Најновији чланци на покретној траци:

четвртак, 28. јануар 2016.

Predlog Zakona o platama za radništvo je inicijativa neusaglašena sa njihovim egzistencijalnim potrebamaСа Javne-sluzbe-prete-strajkom преносимо следећу информацију:
 

Јавне службе прете штрајком

Ј. Ж. С. | 27. јануар 2016. 12:00 | 
Синдикати упозоравају владу да промени предлог закона о платама. Радничка удружења траже састанак са премијером и хитно решење
ЗАПОСЛЕНИ у јавном сектору ступиће у штрајк уколико Влада не уважи њихове примедбе на текст закона о систему плата којим се умањује ниво достигнутих права гарантованих законом о раду и колективним уговорима. Радничка удружења су се тим поводом јуче обратила и премијеру Вучићу, уз очекивање да ће њихов захтев размотрити по хитном поступку и да ће се састати с њима како би пронашли најприхватљивије решење.
Како "Новости" сазнају у Министарству финансија, консултације око предлога су у току и у наредних неколико дана очекује се коначан текст.
- После вишемесечних преговора радне групе министар финансија Душан Вујовић је одбио предложени текст - кажу у Синдикату јавне управе. - Плате запослених, које су већ смањене за 10 одсто, још ће се драстично умањити оспоравањем права на минули рад, топли оброк, регрес, коришћење годишњег одмора.
Савез самосталних синдиката Србије сматра да "министар финансија жели да дезавуише јавност", како кажу, у намери да, "по налогу Светске банке, протури закон о систему плата запослених у јавном сектору који дискриминише запослене и умањује им права по основу Закона о раду".
- Покушавши да се одбрани од аргументованих чињеница на које је указао наш синдикат, министар износи низ нетачних тврдњи, чиме је, по ко зна који пут, увредио све запослене у Србији - кажу у СССС.
АСНС ТРАЖИ СМЕНУ

ПЉАЧКА радника озакоњена је новим предлогом закона о систему плата у јавном сектору, сматрају у Асоцијацији слободних и независних синдиката. Предложени износ боловања од 65 одсто минималне зараде не само да нарушава правни систем земље, јер поништава основна уставна начела здравственог осигурања и ставља ван снаге два системска закона којима се уређује и гарантује уставно право на накнаду за боловање, већ представља удар на ментално здравље и елементарни разум грађана Србије.

- Вујовић треба да поднесе оставку, којом прети, или још боље да буде одмах смењен - кажу у АСНС.
Министров предлог даје мања права него што је прописано законом о раду, што је апсолутно неприхватљиво за наш синдикат и запослене у јавном сектору, који су тиме дискриминисани у односу на остале запослене.

Синдикат Пореске управе-УСС примећује и следеће: Предлагач нас полако враћа у време експлоатације радништва које је било првој половини прошлог и претпрошлом веку. Према неким рачуницама овога синдиката уколико је запослени на боловању месец дана, добиће 13.000,00 динара, уколико се усвоји предлог закона о платама. С овим у вези, констатује се да је најмања плата у Европи 360 евра. Прича о топлом оброку, регресу...је беспредметна, јер државни службеници и намештеници ове видове исплате већ дуги временски период не примају. Евидентно је да се ради о експанзији неолиберализма и стога Уједињени Синдикати Србије требају да организују радништво ради заштите њихових елементарних права на поштену најамнину.

Претње штрајком ткз. ''репрезентативних'' синдиката су без икаквог значаја у конкретном друштвено-социјалном миљеу и амбијенту у коме је изгубљена представа о човеку као бићу створеном по Подобију Божијему.

Припреми Синдикат Пореске управе-УСС
повереник
Зоран Михаило Писковић-Београдски 
Београд, 28.01.2016. године

среда, 27. јануар 2016.

Apokalipsa je Večna Knjiga o svakom pojedincu i svim narodima za sva vre...

ODLUKА O OSNIVANJU AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE 25.01.2016. године Службени гласник РС бр.5/2016


Из ''Службеног гласника РС'' бр. 005/2016 од 25.01.2016. године прекуцавамо следећи пропис који се тиче материје приватизације, и он гласи:
На основу члана 9. Закона о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 81/05 - исправка), члана 31. став 3. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", број 112/15) и члана 43. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),
Влада доноси

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ СПОРОВА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

(Сл. гласник РС бр. 5/16)
Основни текст на снази од 26/01/2016 , у примени од 26/01/2016
1. Оснивање. Оснива се Агенција за вођење спорова у поступку приватизације (у даљем тексту: Агенција), ради обављања стручних послова заступања у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима, у којима је Агенција за приватизацију имала положај странке или умешача, а који су покренути пре 1. фебруара 2016. године.
2. Назив и седиште. Агенција послује под називом: Агенција за вођење спорова у поступку приватизације.
Скраћени назив Агенције је: АВСПП.
Агенција у пословању са иностранством поред назива на српском језику може да користи и назив на енглеском језику, који гласи: Agency for Dispute Resolution in Privatization Procedures тј. скраћени назив на енглеском језику: ADRPP.
Седиште Агенције је у Београду.
3. Положај Агенције. Агенција има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар.
Агенција се сматра правним следбеником Агенције за приватизацију у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима, у којима је Агенција за приватизацију имала положај странке или умешача, а који су покренути пре 1. фебруара 2016. године.
Агенција за своје обавезе одговара средствима којима располаже.
Агенција је самостална у свом раду.
4. Печат и штамбиљ. Агенција има печат чија се садржина, изглед и употреба уређују у складу са законом.
Штамбиљ Агенције је правоугаоног облика димензија 60 x 30 mm и садржи текст: "Агенција за вођење спорова у поступку приватизације - Београд" и рубрике за упис датума пријема поднеска, број под којим се поднесак заводи и број прилога уз поднесак. Текст штамбиља Агенције исписује се на српском језику ћириличким писмом.
Директор Агенције уређује руковање печатом и штамбиљем Агенције и њихово чување.
5. Послови Агенције. Агенција обавља следеће послове:
1) заступања пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима, у којима је Агенција за приватизацију имала положај странке или умешача, а који су покренути пре 1. фебруара 2016. године;
2) вођења посебне рочишне евиденције;
3) праћења судских предмета;
4) друге послове предвиђене Статутом Агенције.
6. Средства за рад. Средства за оснивање и почетак рада Агенције обезбеђују се из буџета Републике Србије.
Средства за рад Агенције обезбеђују се из прихода које Агенција оствари обављањем послова из своје надлежности, донација, прилога, поклона домаћих и страних правних лица, буџета Републике Србије и других прилога и прихода које Агенција оствари у складу са законом.
7. Органи Агенције. Органи Агенције јесу: Управни одбор и директор Агенције.
Председника и чланове Управног одбора и директора Агенције именује и разрешава Влада, у складу са законом.
Председник и чланови Управног одбора и директор Агенције именују се на период од пет година и могу бити поново именовани.
8. Управни одбор Агенције. Управни одбор има председника и два члана, које именује и разрешава Влада на предлог министарства надлежног за послове привреде.
Управни одбор:
1) доноси Статут Агенције;
2) доноси друге опште акте, у складу са законом;
3) усмерава рад директора Агенције и издаје му упутства за рад;
4) надзире пословање Агенције;
5) подноси Влади извештај о раду и пословању Агенције;
6) усваја финансијски план и годишњи програм рада;
7) усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај;
8) одлучује о расподели добити, уз сагласност оснивача;
9) обавља и друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом Агенције.
На годишњи програм рада, финансијски план, годишњи извештај о раду, финансијски извештај, које усваја Управни одбор, сагласност даје Влада.
Председник и чланови Управног одбора примају накнаду за рад.
Нето накнада за рад чланова Управног одбора не може бити виша од једноструке укупне просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у децембру месецу у години која претходи години за коју се доноси програм рада.
Нето накнада за рад председника Управног одбора не може бити виша од износа из става 5. ове тачке увећаног за 50%.
Управни одбор утврђује висину накнаде из става 4. ове тачке, а накнада се исплаћује месечно.
9. Директор Агенције.
Директор Агенције:
1) заступа и представља Агенцију;
2) организује и руководи радом и пословањем Агенције;
3) предлаже акте које доноси Управни одбор;
4) доноси одлуке и друге акте из надлежности Агенције, осим одлука, односно аката које доноси Управни одбор;
5) одговара за законитост рада, као и за стручни рад Агенције;
6) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених;
7) извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;
8) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији;
9) предлаже програм рада Агенције;
10) обавља и друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом Агенције.
За директора Агенције именује се лице које, поред испуњавања услова из закона којим се уређују јавне агенције, има положен правосудни испит.
10. Општи акти Агенције. Општи акти Агенције су: статут, правилник о раду и други општи акти.
Статут је основни општи акт Агенције.
Статут доноси Управни одбор, уз сагласност Владе.
Статут садржи одредбе о:
1) пословима Агенције;
2) начину обављања послова;
3) органима и њиховом делокругу;
4) заступању Агенције;
5) другим питањима значајним за рад Агенције.
Правилник о раду представља општи акт који доноси Управни одбор, уз сагласност Владе, у складу са законом.
Правилник о раду из става 5. ове тачке садржи одредбе о правима, обавезама, одговорностима и заради директора Агенције и запослених у Агенцији, у складу са законом.
11. Надзор. Надзор над радом Агенције, сходно свом делокругу обавља министарство надлежно за послове привреде, у складу са чл. 43. и 44. Закона о јавним агенцијама.
12. Привремени директор Агенције. Влада ће именовати привременог директора Агенције у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
13. Рок за именовање Управног одбора. Влада ће именовати председника и чланове Управног одбора у року од 15 дана од дана уписа Агенције у судски регистар.
14. Почетак рада Агенције. Агенција почиње са радом даном уписа у судски регистар.
Агенција даном почетка рада, преузима од Агенције за приватизацију права и обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву, који су у функцији заступања у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима, у којима је Агенција за приватизацију имала положај странке или умешача, а који су покренути пре 1. фебруара 2016. године, као и запослене распоређене на пословима заступања.
15. Ступање на снагу ове одлуке. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 02-503/2016-2
У Београду, 23. јануара 2016. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

четвртак, 21. јануар 2016.

E-porezi su prihvaćeni kao ekonomski opravdani način komunikacije
Са e-porezi-idu-kao-podmazani преносимо следећу ексклузивну вест:
 

Е-порези иду као подмазани

Ажурирано пре 2 часа 7 минута
Посредством електронских сервиса Пореске управе поднето је рекордних 56.000 ПДВ пријава у једном дану, саопштила је Пореска управа. У просеку се дневно подноси око 15.000
    Е-порези иду као подмазани
    E-porezi su prihvaćeni kao ekonomski opravdani način komunikacije

различитих пореских пријава, а 15. јануара је примљено 55.997 електронских пријава ПДВ-а, што је највећи број поднетих пријава у једном дану откада функционишу електронски сервиси Пореске управе е-порези.
Повећан број електронских пријава тог дана резултат је, пре свега, померања рока за подношење ПДВ пријава за тромесечне пореске обвезнике са 20. јануара на 15. јануар, када иначе пријаве подносе месечни ПДВ обвезници. Током 2015. поднето је укупно 4.755.260 електронских пријава.
Директор Пореске управе Драгана Марковић изјавила је да и у условима повећаног обима поднетих пријава сервис за електронско подноше­ње пријава - е-порези успешно функционише, као и да су технички капацитети за пријем и обраду пореских пријава спремни за даљи развој нових услуга.
Подсетила је да је почетком године почео пробни период за још шест електронских пореских пријава, чија примена ће бити обавезна од 1. марта 2016.Електронски се за сада пробно подносе пријаве: пореза на премије неживотног осигурања, доприноса за осниваче односно чланове привредних друштава, за самоопорезивање физичких лица, пријава за испуњавање обавеза запошљавања лица са инвалидитетом, пореза на добит по одбитку и пореза на добит по решењу.
Е. Дн.

субота, 2. јануар 2016.

Svetska ekonomija 2018. godine predvidjanje


Predvidjanje ekonmija sveta za 2018. godinu

prenosimo sledeći komentar:

 КОМЕНТАР

  1. Дана 30.11.2015. године у 14:29:56 сам добио следећу поруку.
    “Од 30.11.2018. године наступа страшна економска криза у САД“.
Napred navedeno je predviđanje, a na die-welt-svet-je-paralizovan-strahom-od-recesije-u-sad 

čitamo i naučne procene:

Die Welt: Свет је парализован страхом од рецесије у САД

ЗВОНО ЗА УЗБУНУ: У СТРАХУ СУ И ВАШИНГТОН, И ПЕКИНГ, И МОСКВА, И БРИСЕЛ
  • Утицајни немачки лист упозорава: Сви светски капитали су парализовани страхом. Песимисти тврде да је рецесија у САД већ почела, а да Америку чека криза најкасније 2017-те. Стагнација камата у САД у посебно тежак положај довешће Европску централну банку. У Европској унији сада имамо економски раст, али он неће потрајати              
  • Die Welt посебно указује да 14 одсто инвеститора у својим калкулацијама већ полази од тога да ће током 2016-те бар једна земља напустити ЕУ. То може пре свих бити Финска, а можда и Велика Британија...
Dalje pogledajte u nastavku: