Најновији чланци на покретној траци:

уторак, 14. август 2012.

PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR NIŠ NABAVLJA KANCELARIJSKI MATERIJAL, KOVERTE OBJAVOM 10.08.2012

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА И СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR NIŠ NABAVLJA KANCELARIJSKI MATERIJAL, KOVERTE OBJAVOM 10.08.2012

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе,

Данас 14.08.2012.године у могућности смо да објавимо следећи документ битан за рад Пореске управе и он гласи:

На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

ПОРЕСКА УПРАВА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ
18000 Ниш, Страхињића Бана б.б.
 oбјављује
ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда

Врста поступка: отворени поступак
Предмет јавне набавке: добра – канцеларијски материјал (ситан канцеларијски материјал, коверте и слично), за потребе наручиоца, Пореске управе – Регионалног центра Ниш и његових организационих јединица.
Опис предмета јавне набавке:
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал (ситан канцеларијски материјал, коверте и слично) са услугом испоруке „F-co” магацин наручиоца у Нишу, за потребе наручиоца, Пореске управе – Регионалног центра Ниш и његових организационих јединица.
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова...):
Право учешћа у овом поступку имају сва заинтересована домаћа и страна физичка и правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 44. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова доказује се на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним набавкама и прецизиран је конкурсном документацијом.
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „економски најповољнија понуда”. Eлемент критеријума су: укупна вредност понуде, рок испоруке и рок плаћања.
Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада трошкова...):
Увид у конкурсну документацију се може остварити сваког радног дана од 9,00 до16,00 часова у пословним просторијама наручиоца, у Нишу, Страхињића Бана б.б., Пословни центар „Амбасадор”, I спрат.
Конкурсна документација се може преузети непосредно код наручиоца, уз предају писаног овлашћења издатог и потписаног од стране овлашћеног лица заинтересованог понуђача, и то у пословним просторијама наручиоца, у Нишу, Страхињића Бана б.б., Пословни центар „Амбасадор”, I спрат од 9,00 до 16,00 часова. Конкурсна документација се не наплаћује.
Наручилац ће конкурсну документацију достављати тражиоцима и препорученом поштом и то на њихов писани захтев упућен наручиоцу путем тел./факса број 018/242-195.
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Понуђачи подносе понуде у запечаћеним ковертама. Коверте са понудама достављају се препорученом поштом, или непосредно „преко” писарнице наручиоца у Нишу на адреси: Пореска управа – Регионални центар Ниш, 18000 Ниш, Страхињића Бана б.б., са назнаком не отварати! – „Понуда за јавну набавку добара – канцеларијског материјала број 13-Н”. На полеђини коверте навести податке о понуђачу – назив и адресу седишта.
Рок за подошење понуда износи 30 данa и рачуна се од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” до 12,00 часова. Уколико истек рока за подношење понуда пада у нерадан дан (субота, недеља или државни празник), благовременим ће се сматрати понуде предате наручиоцу првог наредног радног дана до 12,00 часова
Понуда са варијантама није дозвољена.
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):
Отварање понуда обавиће се истог дана у 12,15 часова, у просторијама наручиоца у Нишу на напред назначеној адреси. Отварању могу да присуствују сви овлашћени представници понуђача и друга заинтересована лица. Представници понуђача мора да имају писана овлашћења у којима је назначено име и презиме, број личне карте као и ЈМБГ.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року до 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):
Овлашћена особа за контакт по овом јавном позиву је Саша Станчић – члан Комисије наручиоца за спровођење поступка предметне јавне набавке (телефон: 018/242-194). 28437


КОМЕНТАР

 УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић подржавају напред цитирани јавни позив, јер је евидентно да тренутно Пореска управа има велики проблем који се манифестује у чињеници да се нема канцеларијског материјала. 

УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић су на пример недавно примили притужбу једног нашег члана који нам је рекао да је морао сам ''из свог џепа'' финансирати набавку коверти за службене ствари, пошта та филијала у којој ради нема коверте. Том приликом нам је рекао да је ''поклонио Пореској управи'' знатна новчана средства јер је од мале његове плате морао купити још и ''рис папира за копир апарат''.....


 С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА 14.08.2012. године


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић с.р.

Контакт тел.011/3950-619
е-маил: zoran.piskovic@poreskauprava.gov.rs
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com


0 коментара:

Постави коментар