информацију која све иконољубитеље-иконофиле охрабрује. Сам текст довољно говори, а писац ових редова као дете је видео овај облик грома. Негде 1954-1956 овај гром је полако летео изнад улице Душанова из правца улице Тадеуша Кошћушког у Београду!  

Tekst svedočenja glasi:
 PIROT 28. 07. 2012
PRESS
DOSIJE X - PENZIONER IZ SELA MALI SUVODOL SAMO ČUDOM OSTAO ŽIV

Prvo je grmelo, a onda su loptaste munje upale kroz odžak i rasturile mi kuću

Loptaste munje, koje su tokom grmljavine ušle kroz odžak, uništile sukuću penzioneru Siniši Cvetkoviću (75) iz pirotskog sela Mali Suvodol. Siniša, srećom, nije teže povređen
Sveti Melhisedek

Cvetković za Press objašnjava da je prvo grom udario u kuću, a onda su munje u obliku lopti ušle kroz odžak u sobu u kojoj je bio i proizvele strahovitu detonaciju, koja ga je iz kreveta bacila čak pola metra u vazduh.

Puklo je u tri ujutru

Naš sagovornik, koji je radni vek proveo kao profesor na Učiteljskom fakultetu u Užicu i načelnik odeljenja Ministarstva prosvete Zlatiborskog okruga, još ne može da poveruje kakvim je čudom preživeo udar groma:
- Probudio sam se oko dva sata ujutro. Grmelo je i sevalo. Negde oko 3.15 dogodio se strahovit udar groma u moju kuću. Video sam samo da su odjednom iz otvora dimnjaka suknule munje u obliku sjajne lopte, veličine fudbalske lopte. Narastale su kao baloni. Onda je usledila strahovita detonacija. Iz kreveta u kom sam ležao odskočio sam pola metra u vazduh i onda strahovitom brzinom pao na zemlju. To što sam doživeo teško da može da se opiše rečima. Na mene su pali luster i malter sa plafona. Vatra je izbila na četiri-pet mesta, kod prozora i iza vrata. Sve slike sa zida su popadale, jedino je ostala da visi ikona Bogorodice. Šta drugo da zaključim nego da me je ona sačuvala sigurne smrti.
Ubrzo su u pomoć stigle komšije, koje su videle da je cela kuća u plamenu.

Puno dima i prašine

- Svi su mislili da sam se zapalio, međutim, vatra se na svu sreću brzo ugasila. Soba je bila puna dima i prašine. Odmah sam otišao kod lekara, koji je konstatovao da sam prošao bez povreda - kaže Cvetković, dok njegov kum Ljubiša Nešić, koji je među prvima pritrčao u pomoć, priča kako je zatekao stravičan prizor i Sinišu kako plače.
Loptaste munje inače nisu nepoznat fenomen gorštacima na Staroj planini, koji ih nazivaju verigama. Prema pričama retkih koji su imali prilike da vide uživo ovaj fenomen, dešava se da na pašnjacima munje u obliku lopte, doduše mnogo veće od onih koje je video Siniša, bukvalno šetaju livadama pržeći sve pred sobom.
A. Ćirić

preuzeto sa: http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/234747/Prvo+je+grmelo,+a+onda+su+loptaste+munje+upale+kroz+od%C5%BEak+i+rasturile+mi+ku%C4%87u.html


С поштовањем, свако добро и здрави били!

Београд 28.07.2012. godine      


 Блогер,

Зоран Михаилов Писковић
Београдски