Најновији чланци на покретној траци:

четвртак, 30. мај 2013.

Sindikat Poreske uprave-USS je uspeo u svome sindikalnom zahtevu

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: Sindikat Poreske uprave-USS je uspeo u svome sindikalnom zahtevu

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,

Подсећамо Вас на нашу прошлонедељну недавну Синдикалну форсирану иницијативу коју смо водили ради заштите интереса запослених, а  та борба је описана на следећим насловима:


Данас 30.05.2013. године са –‘’Службени гласник РС: 047/2013’’  од Датума: 29.05.2013

Прекуцавамо из

ЗАКОН
о изменама и допунама Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији


следећу одредбу:
''Члан 34.

Назив члана 169т мења се и гласи:
„Признања, награде и умањења, односно увећања плата”.
У члану 169т став 1. после речи: „пореском службенику” додају се речи: „и намештенику”.
У ставу 2. речи: „додељују се” замењују се речима: „могу се додељивати квартално и”.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„За недовољно, односно изузетно постигнуте резултате рада у обављању послова Пореске управе, пореском службенику и намештенику може се умањити, односно увећати основна плата највише за 30%.”
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, после речи: „признања” додају се запета и речи: „критеријуме за утврђивање висине, као”, а после речи: „награда” додају се запета и речи: „односно умањења и увећања плата”.

КОМЕНТАР

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић констатују да је акција овог Синдиката по питању умањења и увећања плата у свему успела како смо и предлагали, а што се јасно види из сасвим другачијег законодавног решења члана 34. сада важећег Закона о изменама и допунама ЗППП-а у односу на раније дат предлог уређења предметног питања против кога смо водили активну синдикалну акцију.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић исто тако констатују да је раније јавно саопштен предлог овог Синдиката Пореске управе-УСС, који се тицао плата запослених у свему прихваћен, тако да је доле цитирана законска одредба фантастичан резултат рада овог регистрованог и легалног Синдиката Пореске управе, а она сада гласи:

''Члан 33.
У члану 169п став 5. после речи: „намештеника” додају се речи: „и одредбама овог закона”.
После става 6. додају се нови ст. 7. и 8, који гласе:
„Плата утврђена по одредбама ст. 1–6. овог члана, може се кориговати тако да износ плате пореских службеника и намештеника у Пореској управи не буде мањи од плате лица запосленог у надлежном органу подручне јединице локалне самоуправе на истим пословима.
Плата утврђена по одредбама ст. 1–7. овог члана, може се кориговати сходно радном учинку пореског службеника и намештеника, а критеријуме, начин и поступак кориговања прописује министар.”
Досадашњи став 7. постаје став 9.


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић морају приметити да су током ових скорашњих енергичних синдикалних активности, овај Синдикат у пуној мери остварио изванредну сарадњу и узајамно разумевање са овлашћеним представницима Послодавца –Пореском управом Србије, као и са осталим представницима друштва, од којих смо добили пуну моралну, несебичну и сваку другу стручну подршку и помоћ, на чему им се захваљујемо!С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 30.05.2013. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
 Зоран Михаило Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.comпонедељак, 27. мај 2013.

Sistematizacija radnih mesta Poreske uprave Srbije istaknuta 24.05.2013.
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Sistematizacija radnih mesta Poreske uprave Srbije istaknuta na oglasnoj tabli Centrale 24.05.2013. 

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић упућују заинтересоване да са следећих маркираних редов могу преузети односно прегледати Нову Систематизацију радних места Пореске управе која је истакнута на огласној табли Централе дана 24.05.2013. године.

Прикажи Систематизацију радних места 24.05.2013

Преузми Систематизацију радних места 24/05/2013

или са овог наслова можете прегледати СистематизацијуУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић желе успех преображаја Пореске управе који је у току!


 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 27.05.2013. године
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Expert za javne finansije

Зоран Михаило Писковић-
- Дорћол - Београд

Beleška sa sastanka Sindikata Poreske Uprave-USS i Rukovodilaca PUУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Beleška sa sastanka Sindikata Poreske Uprave-USS i Rukovodilaca PU

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић су дана 27.05.2013. године имали радно-консултативни састанак са Руководиоцима Пореске Управе Србије.  Тема разговора су биле предложене  измене и допуне ЗППП-а.

Разговор је вођен у конструктивној, срдачној и добронамерној атмосфери. 
 УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД у свему је подржао настојање руководства Пореске управе ради унапређивања материјалног статуса запослених. 

Уједињени Синдикати Србије-Синдикат Пореске управе Београд као легални и регистровани Синдикат нема дилеме да је његов друштвени задатак афирмација службеничког законодавства. То се од нас тражи и ми ћемо тај друштвени задатак радити и одрадити уз помоћ прогресивних и добронамерних снага. 

Порески службеници не могу имати мања права и правне гаранције у односу на права која имају остали запослени у Министарству финансија и привреде као и сви остали државни службеници Србије, истакао је на крају овог разговора СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС.


С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 27.05.2013. године
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Expert za javne finansije

Зоран Михаило Писковић-
- Дорћол - Београд
субота, 25. мај 2013.

Zaštitnik građana utvrdio da ima propusta na štetu većeg broja građana primenom konformne metodeУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Zaštitnik građana utvrdio da ima propusta na štetu većeg broja građana primenom konformne metode kod kamata

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић као организација која се бори за законитост рада свуда и на сваком месту преноси следећи став угледне институције Србије - Заштитника грађана- који гласи:

Препорука Заштитника грађана Пореској управи поводом обрачунавања камате применом конформне методе


24. 05. 2013.

Заштитник грађана утврдио је да је Пореска управа учинила пропуст на штету већег броја грађана, због тога што је наставила да обрачунава камату применом конформне методе после одлуке Уставног суда којом је ова метода оглашена неуставном.

Заштитник грађана је послао препоруку Пореској управи:

На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 98/2006) и чланова 1. став 1. и 31. став 1. и 2. Закона о Заштитнику грађана (Службени гласник РС, бр. 79/2005 и 54/2007), у поступку утврђивања законитости и правилности рада Министарства финансија и привреде Републике Србије, Пореске управе, Централе, покренутом по сопственој иницијативи, Заштитник грађана утврђује Министарство финансија и привреде, Пореска управа, поступила је неправилно и начинила тиме пропусте на штету већег броја грађана када је, након објављивања одлуке Уставног суда I Уз. бр. 82/2009 од 12. 07. 2012. године којом је одредба о примени конформне методе обрачуна камате оглашена неуставном, наставила да према пореским обвезницима и споредним пореским дужницима примењује конформну методу обрачуна камате.

На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упућује наведеном органу следећу

П Р Е П О Р У К У

Министарство финансија и привреде, Пореска управа ће утврдити у колико случајева, којим пореским обвезницима и споредним пореским дужницима, и у ком износу је након објављивања одлуке Уставног суда I Уз. бр. 82/2009 од 12. 07. 2012. године применом конформне методе наплаћено више пореза и споредних пореских давања од дугованих применом методе простог интересног рачуна од сто, након чега ће износ разлике вратити наведеним субјектима.

Министарство финансија и привреде, Пореска управа ће у будућем раду пратити одлуке Уставног суда и предузимати потребне активности како би њихово слово и дух били поштовани, укључујући и иницирање измене важећих прописа из своје надлежности у складу са одлукама Уставног суда.

Р а з л о з и:

Заштитник грађана је на основу података до којих је дошао из средстава јавног информисања и обраћања грађана дошао до сазнања да Пореска управа на износе дугованих пореза и споредних пореских давања пореским обвезницима и другим пореским дужницима обрачунава камату применом конформне методе, и поред тога што је Уставни суд донео одлуку I Уз. бр. 82/2009 од 12. 07. 2012. године, којом је утврдио да одредба члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате није у сагласности са Уставом, у делу којим је предвиђена примена конформне методе приликом обрачунавања камате.

На основу члана 24. став 1. и 25. став 7. Закона о Заштитнику грађана, покренут је поступак контроле законитости и правилности рада Пореске управе по сопственој иницијативи, актом 112-3644/12 од 26. 10. 2012. године упућеним Централи Пореске управе.

Наведени орган доставио је изјашњење актом бр. 43-2074/2012-10 од 01. 11. 2012. године, којим није оспорио чињеницу да је Пореска управа у том тренутку и даље примењивала конформну методу обрачуна камате, позивајући се на члан 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији , којим је прописано да се на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи централне емисионе банке, увећаној за десет процентних поена, применом конформне методе обрачуна. Такође је указано да се одредбе Закона о висини стопе затезне камате не примењују на дужничко-поверилачке односе за које је висина стопе затезне камате утврђена другим законом. Како се одлука Уставног суда I Уз. бр. 82/2009 од 12. 07. 2012. године, објављена у Службеном гласнику РС, бр. 73/2012, не односи на Закон о пореском поступку и пореској администрацији на основу кога Пореска управа обрачунава камату, већ на Закон о висини стопе затезне камате, одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији о камати нису престале да важе. Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији предвиђено је да ће се од 01. 01. 2013. године прећи на метод простог интересног рачуна од сто код обрачуна камате.

Након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада Централе Пореске управе, утврђени су пропусти који се не ограничавају искључиво на њен рад, већ се у подједнакој мери простиру на рад свих организационих јединица у оквиру Пореске управе (регионалних центара, филијала, експозитура). Наведени пропусти су за последицу имали повреду права пореских обвезника и других пореских дужника на обрачун камате методом која је за њих повољнија, и истовремено сагласна са Уставом.

Заштитник грађана наглашава да се у образложењу поменуте одлуке Уставног суда, између осталог, истиче се да примена конформне методе у материји обрачуна камате суштински значи обрачун камате на камату, чиме се искључује примена одређених правних начела грађанског права (начело монетарног номинализма, начело лимита камате, начело забране злоупотребе права), као и других општих правних принципа и темељних вредности заштићених Уставом (принцип владавине права, социјалне правде, правне сигурности и др.) Такође се повређује и уставно начело забране дискриминације по било ком основу и начело једнакости свих пред Уставом и законом, будући да је предвиђен различит третман каматног потраживања у зависности од својства повериоца и дужника, при чему се камата од накнаде претпостављене штете трансформише у новчану казну чија висина знатно премашује стварну штету насталу услед доцње.

Пореска управа поступила би правилно да је престала са применом конформне методе од тренутка објављивања одлуке Уставног суда I Уз. бр. 82/2009 од 12. 07. 2012. године у Службеном гласнику Републике Србије. Заштитник грађана истиче да се ставови највише судске инстанце морају узимати у обзир и уважавати не само у односу на закон који је предмет конкретне оцене уставности, већ и у склопу примене других закона који регулишу исту или сличну материју. Разлози правне сигурности и целисходности чине непотребним и несврсисходним покретање поступка оцене уставности и законитости сваке појединачне одредбе која на исти или сличан начин уређује материју као и одредба чија је неуставност већ утврђена, независно од чињенице у ком правном пропису се она налази.

Начела добре управе захтевају од државних органа и ималаца јавних овлашћења да поштују и остварују оправдана очекивања која грађани имају или која су код њих ти или други органи јавне власти створили.

Из наведеног разлога, Пореској управи је упућена препорука да утврди у колико случајева, којим физичким и правним лицима, и у ком износу је након објављивања одлуке Уставног суда I Уз. бр. 82/2009 од 12. 07. 2012. године применом конформне методе наплаћено више пореза и споредних пореских давања од дугованих применом методе простог интересног рачуна од сто. На овај начин доћи ће се до износа који је Пореска управа прибавила применом неуставне методе, чиме ће се створити услови за враћање разлике пореским обвезницима и споредним пореским дужницима који су на овакав начин оштећени.

Такође је препоручено праћење одлука Уставног суда у будућем раду, као и преузимање свих потребних активности како би њихово слово и дух били поштовани. Уколико је у конкретном случају то целисходно, потребно је иницирати измену важећих прописа из своје надлежности, како би се ускладили са одлукама Уставног суда.

Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Централа ће о свом и поступању својих организационих јединица по препоруци обавестити Заштитника грађана, у року од 60 дана од дана пријема препоруке, уз достављање документације на основу које се са сигурношћу може утврдити да је по препоруци поступљено.''

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић упућују на извор цитираног на следећи наслов:
 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 25.05.2013. године
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Expert za javne finansije

Зоран Михаило Писковић-
- Дорћол - Београд

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com


Sindikalna inicijativa radi zaštite od mogućih nejasnoća prilikom umanjivanja plataУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Sindikalna inicijativa radi zaštite od mogućih nejasnoća prilikom umanjivanja plata

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић  25.05.2013. године су промовисали  Синдикалну иницијативу коју можете погледати у наставку овог текста:

ПОГЛЕДАЈ у НАСТАВКУ ►►►►

Parnica se može voditi bez advokata
Блогер,
Зоран Михаилов Писковић-
Дорћолац Београдски


Здраво,

Предмет овог поста је: Parnica se može voditi bez advokata     

Данас 25.05.2013. gidine читамо фантастичну вест ослобођења од еснафских стега и ултиматума професионалних каста која гласи:


USS: U parnici nije neophodno angažovanje advokata

Ustavni sud Srbije ukinuo je odredbe Zakona o parničnom postupku koje se odnose na obavezno angažovanje advokata kao punomoćnika na sudu i na institut kolektivne tužbe građana.
Foto: Ilustracija
 
Sud je na sednici utvrdio da odredbe zakona u kojima se pominje obaveza angažovanja advokata na sudu i način na koji je regulisan institut kolektivne tužbe građana nisu u skladu sa Ustavom i međunarodnim propisima.
 
U Zakonu o parničnom postupku u spornom članu 85 stoji da "stranke mogu da preduzimaju radnje u postupku lično ili preko punomoćnika koji mora da bude advokat". Sud je utvrdio da je deo u kome stoji "mora da bude advokat" protivan Ustavu Srbije.
 
Zahtev za ocenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o parničnom postupku podnela je koalicija Pristup pravdi, koju čini nekoliko nevladinih organizacija i pravnih stručnjaka.

Овим путем пуна похвала ''Приступ правди''.

     

 С поштовањем, уз Божју помоћ, свако добро и здрави били!

Београд 25.05.2013. године     


Блогер,
Зоран Михаило Писковић-
Дорћолац Београдски

петак, 24. мај 2013.

Umanjenje plate poreznika samo nakon sprovedenog disciplinskog postupkaУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: Umanjenje plate poreznika samo nakon sprovedenog disciplinskog postupka


ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет Јавност СрБије,

Данас 24.05.2013. године звали су ме запослени Пореске управе и поред многих ствари затражили су од мене да се распитам о суштини ПРЕДЛОГА Закона О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ
ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ и то члана 34. који гласи:

Назив члана 169т мења се и гласи:
„Признања, награде и умањења плата”.
У члану 169т став 1. после речи: „пореском службенику” додају се речи:
„и намештенику”.
У ставу 2. речи: „додељују се” замењују се речима: „могу се додељивати
квартално и”.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„За недовољно постигнуте резултате рада у обављању послова Пореске
управе пореском службенику и намештенику може се умањити основна плата
највише за 30%.”
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4. после речи: „признања”
додају се запета и речи: „критеријуме за утврђивање висине, као”, а после речи:
„награда” додају се запета и речи: „односно умањења плата”.

Питање запослених упућено овоме Синдикату је гласило: Институт ''Умањење плате'' ком процесном праву припада и у ком поступку се може спровести. Речено ми је да се запослени плаше волунтаризма руководилаца чији однос према запосленима је проблематичан у многим ситуацијама и животним околностима. Једна запослена ми је пренела речи њеног руководиоца: ''Сада ћемо Вам по кратком поступку-БЕЗ ИКАКВОГ ПОСТУПКА одузимати од плате 30%  како нам се прохте и шта нам можете?''...........

Одговор на ово суштинско егзистенцијално-морално питање које је узнемирило запослене је у тексту Образложења предлагача Закона који дословно тврди следеће:

''Уз чл. 31-34. овог закона
Овим изменама врши се додатно уређивање организационе структуре Пореске управе, као и начин награђивања и кажњавања пореских службеника.
Предлаже се да поред награда и признања које се додељују
квартално, односно на дан Пореске управе, пореском службенику и
намештенику може да се одреди и умањење основне плате за недовољно
постигнуте резултате рада у обављању послова Пореске управе највише за 30%.''


Из цитираног образложења УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаило Писковић јасно закључују да с обзиром да се ради о казни - ''Умањење плате'' да се та казна може само изрећи на начин уређен Законом о државним службеницима, пошто је реч о примени одредбе члана 109. став 1. тачка 1. Закона о државним службеницима, којом се управо прописује дисциплинска мера: '' највише за 30% умањење основне плате због неизвршења, несавесног, неблаговременог и немарног односа према раду''. Ова повреда има за последицу и недовољно постигнуте резултате рада у обављању послова Пореске управе.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић на тражење запослених свим правним средствима ће се залагати да једино кроз законом прописани дисциплински поступак се може десити кажњавање са 30% од плате због недовољно постигнутих резултата.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић поручују запосленима да се не брину по овом питању без потребе, јер ми знамо права запослених и како се она успешно могу штитити и бранити!

’’Umanjenje plate poreznika samo nakon sprovedenog disciplinskog postupka’’ je став правне струке.


  • Доказ да смо у праву је тај, да једино кроз одговарајући спроведени поступак се може утврдити случај недовољно постигнутих резултата рада у обављању послова Пореске управе. Овај поступак подразумева утврђивање да ли је било икаквих недовољно постигнутих резултата рада у обављању послова Пореске управе, та ако их је било, морају се утврдити мотиви, узроци и разлози овог недостатка у привређивању запослених. Често радник упркос перфектној својој савесности на раду не оствари очекиване резултате, што значи, да у том случају нема примене напред поменуте санкције од 30%. Стога само кроз дисциплински поступак напред поменута санкција се може изрећи и извршити, тим пре, што је иста повреда већ прописана одредбом члана 109. став1. тачка 1. Закона о државним службеницима и именована као ТЕЖА ПОВРЕДА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ! 

Са следеће стране можете преузети односно разгледати постојећи ПРЕДЛОГ Закона О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ
ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ,
С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 24.05.2013. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић -Београдски с.р.
Еxpert  za javne finansije

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com


среда, 22. мај 2013.

Uspeh sindikalne borbe u vezi plata poreznika i reforme poreske administracije

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Uspeh sindikalne borbe u vezi plata poreznika i reforme poreske administracije 

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић са одушевљењем Вас обавештавају да је борба овог Синдиката крунисана изванредним резултатима. Кликом на следећи пасус можете извршити увид у предстојећу суштинску реформу Пореске администрације. Те измене и допуне су у свему сагласне са нашом вишегодишњим стручним радом и датим предлозима и наступима на разним трибинама и промоцијама. Оно што је најважније зараде запослених у пореској администрацији ће се изједначавати са зарадама запослених које имају њихове колеге у локалној администрацији. Ово смо од давно тражили и коначно је предложено усклађивање плата порезника према локалним приликама. Увек само говорили да се плате порезника морају прилагођавати и према местима где ти порезници раде, а не да се само и искључиво линеарно плаћају зараде запосленима без обзира на места њиховог рада. Тражили смо исплату зарада према  моделима који важе у банкама, а то значи да се за исти рад у различитим пословницима банака различито плаћа, а све у зависности од потрошачке корпе које су различите од места до места.....

Сада погледајте изванредан пројекат реформских снага Пореске управе који гласи и за који само се борили:УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаило Писковић упућују читаоце на раније дане када смо се огорчено борили за моментални поправак материјалне ситуације запослених и та борба је добијена. Ево тих наших чланка који су и даље актуелни јер су они тема деценије, а не једног тренутка. Погледајте:
 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 22.05.2013. године
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Expert za javne finansije

Зоран Михаило Писковић-
- Дорћол - Београд

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com