Најновији чланци на покретној траци:

понедељак, 13. фебруар 2017.

Javni konkurs za popunjavanje položaja Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova - položaj u prvoj grupi


са Javni-konkurs-za-popunavane-polobeajalphabet=cyr преносимо следећи текст објављен  12.02.2017. године:


Јавни конкурс за попуњавање положаја

Правни основ

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање положаја

Орган задужен за спровођење

Републичкa агенција за мирно решавање радних спорова, Београд

Положај који се попуњава

Директор Републичке агенцијe за мирно решавање радних спорова - положај у првој групи
Руководи, организује, обједињује, усмерава и надзире рад Агенције, распоређује послове извршиоцима и обавља друге послове најсложеније послове из делокруга Агенције.

Услови

Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање девет година; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова; познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Македонска бр. 4

Рок за подношење пријаве на конкурс

8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу зз пријаву на јавни конкурс

Уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или  суду или од јавног бележника.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс

Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу

У периоду од 10–12 часова: Марко Ристић тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

Напомена

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Републичке агенцијe за мирно решавање радних спорова, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

четвртак, 2. фебруар 2017.

Ministarstvo finansija drugostepeni organ za žalbe na rešenja Poreske upravesa ministarstvo-finansija-drugostepeni-organ-za-zalbe-na-resenja-poreske-uprave/h4lypez

prenosimo sledeću informaciju:


Министарство финансија другостепени орган за жалбе на решења Пореске управе

Надлежни орган за одлучивање у другостепеном поступку по жалбама пореских обвезника на првостепена решења Пореске управе од половине године биће Министарство финансија, речено је данас у Привредној комори Србије.

“То се односи на решавање по жалбама странака, што је до сада било у надлежности Пореске управе односно Управи царине, а од средине ове године биће у надлежности Министарства финансија”, рекла је помоћница министра финансија и председница Радне групе за измену прописа у области пореског, царинског и финансијског система Весна Хрељац Ивановић.
Један од циљева јесте постизање јединства у спровођењу пореских прописа.
На тај начин се обезбеђује да у другом степену одлуку доноси независни орган у односу на првостепени орган, речено је на представљању најновијих измена и допуна пореских и царинских прописа, које су ступиле на снагу 1. јануара 2017.
“Очекујемо да то поправи и убрза поступак доношења другостепених аката и поправи активности и на првостепеним решењима”, нагласила је Хрељац Ивановић.
Помоћница министра финансија је рекла да ће највећу промену у систему донети Закон о пореском поступку и администрацији, као и царински закон који се односи на преношење надлежности за решавање у другом степену на Министарству финансија.
Она је рекла да је ту Радну групу формирао министар финансија Душан Вујовић пре пола године, а на предлог председника ПКС Марка Чадежа.
“Оцењено је да постоје одређени проблеми у комуникације и да постоји потреба за формирање канала директне комуникације експерата у Министарству финансија и у ПКС.
Хрељац Ивановић је додала да је ово први јавни стручни скуп Радне групе за измену прописа у области пореског, царинског и финансијског система.
Руководилац Центра за привредна питања ПКС и координатор Радне групе Невена Ракић је рекла новинарима да су чланови те групе представници ПКС и Министарства финансија.
“Одржали смо неколико састанак на којима су разматране иницијативе привредника. Ефекти радне групе су већ видљиви недавно усвојеним изменама закона”, казала је Ракић.
Како је рекла, неке од иницијатива ПКС које су обухваћене овим изменама су снижавање стопе ПДВ-а на промет и увоз брикета, пелета и других сличних добара од дрвне масе.
Одложен је поцетак примене одредбе која налаже достављање прегледа обрачуна уз пореску пријаву за ПДВ за 1. јануар 2018.
Затим преношење надлежности одлучивања другостепеног управног поступка из пореске управе на Министарство финансија.
Такође, снижене су царинске стопе за увоз одређених производа из области текстилне индустрије и пољопривреде, додала је Ракић.
КОМЕНТАР: МАЛО ЈЕ ПОЗНАТО ДА ЈЕ ДО НАПРЕД ПОМЕНУТОГ РЕШЕЊА ДОШЛО НА ОСНОВУ ИНИЦИЈАТИВЕ ТАДА ПОСТОЈЕЋЕГ УСС-СИНДИКАТА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ-ЦЕНТРАЛА У БЕОГРАДУ. ТАДАШЊИ ПРЕДСЕДНИК ПОМЕНУТЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗОРАН МИХАИЛО ПИСКОВИЋ НА СТРУЧНИМ САСТАНЦИМА ЈЕ ОБРАЗЛАГАО ЗАШТО ДРУГИ СТЕПЕН МОРА БИТИ У ФУНКИОНАЛНО-ОПЕРАТИВНОМ СМИСЛУ ИЗМЕШТЕН ИЗ СФЕРЕ ПРВОСТЕПЕНОГ ПОСТУПКА ПОЗИВАЈУЋИ СЕ ПРИ ТОМ НА МЕЂУНАРОДНУ КОНВЕНЦИЈУ КОЈА СЕ ТИЧЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА. СА ЗАДОВОЉСТВОМ ОВИМ ПУТЕМ КОНСТАТУЈЕМО ДА ЈЕ ПОМЕНУТА БИВША СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОВОМ НОРМАТИВНОМ ПОБЕДОМ СВОЈ РАЗЛОГ ПОСТОЈАЊА И У ОВОМ ДЕЛУ ОПРАВДАЛА!