Најновији чланци на покретној траци:

четвртак, 27. децембар 2012.

PORESKA UPRAVA FILIJALA BAČKA PALANKA ULICA KRALJA PETRA PRVOG 14


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: PORESKA UPRAVA FILIJALA BAČKA PALANKA ULICA KRALJA PETRA PRVOG 14

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић прекуцавају следећи оглас:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
 ПОРЕСКА УПРАВА
 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
 ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА

Министарство финансија и привреде - Пореска управа - Филијала Бачка Паланка, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Горан Петковић вл. АУТОПРЕВОЗНИЧКЕ РАДЊЕ „КРУНА БП" ИЗ Бачке Паланке на основу члана 104. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/2002,... 93/12), доноси

ОГЛАС
О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ТРЕЋЕ рочиште за прву јавну продају покретних ствари у поступку принудне наплате пореске обавезе путем усменог јавног надметања за следеће покретне ствари:
1. Теретно возило регистрациона ознака ВР016-ХG,марка МАN тип 19362,број шасије
WMAF026108М081410,број мотора 3785772054Б181 .година производње 1989,снага мотора
у КW265,радна запремина мотора у цм 11967. својина пореског обвезника Горан Петковић вл. АУТОПРЕВОЗНИЧКЕ РАДЊЕ „КРУНА БП", са седиштем у Бачкој Паланци, улица и број Браће Новаков 36, који није евидентиран као обвезник ПДВ. ОДРЖАЋЕ СЕ дана 31.12.2012 године, са почетком у 09,00 часова, у канцеларији Филијале Бачка Паланка, улица и број Краља Петра Првог 14., број соба 26. II спрат. Почетна вредност покретних ствари износи:
1. Теретно возило регистрациона ознака ВР016-ХG,марка МАN 1.100.000,00 динара.
Продаја покретних ствари се врши путем усменог јавног надметања.
На овом рочишту покретне ствари не могу се продати по цени нижој од 75% процењене
вредности, односно испод 825.000,00 динара ствар под редним бројем 1.
Покретне ствари изложене јавној продаји купују се у виђеном стању без права на рекламацију.
За учествовање у јавној продаји полаже се депозит у висини од 10% од процењене вредности
појединачне покретне ствари чија вредност прелази 200.000,00 динара и прилаже се уверење
о исплаћеним пореским обавезама издато од стране Пореске управе као и документа о
идентификацији учесника у продаји.
Депозит се уплаћује до 28.12.2012 г. на рачун Пореске управе број: 840-1700845-84 - Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате, позив на број одобрења: 97-35 205106220184\/ у износу од 110.000,00 динара.
Купац - најбољи понуђач је дужан да цену по којој су му продате покретне ствари уплати у року од 8 дана од дана доставе записника о продаји покретних ствари. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју су му покретне ствари продате, продаја се у односу на тог купца, решењем оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.
Ствари изложене јавној продаји могу се видети сваког радног дана у времену од 07,30 до 09,00 часова пријавом у канцеларији бр.26. II спрат, ове Филијале, контакт телефон 021-755-1304. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Бачка Паланка и у дневном листу „ДАНАС" дана 24.12.2012.године.


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић се питају колико ће још бити рочишта у предметном јавном надметању. Шта то спречава да се овако повољни огласи у бесконачности понављају....Овај феномен тражи испитивања, анкету купаца итд.  

 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 27.12.2012. године
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
Expert za javne finansije

Зоран Михаилов Писковић-
- Београдскo-Дорћолски с.р.

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

0 коментара:

Постави коментар