Најновији чланци на покретној траци:

понедељак, 10. децембар 2012.

PORESKA UPRAVA FILIJALA VALJEVO ULICA VUKA KARADŽIĆA BR. 2 VALJEVO

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: PORESKA UPRAVA FILIJALA VALJEVO ULICA VUKA KARADŽIĆA BR. 2 VALJEVO

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић са медија прекуцавају следећи оглас:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
 
ПОРЕСКА УПРАВА
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД
 
ФИЛИЈАЛА А ВАЉЕВО
Министарство финансија и привреде - Пореска управа - Регионални центар Београд - Филијала А Ваљево, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника Миодрага Пантића из Аранђеловца, ЈМБГ 1210949721815, на основу члана 108 и члана 109. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/2002,... и 93/2012) и закључка Министарства финансија, Пореске управе, Регионални центар Београд, Филијала А Ваљево, број 43302-1-10-13/2011 од 26.11.2012. године о одређивању продаје непокретности путем усменог јавног надметања, објављује
ОГЛАС
о продаји непокретности путем усменог јавног надметања
1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА ПРОДАЈА (ПО ТРЕЋИ ПУТ) непокретности путем усменог јавног надметања пореског обвезника Миодрага Пантића, ЈМБГ 1210949721815, из Аранђеловца, улица Ђачка 3 и то:
А) Њива 4. класе - Ливаде - укупне површине 0,30,60 ха, на катастарској парцели 1864/3,
Лист непокретности број 944, КО Шутци, почетне вредности од 81.100,00 динара. Б) Њива 4. класе - Ливаде - укупне површине 0,41,21 ха, на катастарској парцели 1864/4, Лист непокретности број 944, КО Шутци, почетне вредности од 102.751,00 динара, по извештају Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Љиг. Прва продаја (по трећи пут) одржаће се дана 18.12.2012. године, у просторијама Пореске Управе - Филијале А Ваљево, улица Вука Караџић бр. 2, са почетком у 10.00 часова. Све информације о непокретности могу се добити на телефон 014-222-312 локал 130, а подаци о непокретности се могу добити 17.12.2012. године од 10.00 до 11.00 часова, на адреси Пореске управе, Експозитура Љиг.
2. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.
3. На првој продаји (по трећи пут) путем усменог јавног надметања, непокретности се не могу продати испод 75% утврђене почетне вредности.
4. Купци не могу бити порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљене непокретности, њено давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји. Купци не могу бити ни понуђачи - правна лица и предузетници који имају доспеле и неизмирене пореске обавезе. Као доказ о измиреним пореским обавезама потребно је да понуђачи - предузетници и правна лица доставе потврду о измиреним пореским обавезама прибављену од надлежне Пореске управе. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности непокретности на рачун Пореске управе број: 840-1700845-84, модел плаћања 97, позив на број 09-003-12109497218154 доказ о уплати депозита - извод пословне банке или уплатница, доносе се на дан продаје
5. Купац најбољи понуђач је дужан да цену, по којој је непокретност продата, уплати у року од 8 дана од закључења продаје усменим јавним надметањем (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци (члан 111. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији).
6. По окончању продаје непокретности путем усменог јавног надметања Пореска управа доноси решење о продаји непокретности.
7. На купљену непокретност се не може стављати рекламација
8. Овај оглас се објављује у дневном листу „Данас", на огласној табли Пореске управе -Филијала А Ваљево. Експозитуре Љиг, Пореске управе - Филијала Аранђеловац.
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић желе да се горњи оглас не врти по медијима по више пута, већ да се појави озбиљан купац који схвата повољност предметне продаје јавним надметањем.

 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 10.12.2012. године
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић-
- Београдско-Краљевачки с.р.

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

0 коментара:

Постави коментар