Најновији чланци на покретној траци:

субота, 29. децембар 2012.

PORESKA UPRAVA FILIJALA NEGOTIN KNEZA MIHAJLA BR. 12
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: PORESKA UPRAVA FILIJALA NEGOTIN KNEZA MIHAJLA BR. 12

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић са медија прекуцавају следећу објаву:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
 ПОРЕСКА УПРАВА 
Филијала Неготин 
Неготин
Министарство финансија и привреде - Пореска управа - Филијала Неготин, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности јемца пореског обвезника МАРКОВИЋ СТОЈАНКЕ из Неготина улица Карађорђева број 124., на основу члана 110. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/2002,84/2002,23/2003,70/2003,55/2004,61/2005,61/2007 72/2009,53/2010,101/2011,02/2012 и 93/2012) и члана 210: Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ", бр. 33/97.31/2001 и „Сл. гласник РС" 30/2010), објављује
ОГЛАС
о продаји непокретности непосредном погодбом
1. ОГЛАШАВА се продаја непокретности путем непосредне погодбе и то:
р. бр.
Опис непокретности
Број К.П.
КО
Површина према катастру
Процењена вредност у дин.
ха
а
м2
1.
ВРТ 3. класе, пољопривредно земљиште, потес КРЕМЕЊАК
4481
Чубра
00
01
09
4.251,00
2.
ПАШЊАК 5. класе, пољопривредно земљиште, потес КРЕМЕЊАК
4512
Чубра
00
03
86
3.049,40
3.
ЛИВАДА 4. класе пољопривредно земљиште, потес КОРИТА
6485
Чубра
00
03
47
5.552,00
4.
ШУМА 1. класе, шумско земљиште, потес КОРИТА
6486
Чубра
00
70
01
357.051,00
5.
ШУМА 1. класе, шумско земљиште. потес КОРИТА
6514/2
Чубра
00
06
25
31.875,00

Укупно:

401.778,40

као својина јемца пореског обвезника МАРКОВИЋ СТОЈАНКЕ из Неготина, ул. Карађорђева бр. 124, ЈМБГ: 0911956757013, одржаће се почев од осмог дана од дана објављивања огласа о продаји ове непокретности непосредном погодбом, у службеним просторијама Пореске управе - Филијале Неготин, канцеларија бр. 7, Кнеза Михајла бр. 12 у Неготину, најкасније до 03.03.2013. године.
2. Почетна вредност непокретности утврђена је правоснажним решењем Министарства финансија и привреде, Пореске управе - Филијале Неготин број 637-433-1539/2011-30-131-1539/5М од 27.07.2012. године и на дан процене 12.12.2012. године укупно износи 401.778,40 динара.
3. Продаја непокретности врши се путем непосредне погодбе.
4. Опредељена непокретност није оптерећена правом службености нити другим теретима непокретности. Непокретност се купује у виђеном стању, без права рекламације.
5. Продаја непокретности непосредном погодбом се не може обавити по цени нижој од једне трећине утврђене укупне почетне вредности непокретности, тј. по цени нижој од 133.926,13 динара.
6. По окончању продаје непокретности непосредном погодбом Пореска управа доноси решење о продаји непокретности.
7. Купци не могу бити по основу непосредне погодбе порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљене непокретности, њено давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана од дана по извршеној продаји.
8. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од осам дана од дана закључења продаје непосредном погодбом (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем оглашава неважећом.
9. Овај оглас се објављује на огласној табли Филијале Неготин и у дневном листу „ДАНАС".

 УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић се реално надају успеху предметног Огласа.

 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 29.12.2012. године
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Expert za javne finansije

Зоран Михаилов Писковић-
- Београдско -Дорћолски с.р.

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

0 коментара:

Постави коментар