Најновији чланци на покретној траци:

субота, 31. март 2012.

Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem-važi od 18.03.2012. godine


USS

SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS
је опредељен за
Монотеистички синдикализам-Синдикат хришћана и свих монотеиста Србије
 SINDIKAT ISTINE

ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА И СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ

Предмет: Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem važi od 18.03.2012. godine
Поштоване колеге и колегинице Пореске управе,

Ступио је на снагу нови Правилник о начину подношења пореске пријаве електронским путем и то дана 18.03.2012 године


Oбавештавамо интернет јавност Србије да је усвојен нови Правилник о начину подношења пореске пријаве електронским путем који је објављен у "Службеном гласнику РС" број 18/2012 од 09.03.2012. године.

Пропис гласи:

 

Правилник о начину подношења пореске пријаве електронским путем
("Службени гласник РС", бр. 18/2012 )

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин подношења пореске пријаве електронским путем, и то: појам и садржај пореске пријаве у електронском облику и потврде о њеном пријему; одређивање учесника у подношењу пореске пријаве електронским путем; садржај електронске поруке; поступак регистрације пореског обвезника и подношења пореске пријаве и садржај пореске картице.
Члан 2.
Изрази који се користе у овом правилнику, у смислу овог правилника, имају следеће значење:
1.                      електронска порука јесте скуп података у електронском облику који се односе на пореског обвезника и пореску пријаву, који је порески обвезник путем електронске комуникације послао Пореској управи;
2.                      електронски документ јесте документ у електронском облику, израђен у складу са законом којим се уређују електронски документ и електронски потпис;
3.                      квалификовани електронски сертификат јесте електронски документ који је издат од стране сертификационог тела за издавање квалификованог електронског сертификата и садржи податке о пореском обвезнику у поступку подношења пореске пријаве електронским путем;
4.                      пореска картица јесте електронски документ који Пореска управа издаје пореском обвезнику ради идентификације у поступку подношења пореске пријаве електронским путем;
5.                      корисничко име јесте комбинација знакова које Пореска управа додељује пореском обвезнику ради идентификације у поступку подношења пореске пријаве електронским путем;
6.                      лозинка јесте комбинација знакова коју Пореска управа додељује пореском обвезнику или је порески обвезник сам одреди;
7.                      пореска пријава јесте електронски документ који има садржај и структуру пореске пријаве у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација;
8.                      потврда о пријему пореске пријаве јесте електронски документ који садржи порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) пореског обвезника, врсту пореске пријаве која је поднета, број под којим је пореска пријава примљена, као и датум и време пријема.
Учесници у подношењу пореске пријаве електронским путем јесу порески обвезник (физичко и правно лице) и Пореска управа.
Члан 3.
Подношење пореских пријава електронским путем обавља се разменом електронских порука преко средстава за електронску комуникацију.
Учесници у подношењу пореске пријаве електронским путем јесу порески обвезник и Пореска управа.
Члан 4.
Електронска порука у поступку подношења пореске пријаве електронским путем може да садржи:
1.                      пореску пријаву у електронском облику (у даљем тексту: пореска пријава);
2.                      потврду о пријему пореске пријаве (у даљем тексту: потврда о пријему);
3.                      разлоге одбијања пријема пореске пријаве;
4.                      податке из пореске картице.
Члан 5.
У поступку подношења пореске пријаве електронским путем, Пореска управа обезбеђује регистрацију пореских обвезника за подношење пореских пријава електронским путем, прихват, контролу и обраду електронских порука.
Члан 6.
Порески обвезник, осим обвезника који је сврстан у велике пореске обвезнике у складу са законом (у даљем тексту: велики порески обвезник), који се определи за подношење пореске пријаве електронским путем, подноси Пореској управи регистрациону пријаву на Обрасцу ПЕП - Пријава за регистрацију за подношење пореске пријаве електронским путем (у даљем тексту: регистрациона пријава), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Регистрациона пријава из става 1. овог члана подноси се у штампаном или електронском облику. 
По пријему регистрационе пријаве, Пореска управа издаје пореском обвезнику потврду о извршеној регистрацији за подношење пореских пријава електронским путем на Обрасцу ПРЕП - Потврда о извршеној регистрацији за подношење пореске пријаве електронским путем, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Пореска управа, након издавања потврде о извршеној регистрацији, а на основу података из регистрационе пријаве, издаје пореском обвезнику из става 1. овог члана пореску картицу, која садржи квалификовани електронски сертификат и ПИБ тог обвезника.
Облик и изглед пореске картице дат је на Обрасцу ПЕК - Пореска картица, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Порески обвезник из става 1. овог члана се, у поступку подношења пореских пријава електронским путем, идентификује путем пореске картице.
Порески обвезник из става 1. овог члана може електронским путем подносити само пореску пријаву за порез на додату вредност и пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана.
Члан 7.
Велики порески обвезник, ради подношења пореских пријава електронским путем, доставља пријаву Пореској управи на Обрасцу ППЛ - Пријава за регистрацију правног лица за подношење пореске пријаве електронским путем, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
По пријему пријаве из става 1. овог члана, Пореска управа издаје великом пореском обвезнику потврду о извршеној регистрацији, у којој му додељује корисничко име, лозинку и корисничко упутство за подношење пореских пријава електронским путем, чиме овај порески обвезник стиче статус пореског обвезника регистрованог за подношење пореских пријава електронским путем.
Порески обвезник из става 1. овог члана се, у поступку подношења пореских пријава електронским путем, идентификује путем корисничког имена и лозинке.
Члан 8.
Пореска пријава сматра се поднетом када порески обвезник прими потврду о пријему пореске пријаве из члана 4. тачка 2) овог правилника.
Члан 9.
Порески обвезник из члана 6. овог правилника, који је до дана ступања на снагу овог правилника поднео пореску пријаву за порез на додату вредност електронским путем, у складу са Законом о електронском потпису ("Службени гласник РС", број 135/04), није у обавези да поново поднесе ту пореску пријаву за исти порески период, а таква пореска пријава сматра се поднетом у складу са овим правилником.
Члан 10.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину подношења пореске пријаве електронским путем ("Службени гласник РС", број 127/03).
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
ПРИЛОЗИ УЗ НАПРЕД НАВЕДЕНИ ПРОПИС СУ:
ОБРАЗАЦ ПЕП: ПРИКАЗ
ОБРАЗАЦ ПЕП: ПРЕУЗМИ ОД ДАВДЕ
ПОРЕСКА КАРТИЦА
изглед пореске картице
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД КОНСТАТУЈЕ ДА СУ ПРЕДМЕТНИМ ГОРЕ ЦИТИРАНИМ ПРОПИСОМ РЕФОРМСКЕ СНАГЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ИЗВРШИЛЕ ТРАЈАН ПОМАК НАПРЕД У УСАВРШАВАЊУ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ.

 С поштовањем, свако добро и здрави били, с напоменом да је приликом израде овог поста коришћена грађа са сјајног http://www.mena.rs/cms/

Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић с.р.


Е Д И Т О Р

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
СИНДИКАТ БУЏЕТСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОДБОР ПОВЕРЕНИКА ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Београд, ул. Трг Николе Пашића 3/5
е-mail:ujedinjenisindikatisrbije@gmail.com
tel:011/2928-535, 011/3349-931 и 062/80-61115
fax:011/2928-535

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС (Скраћени назив)
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119 –Повереник Зоран Михаилов Писковић - тел. 011/3950619 факс: 011/3953429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

Наш Си./Бр. Сл. од 31.03.2012. године

ZNAČENJE SIMBOLA NEBA I ZVEZDA

-SINDIKAT PORESKE UPRAVE BEOGRAD


USS
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА И СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ


Предмет: ZNAČENJE SIMBOLA NEBA I ZVEZDA


Поштоване колеге и колегинице Пореске управе,

Дана 28.03.2012. године замољен сам од нашег чланства да даље објашњавам ЗНАЧЕЊЕ НАШЕГ СЛЕДЕЋЕГ ЗАШТИТНОГ ЗНАКА:
-SINDIKAT PORESKE UPRAVE BEOGRAD


ПИТАЈУ МЕ: ШТА ОВАЈ НАШ СИНДИКАЛНИ ЗНАК ЈОШ ЗНАЧИ?

ВАЖНА НАПОМЕНА: ОВАЈ ТРАКТАТ ПИШЕМ У ИМЕ – УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД – ШТО ЗНАЧИ ДА ГА ПИШЕМ САМО У ИМЕ НАШЕ ФИЛОСОФСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ХРИШЋАНСКО-МОНОТЕИСТИЧКОГ СИНДИКАЛИЗМА.
-SINDIKAT PORESKE UPRAVE BEOGRAD


СТОГА УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ- БЕОГРАД НЕ МОРАЈУ ДЕЛИТИ КАО СВОЈЕ ДОЛЕ ИЗНЕТЕ СИМБОЛИЧКА ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА.

Напомињемо да смо о Нашем Заштитном знаку већ писали на


под називом

’’ZNAČENJE SIMBOLA – STISNUTA DESNA ŠAKA’’

И

’’ZNAČENJE SIMBOLA ZASTAVA, BARJAK ILI STIJEG’’


Na


те


’’UJEDINJENI SINDIKATI SRBIJE REPREZENTUJU IDEJU SINDIKALNOG UJEDINJENJA’’

 

Pročitaj više: http://proglas.blogspot.com/#ixzz1qgqQYx00


Још једном да подсетимо:

НАЈПРЕ НА ГОРЕ НАВЕДЕНОМ СИНДИКАЛНОМ СИМБОЛУ ВИДИМО ПЕСНИЦУ-СТЕГНУТУ ДЕСНУ ШАКУ У ВОДОРАВНОМ ПОЛОЖАЈУ КОЈА ДРЖИ СРБСКУ ТРОБОЈКУ-ЗАСТАВУ И КОЈА СЕ ПОЈАВЉУЈЕ ИЗ ВАСЕЉЕНСКОГ ПРОСТОРА. ОКРУЖЕНА ЈЕ ОД 25- 30 ЗВЕЗДИЦА!

-SINDIKAT PORESKE UPRAVE BEOGRAD

А-)Теоријско-философско значење Звездица на Небу

1. Знак ''Звездице'' значи за хришћане сећање о томе да је цела екумена Иконама Пресвете Богородице ''као звездама светлошћу Божанском озареним, читав свет хришћански украшен''. Колико је звезда толико је и чудотворних Икона Пресвете Богородице на земљи.
-SINDIKAT PORESKE UPRAVE BEOGRAD 

Коначно-СТВОРИТЕЉ кроз звезде које трепере посматра свет. Својим трепетањем и својом лепотом и својим знамењем и својим дејством, нису ли оне знак Створитељове ЉУБАВИ!

КОНАЧНО гледа кроз звезде. Коначно Љуби кроз звезде и благосиља кроз звезде. Звезде подсећају о Живоме и вечноме Богу који је Љубав. Тамо где је љубав, тамо је и опроштај. Тамо где љубави нема тамо ни опроштаја нема. Што је дубља љубав човека према живом и вечном Створитељу и према ближњем, то је душа блискија Творцу. Створитељ чисти душу и Он је враћа њеној природи и самоме Себи. Тада Творац и душа човекова постају једно и постају заједно. Звездама се и философ Кант дивио и чувену логију изговорио размишљајући на следећи начин: ''Звездано небо нада мном и морални закон у мени''.
-SINDIKAT PORESKE UPRAVE BEOGRAD


Б-) ПРАКТИЧНО ЗНАЧЕЊЕ ЗАСТАВЕ УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

С обзиром на све напред изнето, сваком читаоцу је јасно, да Наш Заштитни знак значи све напред описано.
-SINDIKAT PORESKE UPRAVE BEOGRAD

Уздамо се да ће Наша застава учинити дејство сагласно напред описаном теоријском симболизму.

То значи:

- УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД јесте ЗВЕЗДА ДАНИЦА покрета порезника Србије.

- УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД јесте патриотска организација којој је ДРЖАВА СРБИЈА ПОПУТ ЗВЕЗДАНОГ НЕБА на првом и једином месту. На основу ове премисе, је сав наш синдикални ангажман. Звездице на Нашем Символу јесу знаци светлости у најцрњој тами очаја, бесмисла и хаоса. Звездице нас у највећем мраку храбре и бодре, да ће се појавити ЗВЕЗДА НАД ЗВЕЗДАМА-ПРАВА И НАМА НАЈБЛИЖА ЗВЕЗДА ПОД ИМЕНОМ:

СУНЦЕ

-УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД се бори за ЗАКОНИТОСТ и Остварења Моралног закона, а то је због тога што желимо да саборна воља СрБа и грађана Србије саопштена писаним Законима буде стварност.

СА СВЕГА НАПРЕД ИЗНЕТОГ ОВАЈ СИНДИКАТ И ПУТЕМ СВОГА ЗАШТИТНОГ ЗНАКА-ЛОГ-А, САМОЛЕГИТИМИШЕ СЕ КАО
-SINDIKAT PORESKE UPRAVE BEOGRADСИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА Београд-УСС
који је трајно опредељен за
Монотеистички синдикализам-Синдикат хришћана и свих монотеиста Србије

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД односно Зоран Михаилов Писковић, са овим натписом завршава предметни СЕРИЈАЛ датих тумачење и значење символа ''НЕБА са мноштвом ЗВЕЗДА'' КАО И ПОЈМА''УЈЕДИЊЕНИ''. ОВИ СИМВОЛИ И ЗНАКОВИ се такође налазе на нашем заштитном знаку, на коме је означена VASELJENА I KOSMOS IZ KOGA SE POJAVLJUJE RUKA PRAVDE и СВЕДРЖИТЕЉА са заставом Србије у руци.

-SINDIKAT PORESKE UPRAVE BEOGRAD 

С поштовањем, свако добро и здрави били,

Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић с.р.


Е Д И Т О Р

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД
СИНДИКАТ БУЏЕТСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОДБОР ПОВЕРЕНИКА ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Београд, ул. Трг Николе Пашића 3/5
е-mail:ujedinjenisindikatisrbije@gmail.com
tel:011/2928-535, 011/3349-931 и 062/80-61115
fax:011/2928-535

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС (Скраћени назив)
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119 –Повереник Зоран Михаилов Писковић - тел. 011/3950619 факс: 011/3953429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

Наш Си./Бр. Сл. од 24.03.2012. GODINE

Достава извршена Интернетом: - http://proglas.blogspot.com
radmila.jugovic@poreskauprava.gov.rs
-press@poreskauprava.gov.rs
-ujedinjenisindikatisrbije@gmail.com


Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS poverenik Zoran Mihailov Pisković:
Obaveštava
СИНДИКАТ ИСТИНЕ
Sindikat Poreske uprave Centrala u Beogradu-USS
ПОРЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ

UJEDINJENI SINDIKATI SRBIJE REPREZENTUJU IDEJU SINDIKALNOG UJEDINJENJA
 USS
Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА И СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ


Предмет: UJEDINJENI SINDIKATI SRBIJE REPREZENTUJU IDEJU SINDIKALNOG UJEDINJENJA


Поштоване колеге и колегинице Пореске управе,

О значењу заштитног знака УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД писали смо на овој интернет страни и то под насловима:

ZNAČENJE SIMBOLA - STISNUTA DESNA ŠAKAПотом смо писали шта значе симболи ''Застава-Барјак-Стијег'' који се такође налазе на Знаку овог Синдиката и то под насловом:

ZNAČENJE SIMBOLA ZASTAVA, BARJAK ILI STIJEG


NaУ наставку у овом натпису описаћемо значење КЉУЧНЕ РЕЧИ ИЗ НАЗИВА САМОГА ОВОГА СИНДИКАТА

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

А ТО ЈЕ ПОЈАМ-РЕЧ ''УЈЕДИЊЕН-УЈЕДИЊЕНИ''

ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТ ПОЈМА ''УЈЕДИЊЕНИ-УЈЕДИЊЕН''

О овом појму на Интернету читамо да је познати Духовник Србије Блажени Отац Тадеј Витовнички рекао следеће:

''Кад би се наши политичари ујединили, ми не би имали непријатеља. Али ми смо разједињени. Духови који су пали су пуни зависти и злобе и гледају да се нико не сједини. Чак и у најужем породичном кругу гледају да разједине. Господ је зато и дошао да нас сједини уједно. Где се уједине једномишљеници у Господу, то је огромна Божанска снага, Божанска енергија, онда ту нема приступа палим духовима.... Да је у Хришћанству једномислије, све би цветало...'' рекао је Отац Тадеј!

Према томе преведено на СрБску синдикалну стварност сагласно поруци Блаженог Оца Тадеја, апел овог Синдиката јесте приоритетни задатак сажет у сентенци:

''СИНДИКАТИ СРБИЈЕ УЈЕДИНИТЕ СЕ''

И Наш моментални одговор

УЈЕДИЊЕНИ СМО

''УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД''.

Према томе, што се тиче овог Синдиката Уједињење Синдиката Србије је извршено.

Поменути Духовник Србије Блажени Отац Тадеј о теми Уједињења као снази говорио је једном приликом изузетне поуке о чему постоји докуменат у аудио формату.

Колико сам успео прекуцао сам ту поруку и поуку Блаженог Оца Тадеја Витовничког са доле објављене аудио мп3 датотеке који је о феномену

''УЈЕДИЊЕНИ''

РЕКАО ПОРЕД ОСТАЛОГ И СЛЕДЕЋЕ:

Кад би се ујединили нестало би наших непријатеља. Они би нестали. Онда се има више могућности да се дође к себи, да се тражи излаз из овога теснога живота. Има се могућности да се мало дубље размишља. Не једе се све што лети…Овако разједињена као стока која иде и тамо и тамо као без пастира, једна тамо, једна тамо, не зна ни где ће да иде, ни ко ће да је растргне, ону тамо, ону тамо….


Ово је савршена химна о ЈЕДИНСТВУ-УЈЕДИЊЕЊУ- УЈЕДИЊЕНИ СВИ ОКО ЈЕДНЕ ИДЕЈЕ….Стога је овај Синдикат снажан и у оптимизму да ће се ствар радништва и свих запослених поправити

Блажени Старац Тадеј Витовнички
ОДАВДЕ ПРЕУЗМИ АУДИО ДАТОТЕКУ:ПреузмиСада преслушајмо химну Државе Србије. Добро обратите пажњу на сам текст . Ова химна Србије налази се на нашем званичном сајту и ОНА ЈЕ Наш заштитни знак:


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

У наставку преноси и сам

TEKST HIMNE SRBIJE КОЈА GLASI :
''Боже правде, ти што спасе
од пропасти досад нас,
чуј и одсад наше гласе
и одсад нам буди спас.
Моћном руком води, брани
будућности српске брод.
Боже, спаси, Боже, храни,
српске земље, српски род!
Сложи српску браћу драгу
на свак дичан славан рад,
слога биће пораз врагу,
а најјачи српству град.
Нек на српској блиста грани
братске слоге златан плод.
Боже, спаси, Боже, храни
српске земље, српски род!
Нек на српско ведро чело
твог не падне гнева гром,
благослови Србу село,
поље, њиву, град и дом!
Кад наступе борбе дани,
к победи му води ход.
Боже, спаси, Боже, храни
српске земље, српски род!
Из мрачнога сину гроба
српске славе нови сјај:
настало је ново доба,
нову срећу, Боже, дај!
Отаџбину српску брани,
петвековне борбе плод.
Боже, спаси, Боже, брани,
моли ти се српски род!''
/Himnopisac Јован Ђорђевић - Композитор Јенко Даворин/

З А К Љ У Ч А К

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД ТЕМЕЉИ СВОЈУ ФИЛОСОФИЈУ УПРАВО НА РЕЧИМА ХИМНЕ СРБА И НАРОДА СРБИЈЕ И КРОЗ УЈЕДИЊЕЊЕ СВИХ СИНДИКАЛНИХ ОПЦИЈА НА ТАЈ НАЧИН СТВАРА ПРЕДУСЛОВ  ''ЗА ПОБЕДУ ПОШТЕЊА И РАДА НАД НЕПОШТЕЊЕМ И НЕРАДОМ''.

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД сагласно напред изнетом уважава неминовност аутономности и посебности мноштва синдикалних организација којих има у Србији

УЗ ПРОКЛАМАЦИЈУ

ДА СУ СВЕ ТЕ ПОСЕБНЕ И САМОСТАЛНЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВЕЋ

УЈЕДИЊЕНЕ ОКО ЈЕДНЕ ИДЕЈЕ КОЈУ СИНДИКАЛНО-ИДЕОЛОШКИ

ОБЗНАЊУЈЕ-ПРОГЛАШАВА

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ БЕОГРАД

С поштовањем, свако добро и здрави били,

Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић с.р.


Е Д И Т О Р

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД
СИНДИКАТ БУЏЕТСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
СИНДИКАТ ИСТИНЕ
ОДБОР ПОВЕРЕНИКА ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Београд, ул. Трг Николе Пашића 3/5
е-mail:ujedinjenisindikatisrbije@gmail.com
tel:011/2928-535, 011/3349-931 и 062/80-61115
fax:011/2928-535

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС (Скраћени назив)
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119 –Повереник Зоран Михаилов Писковић - тел. 011/3950619 факс: 011/3953429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

Наш Си./Бр. Сл. од 31.03.2012. ГОДИНЕ

Достава извршена Интернетом: - http://proglas.blogspot.com
radmila.jugovic@poreskauprava.gov.rs
-press@poreskauprava.gov.rsSindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS poverenik Zoran Mihailov Pisković:
Obaveštava

СИНДИКАТ ИСТИНЕ
 Sindikat Poreske uprave Centrala u Beogradu-USS
ПОРЕЗНИЧКИ СИНДИКАТ