Најновији чланци на покретној траци:

петак, 30. новембар 2012.

PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR NOVI SAD OBEZBEDILA BEZBEDONOSNE NEOPHODNE USLOVE RADAУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR NOVI SAD OBEZBEDILA BEZBEDONOSNE NEOPHODNE USLOVE RADA

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,

Данас 30.11.2012. ГОДИНЕ ПРЕКУЦАВАМО ТЕКСТ СА ЈАВНИХ ГЛАСИЛА ОД 22.11.2012. ГОДИНЕ КОЈИ ГЛАСИ:

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуга физичког обезбеђења у пословним објектима Пореске управе, Регионални центар Нови Сад, по позиву за учешће број 404-55/12-2 од 19. октобра 2012. године, уговори су закључени за:
– партију 1 – објекат у Новом Саду, Модене 7, са понуђачем: „Securitas services” д.о.о., Београд, Милентија Поповића 9;
– партију 2 – објекат у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 14, са понуђачем: „Securitas services” д.о.о., Београд, Милентија Поповића 9;
– партију 3 – објекат у Новом Саду, Футошка 35, са понуђачем: „Ревност” а.д. Нови Сад, Балзакова 3;
– партију 4 – објекат у Новом Саду, Николајевска 2, са понуђачем: „Ревност” а.д. Нови Сад, Балзакова 3;
– партију 5 – објекат у Суботици, Корзо 5, са понуђачем: „Securitas services” д.о.о., Београд, Милентија Поповића 9;
– партију 6 – објекат у Зрењанину, Трг Зорана Ђинђића 4, са понуђачем: „Ревност” а.д. Нови Сад, Балзакова 3;
– партију 7 – објекат у Панчеву, Масарикова 2, са понуђачем: „Securitas services” д.о.о., Београд, Милентија Поповића 9;
– партију 8 – објекат у Сомбору, Стапарски пут 2, са понуђачем: „Securitas services” д.о.о., Београд, Милентија Поповића 9;
– партију 9 – објекат у Вршцу, Феликса Милекера 17, са понуђачем: „Securitas services” д.о.о., Београд, Милентија Поповића 9;
– партију 10 – објекат у Белој Цркви, Јована Поповића 58, са понуђачем: „Securitas services” д.о.о., Београд, Милентија Поповића 9;


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић СМАТРАЈУ да се ради о информацији битној за порезнике Пореске управе Регионалног центра Нови Сад и стога је објављујемо!


С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 30.11.2012. години


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com


PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR NOVI SAD BULEVAR MIHAJLA PUPINA 16 OBAVEŠTENJE
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR NOVI SAD BULEVAR MIHAJLA PUPINA 16 OBAVEŠTENJE

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,

Dana 22.11.2012. godine mediji su objavili sledeće obaveštenje koje radi informisanja zaposlenih prekucavamo i ono glasi:
 На основу члана 24. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 16/08)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

о избору најповољније понуде у преговарачком поступку јавне набавке
Након спроведеног поступка јавне набавке добара – канцеларијског материјала за потребе Пореске управе, Регионалног центра Нови Сад, по позиву понуђачима од 19. октобра 2012. године, као најповољнија понуде изабрана је понуда понуђача
– „Sagittarius” d.o.o., из Суботице, Рудић улица 2. Поступак је покренут на основу члан 24. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама.


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић желе успех овој јавној набавци.


С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 30.11.2012. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com


PORESKA UPRAVA CENTRALA BEOGRAD JAVNI POZIV RADI SERVISIRANJA MOBILNIH TELEFONAУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: PORESKA UPRAVA CENTRALA BEOGRAD JAVNI POZIV RADI SERVISIRANJA MOBILNIH TELEFONA 

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,

DANAS 30. 11. 2012. GODINE SA GLASILA OD 22.11.2012. GODINE CITIRAMO SLEDEĆI JAVNI POZIV I ON GLASI:
На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА – ЦЕНТРАЛА
11000 Београд, Саве Машковића 3-5

објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда

Врста поступка: отворени поступак.
Предмет јавне набавке: сервисирање и одржавање мобилних телефона (број ЈН 29/2012).
Опис предмета јавне набавке: предмет јавне набавке су услуге сервисирања и одржавања мобилних телефона са обезбеђивањем и уградњом (заменом) потребних резервних делова, за потребе Пореске управе – Централе на временски период од две године.
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова): право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 44. тачка 1. до 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), као и услове:
– да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: да је понуђач у претходне три обрачунске године (2009, 2010, и 2011.) остварио приход од продаје најмање у вредности од 800.000,00 динара и да је ликвидан у последњих шест месеци од дана израде извештаја и на дан који предходи дану израде извештаја о бонитету за јавне набавке;
– да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: да понуђач има у радном односу минимум два запослена радника и да располаже доставним возилом.
Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона, а начин на који се доказује испуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом.
Критеријум за избор најповољније понуде је најниже понуђена цена. У случају да две или више понуда имају исту укупну понуђену вредност, предност има понуда која је раније поднета према редоследу поднетих понуда.
Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време): заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког радног дана од 9,00 до 16,00 часова, почев од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Конкурсна документација, уз приложено овлашћење, може се преузети на адреси: Министарство финансија и привреде, Пореска управа – Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, III спрат, канцеларија 347. Конкурсна документација може бити достављена и поштом, телефаксом или електронском поштом.
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака): рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова, без обзира на начин на који су послате.
Уколико је последњи дан истека рока за подношење понуда нерадни дан, рок истиче до 12,00 часова првог наредног радног дана. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: не отварати – понуда за учествовање у отвореном поступку за јавну набавку услуга сервисирања и одржавања мобилних телефона БЈН 29/2012”, на адресу: Министарство финансија и привреде, Пореска управа – Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, или лично преко Писарнице. Понуђач коверту оверава печатом и на коверти наводи свој тачан назив и адресу.
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих): отварање понуда је јавно. Понуде ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, тј. у 14,00 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Министарство финансија и привреде, Пореска управа – Централа, Београд, Саве Машковића 3-5. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од седам дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса): додатне информације о овом јавном позиву се могу добити сваког радног дана на број телефона 011/3953-303, у времену од 9,00 до 15,00 часова.
Контакт особа је Марина Нешић, e-mail адреса: marina.nesic@poreskauprava.gov.rs


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић желе успех предметном Јавном позиву.

 С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 30.11.2012. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com


четвртак, 29. новембар 2012.

Prikaz iz aktivnosti Ujedinjeni Sindikati Srbije


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: Prikaz iz aktivnosti Ujedinjeni Sindikati Srbije


ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић преузимају следећу информацију са Веб презентације наше Синдикалне Централе која гласи:

UJEDINJENI SINDIKATIN SRBIJE U MINISTARSTVU PRAVDE

Dr Milan Stevović, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija primio na razgovor predstavnike Republičkog odbora pravosuđa – Uprave za izvršenje krivičnih sankcija – Ujedinjenih sindikata Srbije.

Na zahtev rukovodstva Ujeidnjenih sindikata Srbije u prostorijama Ministarstva pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, održan radni sastanak u organizaciji Dr Milana Stevovića, direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, specijalnog koordinatora Ministarstva pravde Velimira Vidića i delegacije Ujedinjenih sindikata Srbije u sastavu: Slavoljub Anđelić, predsednik Republičkog odbora pravosuđa, Miloš Kovač, predsednik odbora poverenika Sremska Mitrovica, Goran Šovin, član Izvršnog odbora poverenika Sremska Mitrovica, Nebojša Vukadinović, član Izvršnog odbora poverenika Sremska Mitrovica, Momčilo Denić, predsednik Odbora poverenika Kruševac, Igor Tomić predsednik Odbora poverenika Specijalna bolnica Beograd, Miloje Novović, poverenik iz Okružnog zatvora Beograd i Vojislav Lekić, predsednik odbora poverenika Okružni zatvor Beograd.
Sastanak je započet obostranim upoznavanjem od strane predstavnika sindikata i novog direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, koji je izrazio želju da kako svojim tako i angažovanjem sindikata i svih zaposlenih postavi Upravu za izvršenje krivičnih sankcija na mesto koje joj i pripada u sistemu države Srbije. Iz uvodnog razgovora prioritet u rešavanju problema zaposlenih koji nastaju zbog ne sprovođenja Zakona koji definišu ovu delatnost i podzakonskih akata koji se sporo donose, često nedostaju i proglašavaju državnom tajnom po nahođenju pojedinaca što sindikatu otežava  normalnu aktivnost i delovanje u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom.
Predsednik Republičkog odbora Slavoljub Anđelić je predstavio sindikat i pravac u kojem će sindikat nastaviti da deluje i želju da pomogne u rešavanju velikog broja problema koji se tiču svih zaposlenih u Upravi za izvršenje. Kao jedan od načina predložena je mogućnost formiranja radnih grupa prilikom izrade zakona i podzakonskih akata u kojima bi učestvovali i predstavnici sindikata a kao veliki problem je istakao i ne postupanje po već usvojenoj sistematizaciji. Takođe je predočen i velik problem nedostatka ljudstva usled čega dolazi do prevelikog prekovremenog  angažovanja pripadnika službe za obezbeđenje.
Direktor Uprave nas je upoznao sa načinom formiranja radnih grupa, da se one formiraju od strane Minsitarstva pravde i Vlade Republike Srbije i da u tom pravcu se ne može ništa učiniti, ali nam je ostavio mogućnost da svojim pisanim predlozima Upravi na neki način učestvujemo u izradi svih zakona i podzakonskih akata. Takođe nas je upoznao da je trenutno u izradi izmena i dopuna ZIKS-a i da pošaljemo svoje predloge na već postojeći zakon. Što se tiče nedostatka ljudstva obećao je  da će se u 2013 godini primiti određen broj radnika u svim službama.
Od novog direktora je zahtevano da se u što hitnijem roku u svim ustanovama oforme Odbori za bezbednost i zdravlje na radu, koji bi doveli do boljeg i bezbednijeg položaja zaposlenih i poboljšali veoma teške uslove za rad u kojima se nalaze zaposleni.
Ovaj zahtev je dobio zeleno svetlo i odmah će  započeti formiranje Odbora za bezbednost i zdravlje na radu, tamo gde ih nema, onako kako zakon nalaže, kako bi  i ovaj problem bio odmah rešen. U daljem razgovoru predloženo je i donošenje novog Pravilnika o beneficijama kojim bi se uredio trenutni pravni vakum koji je nastao donošenjem nove sistematizacije i nedostatak ostalih akata za njenu punu primenu, formiraće se komisija koja će ući u proces proveravanja uslova rada za sve zaposlene koji nisu obuhvaćeni beneficijom u svim ustanovama pojeidnačno.
Do kraja godine biće rešen i problem oko nedostatka uniformi i ostale opreme kao i redovan lekarski pregled zapsolenih.
Sastanak je završen sa obostarnom željom da se ubuduće svi problemi rešavaju zajedničkim radom i dogovorom koji će biti po meri i standardu svih zapsolenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић констатују да се ради о изванредно битној информацији која илуструје профил наше Синдикалне Централе.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД  у напред цитираном виде инспирацију за свој даљи рад јер је ''прича'' иста као и ''послодавац''. Проблеми су исти, државни службеници су такође исти људи и на све нас се примењују исти прописи међу којима је и Закон о државним службеницима.
С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 29.11.2012. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com


PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR NIŠ OBJAVILA JAVNI POZIVУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR NIŠ OBJAVILA JAVNI POZIV


ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић дана 20.11.2012. су упознати са следећом информацијом коју прекуцавамо и она гласи:

'' На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ
18000 Ниш, Страхињића бана б.б.
oбјављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда

Врста поступка: отворени поступак по партијама.
Предмет јавне набавке: услуга – oдржавања пословних објеката Пореске управе Регионални центар Ниш са припадајућим филијалама и експозитурама – обликован у четири партије.
Опис предмета јавне набавке: услуга одржавања пословних објеката Пореске управе Регионални центар Ниш са припадајућим филијалама и експозитурама – обликован у четири партије.
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова...):
Право учешћа у овом поступку имају сва заинтересована домаћа и страна физичка и правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 44. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова доказује се на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним набавкама и прецизиран је конкурсном документацијом.
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „економски најповољнија понуда”. Eлементи критеријума су: цена ефективног радног сата за сваку врсту услуга или паушал, референтна листа, рок плаћања.
Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада трошкова...):
Увид у конкурсну документацију се може остварити сваког радног дана од 9,00 до 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца, у Нишу, у Страхињића бана б.б., Пословни центар „Амбасадор”, I спрат.
Конкурсна документација се може преузети непосредно код наручиоца, уз предају писаног овлашћења издатог и потписаног од стране овлашћеног лица заинтересованог понуђача, и то у пословним просторијама наручиоца, у Нишу, у Страхињића бана б.б., Пословни центар „Амбасадор”, I спрат од 9,00 до 16,00 часова. Конкурсна документација се не наплаћује.
Наручилац ће конкурсну документацију достављати тражиоцима и препорученом поштом и то на њихов писани захтев упућен наручиоцу путем тел/факса број 018/242-195.
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Понуђачи подносе понуде у запечаћеним ковертама. Коверте са понудама достављају се препорученом поштом, или непосредно „преко” писарнице наручиоца у Нишу на адреси: Пореска управа – Регионални центар Ниш, 18000 Ниш, Страхињића бана б.б., са назнаком не отварати – „Понуда за јавну набавку услуге текућег одржавања објеката 25-Н за партију/е _________”. На полеђини коверте навести податке о понуђачу – назив и адресу седишта.
Рок за подношење понуда износи 30 данa и рачуна се од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Уколико истек рока за подношење понуда пада у нерадан дан (субота, недеља или државни празник), благовременим ће се сматрати понуде предате наручиоцу првог наредног радног дана, до 14,00 часова
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):
Отварање понуда обавиће се истог дана у 14,15 часова, у просторијама наручиоца у Нишу на напред назначеној адреси. Отварању могу да присуствују сви овлашћени представници понуђача и друга заинтересована лица. Представници понуђача мора да имају писана овлашћења у којима је назначено име и презиме, број личне карте као и ЈМБГ.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Одлука о избору најповољније понуде за сваку партију посебно биће донета у року од 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):
Овлашћена особа за контакт по овом јавном позиву је Саша Станчић, члан комисије наручиоца за спровођење поступка предметне јавне набавке (телефон: 018/242-194). ''


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић поздрављају горе цитирани Јавни позив као неопходну потребу без које се не може.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић прижељкују пун успех Јавног позива ради одржавања пословних објеката.


С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 29.11.2012. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com


среда, 28. новембар 2012.

SRETNA SLAVA SVIM POREZNICIMA I FINANSIMA SRBIJE SVETI APOSTOL MATEJ


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: SRETNA SLAVA POREZNIKA I FINANSA SRBIJE SVETI APOSTOL MATEJ


ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,
  

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић ЧЕСТИТАЈУ ПРОФЕСИОНАЛНО-СТРУКОВНУ СЛАВУ СВЕТОГ АПОСТОЛА МАТЕЈА СВИМ ФИНАНСИМА И ПОРЕЗНИЦИМА СРБИЈЕ 29.11.2012. ГОДИНЕ ИЛИ ПО ЈУЛИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ 16.11.2012. ГОДИНЕ СА СЛОВЕНСКИМ ПОКЛИЧЕМ:

МНОГАЈА ЉЕТА, НА МНОГАЈА ЉЕТА!

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић ОВИМ ПУТЕМ ЧЕСТИТАЈУ СТРУКОВНО-ПРОФЕСИОНАЛНУ СЛАВУ МАТЕЈЕВДАН И ПРВОМ ФИНАНСУ СРБИЈЕ ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ ГОСПОДИНУ МЛАЂАНУ ДИНКИЋУ И ОСТАЛОМ РУКОВОДСТВУ ФИНАНСА СРБИЈЕ.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић СА ПОСЕБНИМ УВАЖАВАЊЕМ ЧЕСТИТАЈУ ПОРЕЗНИЧКУ СЛАВУ ПРВИМ ПОРЕЗНИЦИМА СРБИЈЕ УВАЖЕНОЈ ДИРЕКТОРИЦИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ ГОСПОЂИ ЉИЉАНИ КОВАЧЕВИЋ И ЗАМЕНИКУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕЊЕНОМ ГОСПОДИНУ ДЕЈАНУ СТОЈАНОВИЋУ И ОСТАЛОМ РУКОВОДСТВУ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић СА ЛИТУРГИСКИМ СЕЋАЊЕМ СЕ ПОДСЕЋАЈУ И ОВИМ ПУТЕМ СПОМИЊУ НОВОЗАВЕТНЕ СВЕТИТЕЉЕ КОЈИ СУ БИЛИ ПО ПРОФЕСИЈИ ФИНАНСИ-МИТРИ-ЦАРИНИЦИ КАО ШТО СУ НЕБЕСНИ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТЕЈ, ЗАКХЕЈ СВЕТИ ЦАРИНИК И ОТАЦ МОЛИТВЕ ''МИТАР'' О КОМЕ СЕ У НОВОМ ЗАВЕТУ ГОВОРИ КАО О СВЕТИТЕЉУ КОЈИ НАС ЈЕ УПУТИО КАКО СЕ ТРЕБА ОБРАЋАТИ ОЦУ СЛАВЕ НЕБЕСКЕ.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић СЕЋАЈУ СЕ И СВИХ УСНУЛИХ У ГОСПОДУ МИТАРА-ЦАРИНИКА-ПОРЕЗНИКА -ФИНАНСА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И СРБИЈЕ КОЈИ СУ ТО БИЛИ ПРЕ НАС И ЧИЈИ СМО МИ СТРУКОВНИ СЛЕДБЕНИЦИ И НАСЛЕДНИЦИ РАДИ ЊИХОВОГ ВЕЧНОГ ПОМЕНА И ВЈЕЧНАЈЕ ПАМЈАТИ....УЗ ЗАХВАЛНОСТ ШТО НАМ ОСТАВИШЕ У АМАНЕТ ПОРЕЗНИЧКО-ФИНАНСИЈСКА ЗНАЊА, ПРОФЕСИЈУ И ТРАДИЦИЈУ..... 

С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 28.11.2012. ГОДИНЕ 


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com
PRILOG 1:
ИЗ ОХРИДСКОГ ПРОЛОГА

Sveti apostol_Matej1. Св. апостол Матеј Јеванђелист. Беше Матеј, син Алфејев, најпре цариник (тј. закупац и скупљач пореза, или митар), и као таквога виде га Господ у Капернауму и позва: хајде за мном. И уставши отиде за њим (Мат. 9, 9). По том Матеј приреди дочек Господу у својој кући и ту даде повод, да Господ искаже неколике велике истине о своме доласку на земљу. По пријему Св. Духа Матеј свети проповедаше Јеванђеље у Партији, Мидији и Етиопији, земљи црначкој. У Етиопији постави за епископа некога Платона, следбеника свога, а он се повуче у молитвену самоћу у гору, где му се Господ јави. Крсти жену и сина кнеза те земље, због чега се кнез веома расрди, и посла једну стражу да доведе Матеја к њему на суд. Војници одоше и вратише се кнезу говорећи, да чуше глас Матејев али га никако не могоше очима видети. Тада кнез посла другу стражу. Када се и ова стража приближи апостолу, овога облиста светлост небеска, тако силна, да војници не могоше у њега гледати, но испуњени страхом бацише оружје и вратише се. Тада кнез сам пође. Приближивши се св. Матеју, засија од овога такав блесак, да кнез на једанпут ослепи. Но апостол свети беше милостива срца: он се помоли Богу, и кнез прогледа, – нажалост, прогледа само телесним очима али не и духовним. Он ухвати св. Матеја и стави га на љуте муке. Наиме, у два маха ложаше велики огањ на прсима његовим. Но сила Господња сачува га жива и неповређена. Тада се апостол помоли Богу и предаде дух свој Богу. Кнез нареди те и тело мучениково положише у оловни сандук и бацише у море. Светитељ се јави епископу Платону и рече му о своме телу и сандуку, где се налази. Епископ оде и изнесе сандук са телом Матејевим. Видевши ово ново чудо кнез се крсти и прими име Матеја. Затим остави кнез сву сујету светску и прими чин презвитерски, и богоугодно послужи цркви. Када умре Платон, јави се овоме Матеју апостол Матеј и усаветова га да се прими епископства. И тако он се прими епископства и би пастир добри многе године, док га Господ не позва у царство Своје бесмртно. Св. Матеј апостол написао је Јеванђеље на јеврејском језику, које је убрзо преведено на грчки, и на грчком до нас дошло, док се оно на јеврејском изгубило. За овога Јеванђелиста каже се, да никада није јео месо, него се хранио поврћем и воћем.