Најновији чланци на покретној траци:

уторак, 11. децембар 2012.

Poreska uprava Filijala Leskovac, Leskovac ulica Trg Revolucije br. 45
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Poreska uprava Filijala Leskovac, Leskovac ulica Trg Revolucije br. 45

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић са медија прекуцава следећи текст:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ 
ПОРЕСКА УПРАВА
 Филијала Лесковац 
ЛЕСКОВАЦ
Министарство финансија и привреде - Пореска управа - Филијала Лесковац, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника Стојановић Зорице са пребивалиштем у Залужњу, ЈМБГ- 1808971745054 на основу члана 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/2002,61/2007... 53/2010) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ", бр. 33/97.31/2001 и „Сл. гласник РС", бр. 30/2010), дана 10.12.2012. године, објављује
ОГЛАС
о продаји непокретности путем усменог јавног надметања
1. ПРВО (поновљено) рочиште за продају непокретности путем усменог јавног надметања, и то:
Шума 2. класе, К.П. 1143, површина 36,07 а, својина 1/1, почетна вредност 159.068,70 дин.
које су уписане као својина пореског обвезника Стојановић Зорице у обиму удела 1/1, у катастар непокретности Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности у Лесковцу, у лист непокретности број: 157, за КО Пресечина, одржаће се дана 20.125012. године, са почетком у 11.00 часова у канцеларији број 9, на трећем спрату, Пореске управе - Филијале Лесковац, ул. Трг Револуције бр. 45.
2. Почетна вредност непокретности износи 159.068,70 дин.
3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.
4. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која на рачун Пореске управе број 840-1700845-84 са позивом на број-97-74 058 1808971745054 N. уплате депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности непокретности односно за шуму 2. класе бр. К.П. 1143 површине 36,07 а, испод 7.953,43 дин.
5. Купац непокретности је дужан да цену за коју му је непокретност продата, умањену за износ уплаћеног депозита, уплати у року од осам дана од дана закључења усменог јавног надметања.
6. Непокретност није оптерећена заложним правом-хипотеком.
7. На првом рочишту путем усменог јавног надметања, непокретност се не може продати испод 75% утврђене почетне вредности непокретности односно испод 119.301,52 дин.
8. Купац - најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.
9. На купљену непокретност не може се стављати рекламација.
10. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Лесковац и у дневном листу ''Данас''. Тел. 016/243-217, локал 12.
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић желе успеха предметном јавном надметању и успешну наплату јавних прихода.

 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 11.12.2012. године
Повереник-Justitiarius-Justicijar,
expert za javne finansije i prihode
                                                                                                                  Зоран Михаилов Писковић-
- Београдско-Краљевачки с.р.

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

0 коментара:

Постави коментар