Најновији чланци на покретној траци:

понедељак, 20. август 2012.

PORESKA UPRAVA FILIJALA ZRENJANIN 29.08.2012 PRODAJE NEPOKRETNOSTI PORESKOG OBVEZNIKAУЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
 Sindikat Poreske uprave Centrala Beograd-USS

ЧЛАНСТВУ И СИМПАТИЗЕРИМА НАСЛОВНОГ ПОВЕРЕНИШТВА И СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ


НАСЛОВ: PORESKA UPRAVA FILIJALA ZRENJANIN 29.08.2012 PRODAJE NEPOKRETNOSTI PORESKOG OBVEZNIKA

ЗДРАВО!

Поштоване колеге и колегинице Пореске управе,

Данас 20.08.2012. године са јавних медија прекуцавам следећи чланак о догађају битном за наплату јавних прихода и он гласи:

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ 
ПОРЕСКА УПРАВА 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Филијала Зрењанин 
Зрењанин
Министарство финансија и привреде - Пореска управа - Филијала Зрењанин, у поступку наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника „БЕК" Д.О.О. са седиштем у Београду, Репишка бр. 52, матични број 08035709, ПИБ 101161031, на основу члана 105. и 108. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/2002,.... 02/2012) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ", бр.33/97. 31/2001 и „Службени гласник Р. Србије" број 30/2010), објављује
ОГЛАС
о продаји непокретности путем усменог јавног надметања
1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ прво рочиште - други пут за продају непокретности пореског обвезника „БЕК" Д.О.О. са седиштем у Београду, Репишка бр. 52, матични број 08035709, у поступку наплате пореске обавезе путем усменог јавног надметања, и то:

р.б.
Број
земљишта (парцела)
ОЗНАКА ЗЕМЉИШТА - НЕПОКРЕТНОСТИ
Површина према катастру ћа А т2
Процењена вредност у динарима
1.
8445/1
Зграда број 1.- помоћна зграда Гаража у Зрењанину Београдска бр 44
317
2.
8445/1
Зграда број 2. - помоћна зграда -Архива у Зрењанину Београдска бр 44
82
3.
8445/1
Зграда број 3. - помоћна зграда -Вешерај у Зрењанину Београдска бр 44
223
укупно5.964.658,00
4.
8443/1
Зграда број 2. - Зграда посл. усл. -Радионице у Зрењанину Београдска бр 44
702
5.
8443/1
Зграда број 8. - помоћна зграда - депо за стоку јунад у Зрењанину Београдска бр 44
1650
6.
8443/1
Зграда број 9. - помоЋна зграда - депо за стоку-свиње у Зрењанину Београдска 6р 44
479
укупно20.763.039,37
Свега26.727.697,37

уписане као својина пореског обвезника, у катастар непокретности Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности у Зрењанину , у лист непокретности број: 11000 К.О. Зрењанин I, које ће се одржати дана 29.08 2012. године, са почетком у 11 часова, у канцеларији Филијале, број 215 на I спрату.
2.   Почетна вредност непокретности износи 26.727.697,87 динара.
3.   Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.
4.   Непокретност није оптерећена правом службености, и продаје се у виђеном стању и неће се примати никакве рекламације.
5.   На првом рочишту путем усменог јавног надметања непокретност се не може продати испод 75% утврђене почетне вредности непокретности, односно испод 20.045.773,03 динара.
6.   Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 5% од утврђене почетне вредности непокретности, у износу од 1.336.384,89 динара на рачун Пореске управе број: 840-1700845-84 - Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате, по члану 109. ЗППА, са позивом на број 97-81 -242-101161031 N.
7.   Учесници на јавном надметању дужни су да приложе доказ о измиреним пореским обавезама.
8.   Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 (осам) дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита.
9.   Овај оглас истаћи на огласној табли Пореске управе Филијале Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, објавити у дневном листу „ДАНАС" и доставити пореском дужнику, заложним повериоцима и лицима која имају уписано или законско право прече куповине на непокретности која је предмет продаје.


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД и њихов повереник Зоран Михаилов Писковић желе пун успех у предстојећем јавном надметању!


С поштовањем, свако добро и здрави били,

БЕОГРАД, ДАНА


УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ
-СИНДИКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЕОГРАД
Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5,
Повереник-Justitiarius-Justicijar,

Зоран Михаилов Писковић-Београдски с.р.
EXPERT ZA JAVNE FINANSIJE

Контакт тел.011/3950-619
Internet prezentacija na:http://www.proglas.blogspot.com


0 коментара:

Постави коментар