Најновији чланци на покретној траци:

среда, 30. јануар 2013.

Konkurs za zapošljavanje u Poreskoj upravi Srbije 25.01.2013. godine

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: Konkurs za zapošljavanje u Poreskoj upravi Srbije 25.01.2013. godine


ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,

''Службени гласник Србије'' у Br. 08/13 od 25.01.2013 је објавио конкурс за посао, који УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић прекуцавају и објављују:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ, ПОРЕСКА УПРАВА, на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05 ... 104/09), члана 169б став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02 ... 93/12),
оглашава јавни конкурс
– за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија и привреде, Пореској управи.
I Oрган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија и привреде – Пореска управа, Регионални центар Ниш
II Радно место које се попуњава:
1. Порески инспектор канцеларијске контроле, у звању порески инспектор – основна функција, у Министарству финансија и привреде – Пореска управа, Регионални центар Ниш, Филијала Ц Бујановац, Одсек за контролу, Група за канцеларијску контролу, према условима за радно место под редним бројем 562 Унутрашњег уређења и систематизације радних места у Министарству финансија – Пореска управа, 1 извршилац.
Опис послова: Обавља мање сложене послове канцеларијске контроле правних лица, предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем; подноси захтев за покретање порескопрекршајног поступка, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку, информише пореске обвезнике о примени пореских прописа; покреће иницијативу за привремено одузимање ПИБ-а; прати промене у регистрима које води Пореска управа и обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији – усменим путем, разговором са кандидатом.
III Место рада
За наведено радно место, место рада је Бујановац.
IV Адреса на коју се подносе пријаве
Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу
Ранка Зрнић, тел: 011/3953-449, Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Централа.
Услови за рад на радном месту:
Држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
– пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
– оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
– оверена фотокопија радне књижице;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
НАПОМЕНЕ:
– За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.
– Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да исти положе до окончања пробног рада.
– Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
– Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић желе успех свим кандидатима за горе наведене одговорне послове.С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 30.01.2013. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com


уторак, 29. јануар 2013.

ČUDESNI KULTURNI DOGAĐAJ- O JEDNOM DRAGULJU BEOGRADAБлогер,
Зоран Михаилов Писковић-
Дорћолац Здраво,

Предмет овог поста је: ČUDESNI KULTURNI DOGAĐAJ -O JEDNOM DRAGULJU BEOGRADA      

Недавно је Интернет јавност Београда обавештена о догађају који има сигурно децениско-трансцедентни значај. Квартет Вила су понеле Јавност Београда у Сферу Духа SIMFONIJE i sklada......Тачно време тог догађаја није битан, битан је оптимизам, сећање на прошлост, заноси, романтична сета, када је било све у нормалном такту, Дух Београда који одлази у катакомбе Калиша......Вечити брак мајке Саве и оца Дунава у загрљају Мора и Океана....

Слушајте доњи Видео док не осетите ту Ванвременску нит Склада Муза Београдских......

Wonder String Quartet - Rock & Pop
  С поштовањем, уз Божју помоћ, свако добро и здрави били!

Београд  29.01.2013. године     


Блогер,
Зоран Михаилов Писковић-
Дорћолац из Београда


понедељак, 28. јануар 2013.

PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR NOVI SAD 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16 OBJAVLJUJEУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR NOVI SAD 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16 OBJAVLJUJE

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић са медија од 23.01.2013. године прекуцавају следеће обавештење:
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
обајвљује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима
Након спроведеног поступка јавне набавке канцеларијског материјала за потребе Пореске управе, Регионалног центра Нови Сад, у отвореном поступку по партијама, закључени су уговори са следећим понуђачима:
за партију 1 – обрасци:
– „Комазец” д.о.о., Инђија, Краља Петра I б.б., 
– за партију 2 – коверте:
– „Механопринт” д.о.о., Пожега, Годовачки пут б.б.,
– за партију 3 – регистратори и фасцикле:
– „Sagittarius” д.о.о., Суботица, Рудић улица 2,
– за партију 4 – ситан канцеларијски материјал:
– „Bigz Office Group” д.о.о., Београд, Булевар Војводе Мишића 17,
– за партију 5 – папир:
– „SCP business paper” д.о.о., Београд, 27. марта 39/2,
– за партију 6 – компјутерски потрошни материјал:
– „Stylos” ДОО, Нови Сад, Футошки пут 67.

 УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић се надају да више неће бити проблема у раду услед несташице канцеларијског материјала.


 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 28.01.2013. године
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Expert za javne finansije

Зоран Михаилов Писковић-
- Дорћолац-Београдски с.р.

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

недеља, 27. јануар 2013.

PORESKA UPRAVA CENTAR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE Beograd, Kralja Milana 5- тел. 011/333-09-45
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: PORESKA UPRAVA CENTAR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE Beograd, Kralja Milana 5- тел. 011/333-09-45

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић са медија од 23.01.2013. прекуцавају следећи оглас:
На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
ЦЕНТАР ЗА ВЕЛИКЕ ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ
11000 Београд, Краља Милана 5
oбјављује
ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда 
Врста поступка: отворени поступак.
Предмет јавне набавке: средства за чишћење и папирна галантерија (ЈН 01/2013).
Опис предмета јавне набавке: предмет јавне набавке је набавка добара – средства за чишћење и папирна галантерија, а обим набавке је дефинисан у конкурсној документацији. 
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова...): право учешћа у поступку имају физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама, a испуњеност услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним набавкама. Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност истих, одређени су конкурсном документацијом.
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде: критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена”.
Биће изабрана најповољнија понуда, односно понуда понуђача са најнижом понуђеном ценом, која добије максималан број пондера (100).
Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада трошкова...): заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког радног дана, од 9,00 до 16,00 часова, почев од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Конкурсна документација се преузима на адреси: Пореска управа, Центар за велике пореске обвезнике, Одсек за материјалне ресурсе (канцеларија 309), Краља Милана 5, Београд, без надокнаде. Конкурсна документација може бити достављена поштом, телефаксом или електронском поштом, у року од два дана, од дана пријема захтева за достављање конкурсне документације. 
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...): рок за подношење понуда је 30 дана, од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 12,00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Центар за велике пореске обвезнике, Београд, Краља Милана 5, са назнаком „Не отварати – Понуда за јавну набавку добара – средства за чишћење и папирна галантерија, редни број ЈН 01/2013”. На полеђини коверте уписује се назив понуђача, адреса, телефон и име особе за контакт.
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...): отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах по истеку рока за подношење понуда, то јест у 13,00 часова, последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Пореска управа – Центар за велике пореске обвезнике, Београд, Краља Милана 5 (канцеларија број 305). Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 15 дана, од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења.
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...): додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити сваког радног дана у времену од 9,00 до 15,00 – позивом на телефон број: 011/333-09-45. Особа за контакт: Свјетлана Ракоњац.
Након преузимања конкурсне документације додатне информације се могу добити искључиво писаним путем
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић желе успех објављеном конкурсу.

 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 27.01.2013. године
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Expert za javne finansije

Зоран Михаилов Писковић-
- Београдскo-Дорћолски с.р.

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

петак, 25. јануар 2013.

JEDNAKA ZAKONSKA ZAŠTITA ZA SVE GRAĐANE BEZ DISKRIMINACIJEУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: JEDNAKA ZAKONSKA ZAŠTITA ZA SVE GRAĐANE BEZ DISKRIMINACIJE


ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић прекуцавају изванредне правне ставове који се тичу једнакости свих субјеката пред законом. Тај текст Уставног суда Србије гласи:

Уставни суд у саставу: председник др Драгиша Б. Слијепчевић и судије др Оливера Вучић, Братислав Ђокић, Весна Илић Прелић, др Горан Илић, Катарина Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, др Боса Ненадић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Србије, на седници одржаној 8. новембра 2012. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Утврђује се да одредбе члана 6. став 4. и члана 40. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Службени гласник РС”, број 102/10) нису у сагласности са Уставом.
2. Одбацује се иницијатива за покретање поступка за оцену Уредбе из тачке 1. у односу на Закон о становању („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11).
Образлoжење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба чл. 6. и 40. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Службени гласник РС”, број 102/10). У иницијативи се наводи да оспорене одредбе Уредбе којима је прописано да запослена лица у Министарству унутрашњих послова, јавном тужилаштву посебне надлежности и Безбедносно-информативној агенцији, која имају статус овлашћених службених лица, могу решавати стамбене потребе и куповином стана, нису у сагласности са одредбама члана 21. и члана 194. став 3. Устава Републике Србије и одредбама члана 16. Закона о становању („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11).
На седници Уставног суда одржаној 5. јула 2012. године, Уставни суд је, на основу одредаба члана 42б став 1. тачка 1) и члана 46. тачка 1) Закона о Уставном суду („Службени гласник РС”, бр. 109/07 и 99/11), донео Решење којим је покренуо поступак за утврђивање неуставности оспорених одредаба Уредбе и Решење је доставио Влади на одговор, са роком од 60 дана за давање одговора. Како Влада у остављеном року, као ни накнадно, није доставила одговор Уставном суду, поступак је настављен, сагласно одредби члана 34. став 3. Закона о Уставном суду.
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио да је оспорену Уредбу о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Службени гласник РС”, број 102/10) донела Влада, 29. децембра 2010. године, на основу чл. 9. и 29. Закона о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96-исправка, 54/96, 32/97 и 101/05 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/97 и 65/08). Овом уредбом уређују се услови и начин решавања стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица у државним органима и организацијама, органима и организацијама јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама (јавна предузећа и установе) и другим организацијама чији је оснивач Република Србија, односно територијална јединица (у даљем тексту: корисник државних средстава), основи и мерила за утврђивање реда првенства, утврђивање реда првенства, поступак и органи одлучивања и друга питања од значаја за решавање стамбених потреба наведених лица (члан 1.).
Одредбама члана 6. Уредбе, чији је став 4. оспорен, прописано је: да се стамбене потребе запослених лица могу решавати на један од начина и то давањем станова у закуп на одређено време и давањем станова за службене потребе (став 1.); да је давалац станова корисник државних средстава код кога је лице коме се решава стамбена потреба запослено, односно обавља функцију (став 2.); да корисник државних средстава одређује начин решавања стамбених потреба зависно од средстава којима располаже (став 3.); да запослена лица у Министарству унутрашњих послова, јавном тужилаштву посебне надлежности и Безбедносно-информативној агенцији, која имају статус овлашћених службених лица, могу решавати стамбене потребе и куповином стана (оспорени став 4.); да су овлашћена службена лица у јавном тужилаштву посебне надлежности специјални тужилац за ратне злочине и специјални тужилац за организовани криминал, као и њихови заменици који су изабрани на сталне функције на неодређено време (став 5.). Према оспореном члану 40. Уредбе, запослено лице из члана 6. став 4. ове уредбе које користи стан по основу закупа на одређено време (у даљем тексту: закупац стана) може поднети писани захтев за куповину стана по тржишној цени (у даљем тексту: купопродајна цена), под условима из ове Уредбе.
Одредбама Устава Републике Србије у односу на које је тражена оцена уставности Уредбе, утврђено је: да су пред Уставом и законом сви једнаки, да свако има право на једнаку законску заштиту без дискриминације, као и да је забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета (члан 21. ст. 1. до 3.); да сви закони и други општи акти донети у Републици Србији морају бити сагласни са Уставом (члан 194. став 3.).
За оцену уставности оспорене Уредбе од значаја су и одредбе Устава којима је утврђено: да се јемче приватна, задружна и јавна својина, да је јавна својина државна својина, својина аутономне покрајине и својина јединице локалне самоуправе, те да сви облици својине имају једнаку правну заштиту (члан 86. став 1.); да се постојећа друштвена својина претвара у приватну својину под условима, на начин и роковима предвиђеним законом (члан 86. став 2.); да се средства из јавне својине отуђују на начин и под условима утврђенима законом (члан 86. став 3.); да Република Србија уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине (члан 97. тачка 7.); да Влада утврђује и води политику, извршава законе и друге опште акте Народне скупштине, доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона (члан 123. тач. 1. до 3.).
Законом о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05, 101/07, 65/08 и 16/11) прописано је: да Влада утврђује и води политику Републике Србије у оквиру Устава и закона и других општих аката Народне скупштине и извршава законе и друге опште акте Народне скупштине, тако што доноси опште и појединачне правне акте и предузима друге мере (члан 2.); да Влада уредбом подробније разрађује однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона (члан 42. став 1.).
Законом о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05), који је био правни основ за доношење оспорене Уредбе, било је прописано: да се стамбене зграде и станови у државној својини дају на коришћење запосленим, изабраним и постављеним лицима у органима, јавним службама и другим организацијама из члана 1. тачка 2) овог закона и другим лицима утврђеним законом по основу закупа на неодређено или одређено време, а Влада Републике Србије прописује начин и критеријуме давања стамбених зграда и станова у закуп (члан 9.); да органи прибављају, користе и управљају средствима у државној својини на начин и под условима утврђеним овим законом ако посебним законом није другачије одређено, а начин прибављања, коришћења и управљања средствима у државној својини ближе уређује Влада Републике Србије, односно други орган одређен овим законом (члан 19.).
Законом о јавној својини („Службени гласник РС”, број 72/11), чијим ступањем на снагу је престао да важи Закон о средствима у својини Републике Србије, приписано је: да се овим законом уређује право јавне својине и одређена друга имовинска права Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (члан 1.); да се располагањем стварима у јавној својини, у смислу овог закона, сматра давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и размену, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретности, улагање у капитал и залагање покретних ствари (члан 26. став 1.), а ствари у јавној својини могу се, у смислу става 1. овог члана, дати на коришћење (са накнадом или без накнаде), или у закуп другом носиоцу јавне својине (члан 26. став 2.); да су стамбене зграде и пословне просторије, у смислу овог закона, зграде, делови зграда и просторије изграђене, купљене и на други начин прибављене од стране Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (члан 53. став 1.), а распоред службених зграда и пословних просторија у својини Републике Србије врши Влада, док распоред службених зграда и пословних просторија у својини аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе врши надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе (члан 53. став 2.); да се стамбеним зградама, у смислу овог закона, сматрају стамбене зграде, станови, гараже и пословни простор у стамбеним зградама, који су изградњом, куповином или по другом основу прибављени у својину Републике Србије аутономне покрајине и јединице локалне управе за потребе органа Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (члан 54. став 1.); да се уредбом Владе уређују критеријуми и поступак давања станова у јавној својини у закуп и њихове куповине, као и критеријуми и поступак додељивања стамбених зајмова запосленима у органима из става 1. овог члана (члан 54. став 2.); да се на стану из става 1. овог члана може стећи право својине откупом под условима прописаним законом који уређује област становања (члан 54. став 6.); да се стамбеним зградама и становима сматрају такође и стамбене зграде и станови у јавној својини намењени за социјално становање чији је правни режим прописан посебним законом (члан 54. став 8.); да ће се подзаконски акти донети на основу Закона о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96 – исправка, 54/96, 32/97 и 101/05 – др. закон) и Закона о имовини Савезне Републике Југославије („Службени лист СРЈ”, бр. 41/03, 50/93 – др. закон, 24/94 – др. закон, 28/96 – др. закон, 30/96 и 30/2000 – УС) примењивати до доношења подзаконских аката на основу овог закона, ако нису у супротности са овим законом (члан 86. став 2.).
Мада је оспорена Уредба донета на основу Закона о средствима у својини Републике Србије, којим је било прописано овлашћење за Владу да утврђује начин и критеријуме давања стамбених зграда и станова у закуп, а који је престао да важи ступањем на снагу Закона о јавној својини, по налажењу Уставног суда, законитост оспорене Уредбе има се ценити са становишта важећег закона имајући у виду да је у прелазним одредбама наведеног закона одређено да ће се подзаконски акти донети на основу Закона о средствима у својини Републике Србије примењивати до доношења подзаконских аката на основу Закона о јавној својини ако нису у супротности са овим законом.
Полазећи од одредаба члана 53. и члана 54. став 2. Закона о јавној својини и члана 42. став 1. Закона о Влади, Суд је оценио да је Влада имала законско овлашћење да својим прописом (уредбом) уреди услове и начин решавања стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица у државним органима и организацијама, органима и организацијама јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и другим организацијама чији је оснивач Република Србија, односно територијална јединица, основе и мерила за утврђивање реда првенства, утврђивање реда првенства, поступак и органе одлучивања, као и друга питања од значаја за решавање стамбених потреба наведених лица. Такође је у границама наведених законских овлашћења Владе прописивање у одредбама члана 6. Уредбе да ће се стамбене потребе запослених лица решавати давањем станова у закуп на одређено време, давањем станова за службене потребе, као и куповином станова.
Уставни суд указује да je у предмету IУ-146/2002 године на седници одржаној 13. јула 2002. године донео одлуку којом, поред осталог, није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности и незаконитости одредбе члана 61а раније Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Службени гласник РС”, бр. 41/02, 76/02, 125/03 и 88/04), којом је било прописано да корисник државних средстава може лицу запосленом у Министарству унутрашњих послова, коме је корисник државних средстава одобрио привремено коришћење стана ради чувања, решити стамбену потребу ван поступка прописаног том уредбом. При томе је Уставни суд, полазећи од одредаба члана 90. Устава Републике Србије од 1990. године и члана 19. Закона о средствима у својини Републике Србије, изразио став да је Влада поступила у границама својих уставних и законских овлашћења. Доносећи оспорену одлуку Уставни суд се није упуштао у оцену уставности наведене уредбе са становишта повреде принципа дискриминације, јер то није био предмет иницијативе.
Међутим, Уставни суд је оценио да је оспореном одредбом члана 6. став 4. предметне Уредбе, којом је прописано да стамбену потребу куповином стана могу решавати само овлашћена службена лица запослена у Министарству унутрашњих послова, јавном тужилаштву посебне надлежности и Безбедносно-информативној агенцији, повређен принцип забране дискриминације из члана 21. важећег Устава, с обзиром на то да је овај начин решавања стамбене потребе условљен чињеницом да се ради о запосленим лицима са посебним радно-правним статусом, а не чињеницом да су наведена лица у ситуацији посебне стамбене потребе. При томе је важно истаћи да ова разлика у третману између наведене категорије запослених и осталих запослених лица нема своје објективно и разумно оправдање, јер није условљена тежином стамбене ситуације ових запослених лица, што би се могло сматрати легитимним циљем за давање већег обима права овим лицима у односу на све остале запослене у државним органима. Стога, обављање одређених специфичних послова као што су послови у Министарству унутрашњих послова, јавном тужилаштву посебне надлежности и Безбедносно-информативној агенцији може бити разлог да се ови послови посебно вреднују код утврђивања мерила и критеријума за одређивање реда првенства приликом решавања стамбених потреба запослених, али не може бити основ за довођење ових лица у привилегован положај омогућавањем само њима права на откуп станова, јер за тако нешто очигледно не постоји објективно и разумно оправдање. Уставни суд је, такође, оценио да је оспорена одредба Уредбе несагласна и са одредбом члана 86. став 3. Устава, имајући у виду да је уставотворац овластио искључиво законодавца да својим прописом уреди начин и услове под којима се могу отуђивати средства из јавне својине. То даље значи да законодавац наведено уставно овлашћење за уређивање односних питања није могао да пренесе на Владу као у конкретном случају, јер се ради о искључивој законској материји.
Имајући у виду да је оспорена одредба члана 40. Уредбе у логичној и правној вези са оспореном одредбом члана 6. став 4. Уредбе, то се дата оцена уставности односи на одредбу члана 40. Уредбе, па је Суд одлучио као у тачки 1. изреке.
Уставни суд је одбацио иницијативу у делу у коме је тражена оцена оспорене Уредбе у односу на Закон о становању („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11), јер је правни основ за доношење оспорене Уредбе био садржан у Закону о средствима у својини Републике Србије, а не у Закону о становању.
Како је Уставни суд нашао да је иницијатива у овом делу неприхватљива, јер изнетим разлозима оспоравања није поткрепљена тврдња да има основа за покретање поступка за оцену законитости Уредбе у односу на Закон о становању, иницијативу је у овом делу одбацио, сагласно одредби члана 53. став 2. Закона о Уставном суду, као у тачки 2. изреке.
Полазећи од изложеног, а на основу одредаба члана 42а став1. тачка 2), члана 45. тачка 1) и члана 46. тачка 5) Закона о Уставном суду, Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе члана 6. став 4. и члана 40. Уредбе из тачке 1. изреке престају да важе даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број IУо-109/2011
Председник
Уставног суда,
др Драгиша Б. Слијепчевић, с.р.

С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 25.1. 2013. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com


среда, 23. јануар 2013.

PORESKA UPRAVA FILIJALA BUJANOVAC OGLASILA PRODAJU POKRETNIH STVARI

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: PORESKA UPRAVA FILIJALA BUJANOVAC OGLASILA PRODAJU POKRETNIH STVARI

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић са медија преносе следеће:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И  ПРИВРЕДЕ 
ПОРЕСКА УПРАВА 
Филијала Бујановац 
БУЈАНОВАЦ
Министарство финансија и привреде - Пореска управа - Филијала Бујановац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника АСАНИ ИФТИБАРА, вл. - С.З.К.Р. „ИРЕНА КОМПАНИ" из Бујановца, ул. Гњилански пут, бр. 115, по решењу број: 627-433-1322/2012-30-71-1 од 19.09.2012. године, на основу члана 99. и 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. Гласник РС", бр. 80/2002.... 93/2012. године), и члана 210. Закона о општем управном поступку („Сл. Лист СРЈ", бр. 33/97. и 31/2001. године, и „Сл. Гласник РС" бр. 30/10), доноси
О Г Л А С 
О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 
ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ПРВО - други пут поновљено усмено јавно надметање ће се одржати дана 25.01.2013.
године, са почетком у 11,00 часова, у Нишу, у просторијама магацина „Стотекс" у Нишу, ул. „12. фебруар", прилаз 2. А Продаји путем првог - други пут поновљеног усменог јавног надметања, излажу се следеће пописане ствари:
Ред.
Назив
Јед.
Колич.
Проц. вред.
Укупна вред.
бр.
покретне ствари
мере

по јед. мере
по јед. мере
1.
Разни дечји комплети
Комад
1.500
1.000,00
1.500.000,00
2.
Тексас шорцеви
Комад
45
900,00
40.500,00
3.
Фармерице
Комад
27
1.000,00
27.000,00
4.
Брусхалтери
Комад
250
210,00
52.500,00

УКУПНО:1.620.000,00
На првом - други пут поновљеном усменом јавном надметању, покретне ствари се не могу продати испод 75% утврђене почетне вредности, односно испод 1.215.000,00 динара, осим ако се са тим у писменој форми сложи порески обвезник.
Предметне покретне ствари се могу разгледати сваког радног дана, у магацину „Стотекс" у
Нишу, ул. 12. фебруар, прилаз 2., у времену од 10,00 до 15,00 часова.
Покретне ствари се продају по принципу виђено - купљено, и неће се примати никакве
рекламације које се односе на квалитет и остале карактеристике робе.
Купац - најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар уплати у року
од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну расправу. Ако купац у одређеном року
не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем оглашава неважећом.
За све ближе информације, контакт телефони су: 017/652-193,654/212 и 654-213.
Оглас истаћи на огласној табли Пореске управе - Филијале Бујановац, и објавити у дневном
листу „Данас".
С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 23.01.2013. године
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Expert za javne finansije

Зоран Михаилов Писковић-
- Београдскo-Дорћолски с.р.

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com