Најновији чланци на покретној траци:

четвртак, 6. децембар 2012.

Poreska uprava filijala Zemun ulica Magistratski trg br. 1
УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД

 SINDIKAT PORESKE UPRAVE CENTRALA Beograd-USS


ЧЛАНСТВУ, СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА, СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ И ИНТЕРНЕТ ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ


Предмет: Poreska uprava filijala Zemun ulica Magistratski trg br. 1

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе и Интернет јавност Србије,


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић са медија прекуцавају следећи оглас:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
 ПОРЕСКА УПРАВА
 ФИЛИЈАЛА ЗЕМУН

Министарство финансија и привреде - Пореска управа - Филијала Земун у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари, за пореског обвезника „IN- VEST COMERCE INŽINJERING" Д.О.О., ПИБ 101670140, на основу члана 104. став 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/2002... 93/12) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ", бр. 33/97,31/01 и 30/10) објављује

ОГЛАС
о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Оглашава се прво рочиште други пут за продају покретних ствари путем усменог јавног надметања које ће се одржати дана
• 13.12.2012. и то за:
- Фабрику бетона, тип ЕМЦ 38Б, производна ознака 418.35-1555.0, година производње 2005, Елба Немачка, чија је вредност процењена на 9.515.000,00 динара,
- Уређај за дозирање, машина или опрема, тип РМЦ 12, производна ознака 424.28-1224.0, година производње 2005, Елба Немачка, чија је вредност процењена на 3.115.000,00 динара,
- Силос за цемент ЗОО т, чија је вредност процењена на 832.000,00 динара,
- Силос за цемент 60т, чија је вредност процењена на 326.000,00 динара,
- Уређај за флуидизацију у силосу, чија је вредност процењена на 437.000,00 динара,
- Бетонски боксови за смештај каменог агрегата, чија је вредност процењена на 422.000,00 динара.
Укупан износ процењене вредности пописане покретне ствари износи 14.647.000,00 динара, четрнаестмилионашесточетрдесетседамхиљада динара
у згради Пореске управе - Филијале Земун, канцеларија број 29, улица Магистратски трг бр. 1, са почетком у 9.00 часова.
Почетна вредност покретних ствари је 14.647.000,00 динара ,
На основу члана 104. став 5. ЗПППА на усменом јавном надметању на коме се продају покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000,00 динара могу учествовати само лица која положе депозит у висини 10% од процењене вредности покретних ствари.
Депозит у висини од 10% од процењене почетне вредности покретне ствари уплатити на рачун 840-1700845-84 са позивом на број 97-82021101670140V
На првом рочишту путем усменог јавног надметања, покретне ствари се не могу продати испод 75% утврђене почетне вредности покретних ствари.
Купац- најбољи понудилац је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар увећану за 20% ПДВ-а, уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита, с тим да се више не може појавити као купац у поновном поступку продаје тих ствари.
Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе - Филијале Земун и у дневном листу „ДАНАС".
Све потребне информације могу се добити на телефон 011/2610-545.


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов Повереник Зоран Михаилов Писковић желе успеха свим заинтересованим!


 С поштовањем, свако добро и здрави били,

Београд, Дана 06.12.2012. godine
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић-
- Београдско-Краљевачки с.р.

СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД-УСС
Београд, Ул. Саве Машковића бр 3-5 соба 119
тел. 011/3950-619 факс: 011/3953-429 е-мaile zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs или zpiskovic@gmail.com URL adresa http://proglas.blogspot.com

0 коментара:

Постави коментар